Ot.prp. nr. 76 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

For å følge opp Stortingets avtale om barnehagepolitikken av 11. juni 2002, jf. Innst.S. nr. 255 (2001-2002) foreslår departementet følgende endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven).

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommunene til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Med barnehageplass menes plasser i både kommunale og private barnehager. Forslaget er et virkemiddel for å nå målet om full behovsdekning i barnehagesektoren ved å gjøre kommunenes ansvar for drift og utbygging av barnehager sterkere enn i dag. Forslaget innebærer en endring av barnehageloven § 7.

For at kommunen skal kunne få tilstrekkelig oversikt over etterspørselen etter barnehageplasser og for å ivareta brukernes ønsker og behov på en god måte, foreslår departementet å lovfeste en plikt for kommunen til å legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Det foreslås også en regel om økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Både Sem-eklæringen og barnehageavtalen forutsetter likebehandling. I både barnehageavtalens modell og i en eventuell rammefinansieringsmodell er det nødvendig å sikre likebehandling. På denne bakgrunn foreslås det at det i loven legges til rette for økonomisk likebehandling.

Som virkemiddel til å redusere foreldrebetalingen, innføre nasjonale regler for søskenmoderasjon mv. eller innføre maksimalpriser i barnehagene, er det vurdert å foreslå en hjemmel i barnehageloven for å regulere foreldrebetaling, søskenmoderasjon, inntektsgraderte satser m.m. i forskrift. Regjeringen går i stortingsmelding om barnehagepolitikken imot innføring av maksimalpriser, og departementet fremmer derfor ikke forslaget om å regulere foreldrebetalingen mv.

Samtidig med dette legger departementet frem følgende forslag som ble sendt på høring av Stoltenberg-regjeringen i mars 2001:

Som et virkemiddel for å få oversikt over hva som til enhver tid er et tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen, fremmer departementet et forslag om at barnehagens styrer eller eier skal være forpliktet til å gi barnehagemyndighetene de nødvendige opplysninger som anses påkrevet for å fastsette hva som til enhver tid er behovet for barnehageplasser i kommunen. Dette kan for eksempel være opplysninger om barnas alder, oppholdstid, antall barn mv. Med barnehagemyndighet menes både kommunen og fylkesmannen. Barnehagemyndighetenes oppgaver omfatter alle de oppgaver kommunen og fylkesmannen er pålagt etter barnehageloven.

Videre fremmes forslag om at alle godkjente barnehager skal være registrert i Enhetsregisteret. Bakgrunnen for dette er at økt bruk av elektronisk registrering gjør det ønskelig at alle barnehager blir identifisert med organisasjonsnummer. Det foreslås også at barnehagens organisasjonsnummer skal registreres i kommunens kontantstøtteregister, jf. barnehageloven § 8a. Departementet foreslår å oppheve § 10 første ledd nest siste punktum og fjerde ledd i henhold til endringslov av 19. juni 1997 nr. 64. Etter endringsloven fikk barnehageloven § 10 en ny bestemmelse som sier at fylkesmannen skal føre tilsyn med at de statlige tilskudd til barnehagene nyttes etter forutsetningene, jf. Besl.O. nr. 100 (1996-97) av 29. mai 1997. Stortingets vedtak ble fattet på bakgrunn av Ot.prp.nr. 35 (1996-97) om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager. Bestemmelsene er sanksjonert, men ikke trådt i kraft. Bakgrunnen for departementets forslag her er at fylkesmannen allerede i dag er forpliktet til å utføre en slik kontroll, jf. økonomireglementet for staten og departementets årlige rundskriv Q-2 Statstilskudd til drift av barnehager.

Departementet ser at det er behov for en bred gjennomgang av barnehageloven med tanke på å vurdere forenkling og modernisering av lovverket, og tar sikte på å fremme en odelstingsproposisjon med eventuelle forslag til endringer i 2004.

Til dokumentets forside