Ot.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreliggende lovutkastet innebærer blant annet avvikling av tilsynsmannsembetet. Ansvaret for kvalitetsutvikling legges på den enkelte skole. Dette er foreslått gjennomført ved årlige og offentlig tilgjengelige selvevalueringer.

Den enkelte skole gis større frihet til å organisere administrasjon og ledelse, og lovhjemling av interne råd faller bort med unntak av et organ for behandling av disiplinærsaker.

I dag betales 1/6 av tilskuddet til folkehøyskolene fra den fylkeskommunen skolen ligger i. Det foreslås at tilskuddet i sin helhet håndteres av staten ved at midlene som i dag betales av fylkeskommunen overføres til staten. Denne omleggingen vil ikke medføre økonomiske konsekvenser verken for fylkeskommunen, staten eller skolene, men vil gi en administrativ forenkling.

De endringer som er foreslått i de juridiske og økonomiske rammevilkår kan gjennomføres innenfor nåværende budsjettramme. Forslaget i seg selv får derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Til dokumentets forside