Ot.prp. nr. 81 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Enkelte av forslagene vil føre til en forenkling av straffesaksbehandlingen, slik at straffesaker kan behandles hurtigere og med mindre bruk av ressurser enn i dag. Det gjelder særlig for forslaget om å åpne for bruk av forelegg ved brudd på besøksforbud og forslaget til endring i straffeloven § 59, se nærmere kapittel 5 og 6.

Forslagene til endringer i straffeloven § 342 og straffeprosessloven §§ 172 og 187 vil føre til en viss utvidelse av adgangen til å varetektsfengsle. Varetektssaker krever ressurser fra strafferettsapparatet. Men det vil trolig bare dreie seg om et mindre antall nye varetektssaker per år. Samtidig vil endringen i § 342 kunne forebygge nye og alvorlige straffbare handlinger som vil kunne være en belastning både for de privatpersoner det gjelder og for strafferettsapparatet.

Nye krav om å begrunne avgjørelser om bruk av forbud og restriksjoner mv., jf. utkastet §§ 184 annet ledd og 186 annet ledd, vil medføre en viss økning i arbeidsbelastningen for domstolene, men vil ikke kreve tilføring av ressurser.

De øvrige endringene vil ha helt begrensede eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside