Ot.prp. nr. 83 (2003-2004)

Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Til innhaldsliste

5 Økonomiske og administrative konsekvensar

Lovframlegget har i seg sjølv ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvensar.