Ot.prp. nr. 83 (2003-2004)

Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Til innhaldsliste

Forslag til lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

I

Lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd blir oppheva.

II

Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.