Ot.prp. nr. 83 (2003-2004)

Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Til innhaldsliste

Tilråing

Kultur- og kyrkjedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjera vedtak til lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd i samsvar med eit vedlagt forslag.