Ot.prp. nr. 91 (1998-99)

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag om enkelte endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningsutgiftsloven).

Ved fjerningsutgiftsloven er det etablert en ordning hvor utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen er «løftet ut» av det alminnelige skattesystemet ved at slike utgifter ikke er fradragsberettiget ved ligningen etter de generelle regler. I stedet får selskapene tilskudd fra staten til dekning av en andel av fjerningsutgiftene etter nærmere regler i fjerningsutgiftsloven.

I forarbeidene til fjerningsutgiftsloven, jf Ot prp nr 33 (1985-86), er valget av tilskuddsordningen som system for skattemessig behandling av fjerningsutgifter blant annet begrunnet med følgende hensyn:

  • Unngå ordninger som fører til klar reell forskjellsbehandling mellom selskapene. Ordinær utgiftsføring etter hvert som kostnadene påløper kan føre til at en rekke selskaper ikke vil være sikret fullt fradrag for de utgifter fjerning må antas å føre med seg fordi de ikke på fjerningstidspunktet vil ha tilstrekkelig inntekter i Norge til å dekke kostnadene.

  • Unngå vridninger av beslutninger. Ordinær utgiftsføring kan føre til at oljeselskapene fristes til å avslutte produksjonen tidligere mens de har inntekter, samt at de unnlater å bygge ut satelittfelt.

  • Stortinget får anledning til å vurdere tidspunktet for og omfanget av fjerningsoperasjonene i en total samfunnsøkonomisk sammenheng. Ansvarlige politiske organer sikres kontroll med kostnadsspørsmålet.

Finansdepartementet nedsatte ved oppnevningsbrev av 11. oktober 1995 en arbeidsgruppe for å utrede behovet for endringer i fjerningsutgiftsloven. I oppnevningsbrevet var det forutsatt at en fortsatt skulle ha en tilskuddsordning. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere endringer innenfor gjeldende system. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Finansdepartementet, Nærings- og energidepartementet, Oljeskattekontoret og Oljedirektoratet.

Bakgrunnen for nedsettelsen av arbeidsgruppen var dels at anvendelsen av fjerningsutgiftsloven på de første fjerningssakene hadde vist at regelverket var uklart og mangelfullt. Videre var det behov for å tilpasse fjerningsutgiftloven til reglene i ny petroleumslov.

Arbeidsgruppen avga sin rapport den 27. juni 1996. Rapporten ble sendt på høring 23. desember 1996 med høringsfrist 1. mars 1997. Syv av høringsinstansene har avgitt realitetsuttalelse: Norsk Oljeforening for rettighetshavere (NORRET), Oljeindustriens Landsforening (OLF), Fiskeridepartementet, Ligningsutvalget, Statistisk Sentralbyrå, Oljeskattekontoret og Utenriksdepartementet. Olje- og energidepartementet har i brev av 11. november 1997 kommet med en tilleggsuttalelse. Det nærmere innholdet i høringsuttalelsene blir behandlet i tilknytning til de emner som uttalelsene tar opp.

I Ot prp nr 47 (1995-96) ble det på grunnlag av delutredning fra arbeidsgruppen foreslått endringer i fjerningsutgiftsloven om skattemessig behandling av fjerningsutgifter pådratt før vedtak om fjerning er truffet i medhold av petroleumsloven. Forslaget gikk ut på at pådratte utgifter, selv om de knytter seg til eventuell fremtidig fjerning av innretninger, skal kunne utgiftsføres etter de alminnelige regler dersom de er pådratt før det foreligger vedtak om fjerning. Endringen ble vedtatt ved lov av 20. desember 1996, og trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 1996.

Forslaget til endringer i fjerningsutgiftsloven som departementet legger frem her, er i hovedsak i samsvar med arbeidsgruppens rapport. I kapittel 6, som omhandler kompetanse- og saksbehandlingsregler etter fjerningsutgiftsloven, foreslår departementet regler som delvis avviker fra rapporten, jf pkt 6.2.