Ot.prp. nr. 91 (1998-99)

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Til innholdsfortegnelse

7 Terminologi

Etter departementets oppfatning er «tilskudd» et treffende begrep for statens dekning av fjerningsutgifter etter fjerningsutgiftsloven. Det er derfor hensiktsmessig at «tilskudd» benyttes som begrep i lovtekstene, jf også forslag til ny § 2 hvor en har benyttet uttrykket «tilskuddssubjekt».

I tråd med dette foreslår departementet lovens tittel endret til «lov om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen». For å tydeliggjøre at loven gjelder en statlig tilskuddsordning, foreslås det videre presisert i lovens § 1 at staten skal dekke sin andel av fjerningsutgiftene «ved tilskudd».

Det foreslås at nevnte endringer trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.