Ot.prp. nr. 91 (1998-99)

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

I

I lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov om tilskuddtil fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

§ 1 skal lyde:

Når innretninger brukt til utvinning eller rørledningstransport av petroleum kreves fjernet i medhold av petroleumsloven § 5-3 skal staten ved tilskudd dekke sin andel av de samlede utgifter ved fjerningen i samsvar med reglene i denne lov. Dette gjelder likevel ikke utgifter pådratt før det er truffet vedtak om fjerning i medhold av petroleumsloven.

Avgjørelse ved ligningen om hva som er utgifter ved fjerningen, jf petroleumsskatteloven § 3 g, er bindende for utbetalinger av tilskudd etter denne lov.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette hva som etter denne lov skal anses som utgifter ved fjerningen.

§ 2 skal lyde:

Statens prosentvise andel av fjerningsutgiftene i forhold til det enkelte tilskuddssubjekt fastsettes lik summen av tilskuddssubjektetsendelig utlignede skatter på inntekt av utvinning og rørledningstransport av petroleum over de år vedkommende fjerningsenhet har vært i bruk for tilskuddssubjektet, dividert med summen over de samme årene av tilskuddssubjektetsalminnelige inntekt henført til sokkeldistriktet. Skatt som nevnt i selskapsskatteloven § 3-5, eller tilsvarende skatt beregnet på grunnlag av utbytte som det er gitt fradrag for ved skattleggingen i Norge, tas ikke i betraktning ved beregningen etter første punktum.

Med tilskuddssubjekt menes i denne lov eier eller rettighetshaver som endelig bærer utgifter ved fjerningen, når innretninger brukt til utvinning eller rørledningstransport av petroleum kreves fjernet i medhold av petroleumsloven § 5-3. Bestemmelsen gjelder bare for tilskuddssubjekt som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5.

Tilskudd som utbetales i medhold av § 1, jf § 2, kan ikke overstige tidligere samlet skatt etter petroleumsskatteloven §§ 3 og 5 betalt av tilskuddssubjektet med fradrag for tidligere utbetalt tilskudd. Eventuelt overskytende tilskudd avregnes mot fremtidig ilignet skatt.

Ved fastsettelse av statens prosentvise andel etter første ledd tas ikke med utlignede skatter og beregningsgrunnlag for skatt for inntektsår før 1975.

§ 5 skal lyde:

Ved fastsettelsen av statens andel etter § 1 skal de ulike tilskuddssubjekts kostnadsandellegges til grunn. Med kostnadsandel menes den andel av de samlede utgifter ved fjerningen vedkommmende tilskuddssubjekt endelig bærer.Har et tilskuddssubjektervervet sin eierandel i de aktuelle innretninger helt ut gjennom overdragelse av innretningeneetter de starttidspunkter for brukstiden som er angitt i § 3 tredje ledd, anses brukstiden for dette tilskuddssubjektetå starte det året overdragelsen fant sted. Departementet kan likevel gjøre vedtak om at en annen brukstid skal legges til grunn hvor en eierandel helt eller delvis er overdratt etter de starttidspunkter som er angitt i § 3 tredje ledd. Slikt vedtak kan også bestemme at andre kostnadsandelerenn nevnt i første punktum eller at tidligere eiere ellerrettighetshaveres inntekts- og skatteforhold skal legges til grunn ved andelsberegningen.

§ 6 skal lyde:

Dersom statens tilskuddsandel fastsatt etter § 2 er lavere enn skattesatsen for alminnelig inntekt på tidspunktet for vedtak om fjerning, kan tilskuddssubjektet likevel kreve at staten dekker en andel lik nevnte skattesats. Tilskudd fastsatt i medhold av denne bestemmelse som overstiger beregnet tilskudd etter § 2, kommer ikke til utbetaling, men avregnes mot fremtidig skatt etter petroleumsskatteloven §§ 3 og 5 ilignet tilskuddssubjektet.

Ny § 8 skal lyde:

Departementet kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne lov.

II

Endringene under I trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.