Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 91 (1998-99)

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget