Ot.prp. nr. 91 (1998-99)

Endringer i lov av 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet fremmer ikke forslag om vesentlige endringer i gjeldende regler om beregning av statens tilskuddsandel i fjerningsutgiftsloven § 2, men det foreslås en begrensningsregel som skal sikre at statens tilskuddsforpliktelse overfor en rettighetshaver ikke kan overstige den petroleumsskatt som rettighetshaveren har betalt eller betaler i fremtiden. Videreføring av gjeldende formel for beregning av tilskudd medfører naturlig nok ikke økte kostnader for staten.

Departementets forslag om å erstatte någjeldende dispensasjonsbestemmelse i § 6 med en bestemmelse om en nedre tilskuddsandel lik skattesatsen for alminnelig inntekt vil etter departementets vurdering ikke medføre nevneverdige endringer i statens andel av fremtidige fjerningsutgifter. Den foreslåtte endring vil imidlertid være langt enklere å praktisere enn gjeldende skjønnsmessige dispensasjonsregel.

Når det gjelder departementets øvrige forslag, herunder forslag om kompetanseregler i lovens § 1, vil disse etter departementets vurdering innebære klarere regler om saksbehandling mv. Dette vil medføre administrative forbedringer både når det gjelder departementenes arbeid med den enkelte disponeringssak, større forutberegnelighet og forebyggelse av tvister i forholdet til rettighetshaverne og når det gjelder kompetansefordelingen mellom Olje- og energidepartementet som ansvarlig for avgjørelser etter fjerningsutgiftsloven og oljeskattemyndighetene som ansvarlig for vedtak etter skattelovgivningen. Disse administrative forbedringer lar seg vanskelig kvantifisere.