Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3700–3751, 5572 og 5631

I

Utgifter

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

152 666 000

152 666 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

70 915 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 275 000

74 190 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

45 885 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60

32 300 000

78 185 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

305 041 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

468 154 000

21

Spesielle driftsutgifter

709 104 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 219 000

1 194 477 000

711

Ernæring og mattrygghet

01

Driftsutgifter

18 521 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

11 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 000 000

74

Skolefrukt, kan overføres

17 289 000

47 810 000

712

Bioteknologinemnda

01

Driftsutgifter

8 117 000

8 117 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

70 710 000

21

Spesielle driftsutgifter

41 179 000

111 889 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

35 950 000

35 950 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

77 969 000

63

Tilskudd, kan overføres

27 299 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

95 821 000

201 089 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

50 301 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

11 855 000

70

Smittevern mv., kan overføres

31 529 000

73

Fysisk aktivitet, kan overføres

31 488 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

15 460 000

140 633 000

Sum Folkehelse

1 739 965 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

732 421 000

21

Spesielle driftsutgifter

44 653 000

22

Elektroniske resepter, kan overføres

56 770 000

833 844 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

84 771 000

84 771 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

107 256 000

70

Advokatutgifter

29 966 000

71

Særskilte tilskudd

2 064 000

139 286 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

34 688 000

34 688 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter

24 513 000

24 513 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

112 932 000

112 932 000

726

Statens helsepersonellnemnd

01

Driftsutgifter

6 060 000

6 060 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

01

Driftsutgifter

3 624 000

3 624 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

54 062 000

54 062 000

Sum Helseforvaltning

1 293 780 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 354 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

341 691 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

40 409 437 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

14 057 339 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

10 718 406 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

9 511 682 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

19 148 942 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

2 313 459 000

78

Forskning og nasjonale kompetansesentre, kan overføres

858 114 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

483 567 000

81

Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres

287 312 000

82

Investeringslån, kan overføres

689 628 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

6 000 000

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

10 000 000

98 843 931 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

17 719 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

103 444 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

41 160 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

16 400 000

178 723 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak

01

Driftsutgifter – Kontrollkommisjonene

35 919 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 121 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

65 461 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

52 448 000

155 949 000

Sum Spesialisthelsetjenester

99 178 603 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

206 010 000

206 010 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 165 000

70

Tilskudd

57 377 000

69 542 000

Sum Legemidler

275 552 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

140 872 000

60

Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres

193 555 000

61

Vertskommuner

971 213 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

82 320 000

67

Utviklingstiltak

36 882 000

71

Frivillig arbeid mv.

19 307 000

72

Landsbystiftelsen

63 608 000

73

Særlige omsorgsbehov

19 913 000

75

Kompetansetiltak

9 961 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

12 597 000

1 550 228 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

24 079 000

60

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten

6 500 000

61

Fengselshelsetjeneste

117 281 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

33 585 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 024 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres

28 512 000

74

Stiftelsen Amathea

15 465 000

231 446 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

63 500 000

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

323 088 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

160 421 000

72

Kompetansesentra mv.

95 887 000

642 896 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 941 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres

195 837 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres

413 543 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres

108 255 000

751 576 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

29 837 000

70

Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21

4 200 000

34 037 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

3 210 183 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

9 804 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

60 682 000

70 486 000

Sum Tannhelse

70 486 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

250 294 000

250 294 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

59 315 000

79

Andre tilskudd

40 004 000

99 319 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

16 000 000

70

Tilskudd

32 000 000

48 000 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

2 023 000

61

Turnustjeneste

143 037 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

22 766 000

167 826 000

Sum Kunnskap og kompetanse

565 439 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 288 000 000

71

Psykologhjelp

172 000 000

72

Tannlegehjelp

1 380 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

372 000 000

3 212 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

3 212 000 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

7 913 500 000

71

Legeerklæringer

11 000 000

72

Sykepleieartikler

1 395 000 000

9 319 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 818 400 000

71

Egenandelstak 2

183 000 000

4 001 400 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

230 000 000

70

Allmennlegehjelp

3 116 900 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 727 300 000

72

Jordmorhjelp

43 000 000

73

Kiropraktorbehandling

105 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

81 000 000

5 303 200 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

18 624 100 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag lokalt

217 300 000

217 300 000

Sum Andre helsetiltak

217 300 000

Sum departementets utgifter

128 692 449 000

Inntekter

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3703

Internasjonalt samarbeid

03

Refusjon fra Utenriksdepartementet

18 855 000

18 855 000

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

162 277 000

03

Vaksinesalg

105 300 000

267 577 000

3715

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

39 276 000

05

Oppdragsinntekter

7 101 000

46 377 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Diverse inntekter

2 180 000

2 180 000

3718

Rusmiddelforebygging

04

Gebyrinntekter

1 504 000

1 504 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

2 407 000

2 407 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 167 000

50

Premie fra private

9 500 000

10 667 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

500 000

500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

04

Gebyr inntekter

18 497 000

18 497 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

02

Diverse inntekter

124 000

124 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

350 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

140 000 000

86

Driftskreditter

500 000 000

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

670 000 000

1 660 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

1 977 000

04

Registreringsgebyr

128 774 000

06

Refusjonsgebyr

2 489 000

133 240 000

3751

Legemiddeltiltak

03

Tilbakebetaling av lån

176 000

176 000

Sum Diverse inntekter

2 162 104 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

66 025 000

71

Vinmonopolavgift

44 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

174 828 000

Sum Skatter og avgifter

174 828 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

39 500 000

86

Utbytte

2 000

39 502 000

Sum Renter og utbytte

39 502 000

Sum departementets inntekter

2 376 434 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 700 post 01

kap. 3700 post 02

kap. 703 postene 21, 60 og 70

kap. 3703 post 03

kap. 710 post 01

kap. 3710 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 postene 02 og 03

kap. 715 postene 01 og 21

kap. 3715 postene 02 og 05

kap. 716 post 01

kap. 3716 post 02

kap. 720 postene 01 og 21

kap. 3720 post 02

kap. 721 post 01

kap. 3721 postene 02 og 04

kap. 722 post 01

kap. 3722 postene 02 og 50

kap. 723 post 01

kap. 3723 post 50

kap. 724 post 01

kap. 3724 post 04

kap. 725 post 01

kap. 3725 post 02

kap. 750 post 01

kap. 3750 post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 6,9 mrd. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 6,4 mrd. kroner.

  2. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  3. det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2010 skal betales avgift tilsvarende 0,55 pst.

  4. statens andel i 2010 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2009 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Til dokumentets forside