Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2010 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 700–783 og 2711–2790

kr

128 692 449 000

b. Sum inntekter under kap. 3700–3751, 5572 og 5631

kr

2 376 434 000

Til dokumentets forside