Prop. 1 S Tillegg 1 (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I jordbruksoppgjeret i 2010 blei det vedtatt å opprette eit pristilskott for sal av potetstivelse og vidareforedla potetstivelse til industrien innanfor ei ramme på 16 mill. kroner frå 1. januar 2011, jf. omtale i Prop. 133 S (2009-2010). Partane var vidare samde om å avvikle ordninga med eksportstøtte for glukose og potetstivelse frå same tidspunkt. Forslaget inneber ei reduksjon av løyvinga på kapittel 1150, post 70 med 16 mill. kroner, og ei tilsvarande auke av løyvinga på kapittel 1150, post 73. Ved ei inkurie blei ikkje denne endringa innarbeidd i forslag til budsjett for 2011.

Til forsida av dokumentet