Prop. 1 S Tillegg 1 (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet