Prop. 1 S Tillegg 1 (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2011 blir det løyvd under følgjande kapittel:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

70

Marknadsregulering, kan overførast

197 900 000

mot tidlegare foreslått kr 213 900 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

2 283 500 000

mot tidlegare foreslått kr 2 267 500 000

Til forsida av dokumentet