Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

I

I statsbudsjettet for 2014 blir det bevilget under følgende kapitler:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

98 300 000

mot tidligere foreslått kr 95 600 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

859 500 000

mot tidligere foreslått kr 862 000 000

(NY)

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 812 262 000

mot tidligere foreslått kr 1 822 566 000

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål,

kan overføres, kan nyttes under post 1

56 758 000

mot tidligere foreslått kr 71 758 000

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 180 900 000

mot tidligere foreslått kr 2 220 900 000

153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

184 000 000

mot tidligere foreslått kr 225 500 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 427 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 467 000 000

71

Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres

91 000 000

mot tidligere foreslått kr 101 000 000

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 8 000 000

73

Kultur, kan overføres

89 000 000

mot tidligere foreslått kr 109 000 000

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling, kan overføres

219 000 000

mot tidligere foreslått kr 204 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

307 500 000

mot tidligere foreslått kr 295 000 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

922 500 000

mot tidligere foreslått kr 885 000 000

162

Overgangsbistand (gap):

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

246 000 000

mot tidligere foreslått kr 286 000 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

mot tidligere foreslått kr 375 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

163 000 000

mot tidligere foreslått kr 188 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 71 900 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres

23 000 000

mot tidligere foreslått kr 33 000 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 2 912 500 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 300 335 000

mot tidligere foreslått kr 1 464 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

2 101 047 000

mot tidligere foreslått kr 1 564 419 000

170

FN-organisasjoner mv.:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

710 000 000

mot tidligere foreslått kr 760 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

170 000 000

mot tidligere foreslått kr 195 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

832 800 000

mot tidligere foreslått kr 882 800 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

mot tidligere foreslått kr 150 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres

901 000 000

mot tidligere foreslått kr 871 000 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

579 500 000

mot tidligere foreslått kr 559 500 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

1

Driftsutgifter

89 363 000

mot tidligere foreslått kr 89 474 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

155 542 000

mot tidligere foreslått kr 143 848 000

(NY)

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

579 300 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

48 798 000

mot tidligere foreslått kr 38 798 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

781 723 000

mot tidligere foreslått kr 1 077 129 000

(NY)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

563 600 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

93 559 000

mot tidligere foreslått kr 84 559 000

71

Tilskudd til vitensentre

44 090 000

mot tidligere foreslått kr 41 090 000

228

Tilskudd til private skoler mv.:

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

1 601 993 000

mot tidligere foreslått kr 1 606 363 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

111 458 000

mot tidligere foreslått kr 111 713 000

79

Toppidrett

38 964 000

mot tidligere foreslått kr 34 184 000

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

220 513 000

mot tidligere foreslått kr 210 513 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet:

70

Tilskudd, kan overføres

134 593 000

mot tidligere foreslått kr 89 593 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

55 658 000

mot tidligere foreslått kr 54 658 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

28 101 645 000

mot tidligere foreslått kr 27 921 127 000

70

Private høyskoler

1 141 772 000

mot tidligere foreslått kr 1 139 866 000

276

Fagskoleutdanning:

72

Annen fagskoleutdanning

69 679 000

mot tidligere foreslått kr 73 729 000

280

Felles enheter:

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

146 896 000

mot tidligere foreslått kr 144 996 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

160 216 000

mot tidligere foreslått kr 112 116 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

61 523 000

mot tidligere foreslått kr 11 523 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

101 849 000

mot tidligere foreslått kr 94 032 000

285

Norges forskningsråd:

52

Forskningsformål

1 414 725 000

mot tidligere foreslått kr 1 394 725 000

53

Overordnede forskningspolitiske prioriteringer

1 003 605 000

mot tidligere foreslått kr 978 605 000

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

136 016 000

mot tidligere foreslått kr 119 691 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

252 943 000

mot tidligere foreslått kr 252 443 000

314

Kultur og samfunn:

78

Ymse faste tiltak

18 438 000

mot tidligere foreslått kr 14 938 000

79

Til disposisjon

5 343 000

mot tidligere foreslått kr 2 143 000

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning og utredning

11 280 000

mot tidligere foreslått kr 9 780 000

78

Ymse faste tiltak

32 232 000

mot tidligere foreslått kr 32 832 000

320

Allmenne kulturformål:

21

Forskning og utredning, kan overføres

11 478 000

mot tidligere foreslått kr 8 682 000

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

48 080 000

mot tidligere foreslått kr 52 998 000

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

21 678 000

mot tidligere foreslått kr 23 895 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

202 000 000

mot tidligere foreslått kr 215 000 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

226 116 000

mot tidligere foreslått kr 240 616 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet,

kan nyttes under post 1

29 288 000

mot tidligere foreslått kr 37 288 000

78

Ymse faste tiltak

29 365 000

mot tidligere foreslått kr 32 505 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

7 534 000

mot tidligere foreslått kr 4 217 000

(NY)

85

Gaveforsterkningsordning

10 000 000

321

Kunstnerformål:

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

149 223 000

mot tidligere foreslått kr 164 223 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

55

Norsk kulturfond

37 229 000

mot tidligere foreslått kr 41 037 000

323

Musikkformål:

1

Driftsutgifter

162 098 000

mot tidligere foreslått kr 165 898 000

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

154 905 000

mot tidligere foreslått kr 171 367 000

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

22 492 000

mot tidligere foreslått kr 32 529 000

78

Ymse faste tiltak

120 821 000

mot tidligere foreslått kr 111 302 000

324

Scenekunstformål:

55

Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

105 872 000

mot tidligere foreslått kr 112 292 000

56

Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

15 188 000

mot tidligere foreslått kr 16 742 000

78

Ymse faste tiltak

153 015 000

mot tidligere foreslått kr 150 515 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

531 785 000

mot tidligere foreslått kr 532 785 000

55

Norsk kulturfond

154 286 000

mot tidligere foreslått kr 170 067 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1

27 632 000

mot tidligere foreslått kr 25 632 000

78

Ymse faste tiltak

68 035 000

mot tidligere foreslått kr 63 435 000

328

Museums- og andre kulturvernformål:

55

Norsk kulturfond

9 600 000

mot tidligere foreslått kr 10 582 000

329

Arkivformål:

78

Ymse faste tiltak

7 917 000

mot tidligere foreslått kr 9 917 000

334

Film- og medieformål:

1

Driftsutgifter

155 721 000

mot tidligere foreslått kr 153 721 000

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

409 001 000

mot tidligere foreslått kr 441 501 000

(NY)

79

Til disposisjon

1 000 000

335

Mediestøtte:

71

Produksjonstilskudd

281 746 000

mot tidligere foreslått kr 331 759 000

72

Tilskudd til kvalitetsjournalistikk

0

mot tidligere foreslått kr 6 000 000

340

Den norske kirke:

(NY)

1

Driftsutgifter

1 155 716 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter

37 069 000

(NY)

71

Tilskudd til kirkelige formål

82 035 000

(NY)

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

278 479 000

(NY)

77

Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

152 200 000

(NY)

79

Til disposisjon

5 000 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

(NY)

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

54 750 000

(NY)

60

Rentekompensasjon-kirkebygg, kan overføres

60 400 000

(NY)

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 665 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

353 204 000

mot tidligere foreslått kr 354 204 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene:

1

Driftsutgifter

1 755 265 000

mot tidligere foreslått kr 1 778 565 000

430

Kriminalomsorgsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

3 664 732 000

mot tidligere foreslått kr 3 662 332 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 608 000

mot tidligere foreslått kr 31 608 000

70

Tilskudd

20 464 000

mot tidligere foreslått kr 17 964 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

1

Driftsutgifter

182 386 000

mot tidligere foreslått kr 171 386 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

12 820 475 000

mot tidligere foreslått kr 12 617 275 000

21

Spesielle driftsutgifter

277 013 000

mot tidligere foreslått kr 226 013 000

72

Datalagringsdirektivet, kan overføres

110 000 000

mot tidligere foreslått kr 220 000 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

568 572 000

mot tidligere foreslått kr 560 872 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

652 183 000

mot tidligere foreslått kr 646 783 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

19 011 000

mot tidligere foreslått kr 14 511 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

92 025 000

mot tidligere foreslått kr 82 025 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

197 033 000

mot tidligere foreslått kr 175 533 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

93 367 000

mot tidligere foreslått kr 95 367 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

322 955 000

mot tidligere foreslått kr 323 245 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

839 794 000

mot tidligere foreslått kr 793 234 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

2 017 161 000

mot tidligere foreslått kr 1 741 702 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

64 546 000

mot tidligere foreslått kr 59 546 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

342 898 000

mot tidligere foreslått kr 303 171 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

615 082 000

mot tidligere foreslått kr 513 870 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

15 497 000

mot tidligere foreslått kr 18 497 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

369 655 000

mot tidligere foreslått kr 164 787 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

77 551 000

mot tidligere foreslått kr 9 300 000

(NY)

22

Forskning, kan overføres

20 592 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

29 000 000

mot tidligere foreslått kr 15 750 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:

(NY)

70

Tilskudd

159 021 000

510

Departementenes servicesenter:

(NY)

1

Driftsutgifter

598 239 000

(NY)

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

129 962 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

39 600 000

520

Tilskudd til de politiske partier:

(NY)

1

Driftsutgifter

9 874 000

(NY)

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

243 009 000

(NY)

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

31 825 000

(NY)

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

69 553 000

(NY)

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 767 000

(NY)

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 384 000

525

Fylkesmannsembetene:

(NY)

1

Driftsutgifter

1 492 699 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

175 926 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

(NY)

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

47 000 000

(NY)

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

80 000 000

(NY)

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

744 400 000

(NY)

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

12 340 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

(NY)

1

Driftsutgifter

24 565 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 070 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

(NY)

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

6 800 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

(NY)

1

Driftsutgifter

19 653 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 500 000

534

Erstatningslokaler for departementene:

(NY)

1

Driftsutgifter

406 107 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

215 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

(NY)

1

Driftsutgifter

188 827 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 605 000

(NY)

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

5 560 000

(NY)

23

Elektronisk ID og digital post, kan overføres

116 263 000

541

IKT-politikk:

(NY)

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

10 472 000

(NY)

71

Tilskudd til fri programvare

4 500 000

(NY)

73

Tilskudd til digital kompetanse

3 182 000

(NY)

74

Tilskudd til IKT-standardisering

725 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

(NY)

1

Driftsutgifter

4 477 000

(NY)

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

19 355 000

545

Datatilsynet:

(NY)

1

Driftsutgifter

38 264 000

546

Personvernnemnda:

(NY)

1

Driftsutgifter

1 858 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 166 306 000

mot tidligere foreslått kr 1 596 306 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon

for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

505 287 000

mot tidligere foreslått kr 485 287 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

30 000 000

mot tidligere foreslått kr 40 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

502 300 000

mot tidligere foreslått kr 587 300 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

28 200 000

mot tidligere foreslått kr 33 200 000

560

Sametinget:

(NY)

50

Sametinget

265 540 000

(NY)

54

Samefolkets fond

5 000 000

561

Tilskudd til samiske formål:

(NY)

50

Samisk høgskole

6 403 000

(NY)

51

Divvun

5 609 000

(NY)

72

Samisk språk, informasjon m.m.

4 717 000

562

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

(NY)

1

Driftsutgifter

3 370 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 800 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

(NY)

1

Driftsutgifter

4 450 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 900 000

567

Nasjonale minoriteter:

(NY)

60

Tiltak for rom, kan overføres

5 050 000

(NY)

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

9 213 000

(NY)

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 000 000

(NY)

72

Det mosaiske trossamfunn

1 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd

115 893 972 000

mot tidligere foreslått kr 116 469 972 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

28 751 699 000

mot tidligere foreslått kr 28 337 599 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

178 500 000

mot tidligere foreslått kr 185 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg:

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 487 300 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 50 800 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

0

mot tidligere foreslått kr 1 027 600 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 977 300 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

47 500 000

mot tidligere foreslått kr 52 600 000

590

Byutvikling og planlegging:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter

45 170 000

(NY)

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

6 400 000

(NY)

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

18 000 000

(NY)

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

42 000 000

(NY)

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

515 000

(NY)

71

Internasjonale organisasjoner

640 000

(NY)

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

3 600 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

(NY)

1

Driftsutgifter

246 699 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

459 834 000

(NY)

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

65 000 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

70

Tilskudd

25 860 000

mot tidligere foreslått kr 22 860 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

75 000 000

mot tidligere foreslått kr 87 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

18 400 000 000

mot tidligere foreslått kr 26 500 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

6 210 330 000

mot tidligere foreslått kr 6 310 330 000

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

123 000 000

mot tidligere foreslått kr 121 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

420 000 000

mot tidligere foreslått kr 425 000 000

711

Ernæring og mattrygghet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

21 488 000

mot tidligere foreslått kr 36 488 000

74

Skolefrukt, kan overføres

25 856 000

mot tidligere foreslått kr 18 948 000

719

Annet folkehelsearbeid:

70

Smittevern mv., kan overføres

21 093 000

mot tidligere foreslått kr 19 093 000

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 602 000

mot tidligere foreslått kr 9 202 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

46 875 111 000

mot tidligere foreslått kr 49 942 055 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

16 499 287 000

mot tidligere foreslått kr 17 567 979 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

12 498 094 000

mot tidligere foreslått kr 13 264 224 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 219 609 000

mot tidligere foreslått kr 11 783 643 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

23 124 615 000

mot tidligere foreslått kr 17 344 415 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 349 908 000

mot tidligere foreslått kr 3 404 908 000

733

Habilitering og rehabilitering:

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

578 000

mot tidligere foreslått kr 4 978 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

214 192 000

mot tidligere foreslått kr 212 192 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

262 888 000

mot tidligere foreslått kr 212 888 000

(NY)

63

Investeringstilskudd, kan overføres

1 069 550 000

(NY)

64

Kompensasjon renter og avdrag

1 084 200 000

71

Frivillig arbeid mv.

9 839 000

mot tidligere foreslått kr 24 839 000

763

Rustiltak:

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

447 068 000

mot tidligere foreslått kr 104 068 000

764

Psykisk helse:

72

Utviklingstiltak, kan overføres

433 415 000

mot tidligere foreslått kr 390 615 000

770

Tannhelsetjenester:

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

179 841 000

mot tidligere foreslått kr 174 841 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

191 246 000

mot tidligere foreslått kr 194 946 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

60

Integreringstilskudd, kan overføres

5 895 503 000

mot tidligere foreslått kr 6 005 522 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

328 165 000

mot tidligere foreslått kr 328 574 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 659 768 000

mot tidligere foreslått kr 1 585 411 000

841

Samliv og konfliktløsning:

(NY)

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

4 000 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

224 523 000

mot tidligere foreslått kr 221 523 000

21

Spesielle driftsutgifter

24 727 000

mot tidligere foreslått kr 22 727 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 215 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 165 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 090 000 000

mot tidligere foreslått kr 15 140 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

18 159 000

mot tidligere foreslått kr 22 159 000

60

Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor

0

mot tidligere foreslått kr 1 963 000

70

Tilskudd

12 319 000

mot tidligere foreslått kr 24 319 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

3 245 000

mot tidligere foreslått kr 8 245 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

85 083 000

mot tidligere foreslått kr 84 083 000

61

Utvikling i kommunene

30 719 000

mot tidligere foreslått kr 29 219 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 023 534 000

mot tidligere foreslått kr 1 122 100 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

234 570 000

mot tidligere foreslått kr 246 470 000

866

Statens institutt for forbruksforskning:

50

Basisbevilgning

26 307 000

mot tidligere foreslått kr 29 307 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

333 001 000

mot tidligere foreslått kr 205 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

67 665 000

mot tidligere foreslått kr 53 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

31 200 000

mot tidligere foreslått kr 20 500 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

18 100 000

mot tidligere foreslått kr 20 100 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

28 300 000

mot tidligere foreslått kr 23 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500 000

mot tidligere foreslått kr 11 000 000

911

Konkurransetilsynet:

(NY)

1

Driftsutgifter

87 165 000

(NY)

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 310 000

917

Fiskeridirektoratet:

(NY)

1

Driftsutgifter

366 380 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 780 000

919

Diverse fiskeriformål:

(NY)

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

180 000 000

(NY)

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 070 000

(NY)

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

7 000 000

(NY)

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

(NY)

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

39 000 000

(NY)

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

930 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd

1 522 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 452 000 000

(NY)

51

Tilskudd marin forskning

238 450 000

(NY)

52

Basisbevilgning primærnæringsinstitutter

126 890 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

54 900 000

mot tidligere foreslått kr 89 900 000

925

Havforskningsinstituttet:

(NY)

1

Driftsutgifter

363 340 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

297 470 000

(NY)

70

Erstatningsutbetaling

6 000 000

926

Drift av forskningsfartøy:

(NY)

1

Driftsutgifter

132 480 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

76 750 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

300 000 000

927

NIFES:

(NY)

1

Driftsutgifter

77 850 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

86 650 000

928

Marin forskning og utvikling:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 000 000

(NY)

50

Tilskudd Veterinærinstituttet

47 130 000

(NY)

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 350 000

(NY)

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

6 900 000

(NY)

72

Tilskudd til Nofima

85 090 000

(NY)

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

27 000 000

(NY)

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 860 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 132 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 16 740 000

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 10 130 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 10 950 000

1020

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 358 340 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 297 470 000

70

Erstatningsutbetaling

0

mot tidligere foreslått kr 6 000 000

1021

Drift av forskningsfartøyene:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 132 480 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 76 750 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 300 000 000

1022

NIFES:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 67 850 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 86 650 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 151 000 000

50

Tilskudd Norges forskningsråd

0

mot tidligere foreslått kr 240 450 000

51

Tilskudd Veterinærinstituttet

0

mot tidligere foreslått kr 47 130 000

52

Basisbevilgning forskningsinstitutter

0

mot tidligere foreslått kr 126 890 000

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 10 350 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 5 900 000

72

Tilskudd Nofima, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 95 090 000

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 27 000 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

0

mot tidligere foreslått kr 3 860 000

1030

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 373 740 000

21

Spesielle driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 7 780 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 1 740 000

1050

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner

0

mot tidligere foreslått kr 180 000 000

71

Sosiale tiltak, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 2 070 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

0

mot tidligere foreslått kr 14 150 000

74

Erstatninger, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 67 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 930 000

1062

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

0

mot tidligere foreslått kr 1 691 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 62 930 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 525 860 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,

kan nyttes under post 1

0

mot tidligere foreslått kr 191 120 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 61 980 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

0

mot tidligere foreslått kr 78 170 000

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 44 410 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

145 277 000

mot tidligere foreslått kr 146 277 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

86 698 000

mot tidligere foreslått kr 87 998 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

16 873 000

mot tidligere foreslått kr 17 873 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 205 073 000

mot tidligere foreslått kr 1 227 673 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

242 951 000

mot tidligere foreslått kr 255 951 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

167 774 000

mot tidligere foreslått kr 187 774 000

(NY)

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 000 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 379 000

mot tidligere foreslått kr 4 379 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

15 898 000

mot tidligere foreslått kr 17 898 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 743 000

mot tidligere foreslått kr 24 743 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

96 888 000

mot tidligere foreslått kr 101 888 000

1143

Statens landbruksforvaltning:

1

Driftsutgifter

184 880 000

mot tidligere foreslått kr 185 880 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

132 449 000

mot tidligere foreslått kr 134 449 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 5 386 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket:

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

5 810 000

mot tidligere foreslått kr 7 048 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

33 866 000

mot tidligere foreslått kr 23 866 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

20 980 000

mot tidligere foreslått kr 28 980 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

13 470 000

mot tidligere foreslått kr 43 470 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

8 939 000

mot tidligere foreslått kr 9 939 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

175 108 000

mot tidligere foreslått kr 141 700 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

33 050 000

mot tidligere foreslått kr 32 800 000

(NY)

73

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 130 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

23 075 000

mot tidligere foreslått kr 15 700 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

148 300 000

mot tidligere foreslått kr 126 300 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres

49 600 000

mot tidligere foreslått kr 69 600 000

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

9 747 000 000

mot tidligere foreslått kr 9 347 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

10 660 200 000

mot tidligere foreslått kr 9 764 200 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

427 000 000

mot tidligere foreslått kr 377 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

236 250 000

mot tidligere foreslått kr 176 700 000

1331

Infrastrukturfond:

(NY)

95

Innskudd av fondskapital

20 000 000 000

1350

Jernbaneverket:

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

5 656 900 000

mot tidligere foreslått kr 5 556 900 000

1360

Kystverket:

(NY)

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 709 794 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 930 000

(NY)

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

479 860 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

191 120 000

(NY)

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

61 980 000

(NY)

70

Tilskudd til Redningsselskapet

78 170 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

(NY)

1

Driftsutgifter

44 410 000

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester

270 000 000

mot tidligere foreslått kr 320 000 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

218 014 000

mot tidligere foreslått kr 265 914 000

21

Spesielle driftsutgifter

86 855 000

mot tidligere foreslått kr 130 875 000

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres

19 000 000

mot tidligere foreslått kr 37 000 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 47 000 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

53 005 000

mot tidligere foreslått kr 58 005 000

71

Internasjonale organisasjoner

52 120 000

mot tidligere foreslått kr 52 760 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

33 050 000

mot tidligere foreslått kr 36 050 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres

8 957 000

mot tidligere foreslått kr 12 557 000

1407

Miljøhensyn i offentlige innkjøp:

21

Spesielle driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 10 000 000

1409

MAREANO:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 500 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking:

21

Miljøovervåking og miljødata

181 021 000

mot tidligere foreslått kr 182 171 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

163 338 000

mot tidligere foreslått kr 169 738 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

201 468 000

mot tidligere foreslått kr 214 718 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

33 773 000

mot tidligere foreslått kr 34 288 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

11 900 000

mot tidligere foreslått kr 13 900 000

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

709 049 000

mot tidligere foreslått kr 719 049 000

21

Spesielle driftsutgifter

137 224 000

mot tidligere foreslått kr 163 224 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

189 700 000

mot tidligere foreslått kr 174 700 000

25

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

0

mot tidligere foreslått kr 430 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

50 693 000

mot tidligere foreslått kr 60 693 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

23 558 000

mot tidligere foreslått kr 19 558 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

120 000 000

mot tidligere foreslått kr 243 000 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21

19 100 000

mot tidligere foreslått kr 24 100 000

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres

43 700 000

mot tidligere foreslått kr 52 700 000

1429

Riksantikvaren:

21

Spesielle driftsutgifter

37 735 000

mot tidligere foreslått kr 41 735 000

80

Tilskuddsordning for avgiftskompensasjon

0

mot tidligere foreslått kr 7 000 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 222 699 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 487 334 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 65 000 000

1481

Kjøp av klimakvoter:

(NY)

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 500 000

(NY)

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

520 000 000

(NY)

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

1 500 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

(NY)

1

Driftsutgifter

71 900 000

(NY)

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 512 500 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 225 102 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 43 951 000

22

Forskning, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 21 792 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:

70

Tilskudd

0

mot tidligere foreslått kr 159 021 000

1510

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 1 492 699 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 175 926 000

1520

Departementenes servicesenter:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 598 239 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

0

mot tidligere foreslått kr 129 962 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 39 600 000

1530

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 9 874 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

0

mot tidligere foreslått kr 282 809 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

0

mot tidligere foreslått kr 33 125 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

0

mot tidligere foreslått kr 72 353 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

0

mot tidligere foreslått kr 20 567 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

0

mot tidligere foreslått kr 7 684 000

1533

Sametinget:

50

Sametinget

0

mot tidligere foreslått kr 265 540 000

54

Samefolkets fond

0

mot tidligere foreslått kr 5 000 000

1534

Tilskudd til samiske formål:

50

Samisk høgskole

0

mot tidligere foreslått kr 6 403 000

51

Divvun

0

mot tidligere foreslått kr 5 609 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

0

mot tidligere foreslått kr 4 717 000

1535

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 3 370 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 1 800 000

1536

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 4 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 1 900 000

1540

Nasjonale minoriteter:

60

Tiltak for rom, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 5 050 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

0

mot tidligere foreslått kr 9 213 000

71

Romanifolket/taternes kulturfond

0

mot tidligere foreslått kr 5 000 000

72

Det mosaiske trossamfund

0

mot tidligere foreslått kr 1 000 000

1550

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 87 165 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

0

mot tidligere foreslått kr 10 310 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 188 827 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 53 605 000

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

0

mot tidligere foreslått kr 5 560 000

23

Elektronisk ID og digital post, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 116 263 000

1561

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 11 972 000

71

Tilskudd til fri programvare

0

mot tidligere foreslått kr 4 500 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

0

mot tidligere foreslått kr 3 182 000

74

Tilskudd til IKT-standardisering

0

mot tidligere foreslått kr 725 000

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 4 477 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 19 355 000

1570

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 38 264 000

1571

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 1 858 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 47 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 80 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 744 400 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 13 840 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 6 000 000

1581

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 24 565 000

30

Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 12 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 11 070 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 6 800 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 19 653 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 24 500 000

1585

Erstatningslokaler for departementene:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 406 107 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 215 000 000

1590

Den norske kirke:

1

Driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 1 152 516 000

21

Spesielle driftsutgifter

0

mot tidligere foreslått kr 37 069 000

71

Tilskudd til kirkelige formål

0

mot tidligere foreslått kr 82 035 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

0

mot tidligere foreslått kr 278 479 000

77

Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

0

mot tidligere foreslått kr 152 200 000

1592

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

0

mot tidligere foreslått kr 54 750 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

0

mot tidligere foreslått kr 10 665 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

320 400 000

mot tidligere foreslått kr 321 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

56 100 000

mot tidligere foreslått kr 58 600 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

337 911 000

mot tidligere foreslått kr 338 200 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

4 541 400 000

mot tidligere foreslått kr 4 554 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

524 900 000

mot tidligere foreslått kr 527 400 000

1634

Statens innkrevingssentral:

1

Driftsutgifter

282 500 000

mot tidligere foreslått kr 284 500 000

1638

Salg av klimakvoter:

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 700 000

mot tidligere foreslått kr 9 200 000

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 520 000 000

22

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 1 500 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 725 600 000

mot tidligere foreslått kr 10 145 600 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

376 287 000

mot tidligere foreslått kr 373 483 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter

2 013 488 000

mot tidligere foreslått kr 2 020 488 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 190 838 000

mot tidligere foreslått kr 1 183 838 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 028 239 000

mot tidligere foreslått kr 1 014 339 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

253 100 000

mot tidligere foreslått kr 247 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 100 000

mot tidligere foreslått kr 205 100 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

311 000 000

mot tidligere foreslått kr 307 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

485 000 000

mot tidligere foreslått kr 487 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

76 000 000

mot tidligere foreslått kr 79 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

30 000 000

mot tidligere foreslått kr 120 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

673 600 000

mot tidligere foreslått kr 647 600 000

1840

CO2-håndtering:

70

Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 73

154 300 000

mot tidligere foreslått kr 164 300 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

50 000 000

mot tidligere foreslått kr 150 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

5 424 320 000

mot tidligere foreslått kr 5 366 145 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

961 380 000

mot tidligere foreslått kr 960 073 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

21 797 935 000

mot tidligere foreslått kr 21 610 805 000

2412

Husbanken:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

33 100 000

mot tidligere foreslått kr 17 100 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 937 000 000

mot tidligere foreslått kr 19 889 000 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

0

mot tidligere foreslått kr 54 000 000

2421

Innovasjon Norge:

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

405 000 000

mot tidligere foreslått kr 430 000 000

(NY)

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

20 000 000

2426

SIVA SF:

70

Tilskudd

44 800 000

mot tidligere foreslått kr 49 800 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 974 855 000

2 Driftsutgifter

1 766 660 000

3 Avskrivninger

720 000 000

4 Renter av statens kapital

62 900 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-523 949 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

200 000 000

mot tidligere foreslått kr 192 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

36 500 000

mot tidligere foreslått kr 111 500 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

141 000 000

mot tidligere foreslått kr 166 000 000

2465

Statens kartverk:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 136 033 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 117 449 000

3 Avskrivninger

16 674 000

4 Renter av statens kapital

1 910 000

0

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-623 822 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

472 993 000

3 Avskrivninger

116 544 000

4 Renter av statens kapital

16 215 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

0

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

17 685 000 000

mot tidligere foreslått kr 17 610 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

385 000 000

mot tidligere foreslått kr 360 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

435 000 000

mot tidligere foreslått kr 440 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

68 000 000

mot tidligere foreslått kr 72 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

10 853 500 000

mot tidligere foreslått kr 10 800 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

707 000 000

mot tidligere foreslått kr 690 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 381 000 000

mot tidligere foreslått kr 2 380 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

385 000 000

mot tidligere foreslått kr 390 000 000

73

Utdanningsstønad

62 000 000

mot tidligere foreslått kr 60 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

33 770 000 000

mot tidligere foreslått kr 34 010 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 690 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 730 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning

565 000 000

mot tidligere foreslått kr 550 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

1 910 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 920 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

33 860 000 000

mot tidligere foreslått kr 33 380 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

390 000 000

mot tidligere foreslått kr 385 000 000

72

Legeerklæringer

350 000 000

mot tidligere foreslått kr 345 000 000

2655

Uførhet:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

24 035 000 000

mot tidligere foreslått kr 24 215 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

37 010 000 000

mot tidligere foreslått kr 37 470 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

2 285 000 000

mot tidligere foreslått kr 2 295 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

63 000 000

mot tidligere foreslått kr 61 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 800 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 790 000 000

74

Tilskudd til biler

810 000 000

mot tidligere foreslått kr 795 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 597 100 000

mot tidligere foreslått kr 2 559 100 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 180 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 220 000 000

78

Høreapparater

475 000 000

mot tidligere foreslått kr 490 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

55 000 000

mot tidligere foreslått kr 25 000 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

59 190 000 000

mot tidligere foreslått kr 59 140 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

110 980 000 000

mot tidligere foreslått kr 111 080 000 000

72

Ventetillegg, overslagsbevilgning

8 000 000

mot tidligere foreslått kr 9 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

5 800 000 000

mot tidligere foreslått kr 5 810 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 210 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 240 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

950 000 000

mot tidligere foreslått kr 985 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

98 000 000

mot tidligere foreslått kr 101 000 000

2686

Gravferdsstønad:

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

197 000 000

mot tidligere foreslått kr 194 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

1 680 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 690 000 000

71

Psykologhjelp

237 000 000

mot tidligere foreslått kr 239 000 000

72

Tannbehandling

2 055 000 000

mot tidligere foreslått kr 2 000 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

714 000 000

mot tidligere foreslått kr 694 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

8 666 000 000

mot tidligere foreslått kr 8 841 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 855 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 890 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

3 848 200 000

mot tidligere foreslått kr 3 990 200 000

71

Egenandelstak 2

165 000 000

mot tidligere foreslått kr 166 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

309 000 000

mot tidligere foreslått kr 304 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 233 400 000

mot tidligere foreslått kr 4 222 400 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 766 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 796 000 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

14 000 000

mot tidligere foreslått kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

310 000 000

mot tidligere foreslått kr 330 000 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

175 000 000

mot tidligere foreslått kr 140 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

220 000 000

mot tidligere foreslått kr 235 000 000

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

Inntekter:

3100

Utenriksdepartementet:

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

121 921 000

mot tidligere foreslått kr 110 021 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

73 882 000

mot tidligere foreslått kr 51 929 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

360 750 000

mot tidligere foreslått kr 371 850 000

3340

Den norske kirke:

(NY)

1

Ymse inntekter

42 610 000

(NY)

2

Inntekter ved oppdrag

37 069 000

3342

Kirkebygg og gravplasser:

(NY)

1

Ymse inntekter

17 467 000

(NY)

2

Leieinntekter m.m.

3 460 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

6

Gebyr - utlendingssaker

165 300 000

mot tidligere foreslått kr 143 000 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 945 000

mot tidligere foreslått kr 20 945 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

1 420 302 000

mot tidligere foreslått kr 929 413 000

5

Refusjonsinntekter

12 583 000

mot tidligere foreslått kr 11 023 000

3510

Departementenes servicesenter:

(NY)

2

Ymse inntekter

20 500 000

(NY)

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

75 383 000

3525

Fylkesmannsembetene:

(NY)

1

Inntekter ved oppdrag

175 881 000

3531

Eiendommer til kongelige formål:

(NY)

1

Ymse inntekter

153 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

(NY)

2

Ymse inntekter

2 841 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

(NY)

3

Diverse inntekter

3 048 000

(NY)

4

Internasjonale oppdrag

2 205 000

(NY)

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

394 000

(NY)

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

1 604 000

3560

Sametinget:

(NY)

95

Fondskapital Samefolkets fond

75 000 000

3562

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

(NY)

2

Diverse inntekter

1 800 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter:

(NY)

2

Diverse inntekter

1 900 000

3567

Nasjonale minoriteter:

(NY)

95

Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond

75 000 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

(NY)

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

57 900 000

(NY)

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

320 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

49 000 000

mot tidligere foreslått kr 61 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 000 000 000

mot tidligere foreslått kr 10 200 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

147 051 000

mot tidligere foreslått kr 181 425 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,

ODA-godkjente utgifter

30 700 000

mot tidligere foreslått kr 31 511 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

158 719 000

mot tidligere foreslått kr 112 288 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

108 780 000

mot tidligere foreslått kr 93 240 000

3900

Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY)

1

Refusjoner

10 000

3911

Konkurransetilsynet:

(NY)

1

Klagegebyr

2 049 000

3917

Fiskeridirektoratet:

(NY)

1

Refusjoner og diverse inntekter

109 000

(NY)

5

Saksbehandlingsgebyr

17 274 000

(NY)

6

Forvaltningssanksjoner

932 000

(NY)

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

450 000 000

(NY)

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

7 790 000

3925

Havforskningsinstituttet:

(NY)

3

Oppdragsinntekter

297 470 000

3926

Drift av forskningsfartøy:

(NY)

1

Oppdragsinntekter

76 750 000

3927

NIFES:

(NY)

1

Oppdragsinntekter

86 650 000

3928

Marin forskning og utvikling:

(NY)

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

4000

Fiskeri- og kystdepartementet:

1

Refusjoner

0

mot tidligere foreslått kr 10 000

4020

Havforskningsinstituttet:

3

Oppdragsinntekter

0

mot tidligere foreslått kr 297 470 000

4021

Drift av forskningsfartøyene:

1

Oppdragsinntekter

0

mot tidligere foreslått kr 76 750 000

4022

NIFES:

1

Oppdragsinntekter

0

mot tidligere foreslått kr 86 650 000

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

0

mot tidligere foreslått kr 4 284 000

4030

Fiskeridirektoratet:

1

Refusjoner og diverse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 109 000

5

Saksbehandlingsgebyr

0

mot tidligere foreslått kr 17 274 000

6

Forvaltningssanksjoner

0

mot tidligere foreslått kr 932 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

0

mot tidligere foreslått kr 300 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

0

mot tidligere foreslått kr 7 790 000

4062

Kystverket:

2

Andre inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 10 747 000

4070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

7

Refusjoner og andre inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 5 213 000

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m.

139 993 000

mot tidligere foreslått kr 109 993 000

4360

Kystverket:

(NY)

2

Andre inntekter

10 747 000

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

(NY)

7

Refusjoner og andre inntekter

5 213 000

4420

Miljødirektoratet:

2

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

0

mot tidligere foreslått kr 567 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

0

mot tidligere foreslått kr 57 900 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

0

mot tidligere foreslått kr 320 000 000

4510

Fylkesmannsembetene:

1

Inntekter ved oppdrag

0

mot tidligere foreslått kr 175 881 000

4520

Departementenes servicesenter:

2

Ymse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 20 500 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

0

mot tidligere foreslått kr 75 383 000

4533

Sametinget:

95

Fondskapital Samefolkets fond

0

mot tidligere foreslått kr 75 000 000

4535

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

2

Diverse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 1 800 000

4536

Internasjonalt reindriftssenter:

2

Diverse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 1 900 000

4540

Nasjonale minoriteter:

95

Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond

0

mot tidligere foreslått kr 75 000 000

4550

Konkurransetilsynet:

4

Klagegebyr

0

mot tidligere foreslått kr 2 049 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT:

3

Diverse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 3 048 000

4

Internasjonale oppdrag

0

mot tidligere foreslått kr 2 205 000

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

0

mot tidligere foreslått kr 394 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

0

mot tidligere foreslått kr 1 604 000

4581

Eiendommer til kongelige formål:

1

Ymse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 153 000

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen:

2

Ymse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 2 841 000

4590

Den norske kirke:

2

Ymse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 42 610 000

3

Inntekter ved oppdrag

0

mot tidligere foreslått kr 37 069 000

4592

Kirkebygg og gravplasser:

2

Ymse inntekter

0

mot tidligere foreslått kr 17 467 000

3

Leieinntekter m.m.

0

mot tidligere foreslått kr 3 460 000

5312

Husbanken:

90

Avdrag

10 574 000 000

mot tidligere foreslått kr 10 540 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Toppskatt mv.

34 600 000 000

mot tidligere foreslått kr 35 900 000 000

72

Fellesskatt

213 000 000 000

mot tidligere foreslått kr 221 500 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

70

Avgift

1 750 000 000

mot tidligere foreslått kr 2 200 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol

12 540 000 000

mot tidligere foreslått kr 12 500 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift

21 160 000 000

mot tidligere foreslått kr 21 100 000 000

72

Årsavgift

10 090 000 000

mot tidligere foreslått kr 10 060 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin

6 100 000 000

mot tidligere foreslått kr 6 080 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 130 000 000

mot tidligere foreslått kr 11 100 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft

7 670 000 000

mot tidligere foreslått kr 8 200 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY)

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

(NY)

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

(NY)

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet:

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

0

mot tidligere foreslått kr 30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

0

mot tidligere foreslått kr 9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

0

mot tidligere foreslått kr 773 453 000

75

Fiskeriforskningsavgift

0

mot tidligere foreslått kr 151 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet:

(NY)

74

Sektoravgifter Kystverket

773 453 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

7 800 000

mot tidligere foreslått kr 16 700 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter

2 266 000 000

mot tidligere foreslått kr 2 182 000 000

5610

Renter av lån til Nofima AS:

80

Renter

0

mot tidligere foreslått kr 904 000

5615

Husbanken:

80

Renter

3 959 000 000

mot tidligere foreslått kr 3 659 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter

3 868 062 000

mot tidligere foreslått kr 3 866 755 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY)

82

Renter på lån til Nofima AS

904 000

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning:

85

Utbytte

10 983 453 000

mot tidligere foreslått kr 10 333 453 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift

122 300 000 000

mot tidligere foreslått kr 116 400 000 000

5701

Diverse inntekter:

73

Refusjon fra bidragspliktige

310 000 000

mot tidligere foreslått kr 305 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

2

Dividende

180 000 000

mot tidligere foreslått kr 170 000 000

5705

Refusjon av dagpenger:

1

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

60 000 000

mot tidligere foreslått kr 65 000 000

4

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

6 000 000

mot tidligere foreslått kr 5 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet

137 473 798 000

mot tidligere foreslått kr 133 091 675 000

5999

Statens pensjonsfond utland:

90

Lån

62 797 373 000

mot tidligere foreslått kr 50 458 743 000

Folketrygden

II

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23–10, gis med 94 381 130 000 kroner, hvorav 17 172 600 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23–10 tredje ledd.

Navneendringer

III

I forslagene til vedtak i Prop. 1 S (2013–2014) gjøres følgende endringer som følge av navneskifte på departementer:

 1. «Arbeidsdepartementet» skal endres til «Arbeids- og sosialdepartementet» i forslag til romertallsvedtak II, III, IV, VI, VII og VIII

 2. «Miljøverndepartementet» skal endres til «Klima- og miljødepartementet» i forslag til romertallsvedtak II, V pkt. 1 og VII

Andre endringer i forslag til romertallsvedtak

IV

Forslag til romertallsvedtak VII pkt. 1 under Utenriksdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

 • «1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009–2014

  3 738,5 mill. kroner

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009–2014

  3 209,2 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  20,0 mill. kroner

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  287,0 mil. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  74

  Fornybar energi

  10,0 mill. kroner»

V

Forslag til romertallsvedtak XIV pkt. 6 under Utenriksdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 598 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.»

VI

Forslag til romertallsvedtak XIII under Utenriksdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.»

VII

Forslag til romertallsvedtak XII pkt. 4 og XV under Utenriksdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) tas ut.

VIII

I forslag til romertallsvedtak III under Kunnskapsdepartementet i Prop. 1 S (2013 – 2014) tilføyes:

«4. gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.»

IX

Forslag til romertallsvedtak IV pkt. 3 under Kunnskapsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«3. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsettes til 2 405 kroner per måned og 26 455 kroner per år 1. januar 2014, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager paragraf 1.»

X

Forslag til romertallsvedtak II pkt. 1 under Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

 • «1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 300 post 01

  kap. 3300 post 01

  kap. 320 post 01

  kap. 3320 postene 01 og 03

  kap. 322 post 01

  kap. 3322 post 01

  kap. 323 post 01

  kap. 3323 post 01

  kap. 324 post 01

  kap. 3324 post 01

  kap. 326 post 01

  kap. 3326 post 01

  kap. 329 post 01

  kap. 3329 post 01

  kap. 334 post 01

  kap. 3334 post 01

  kap. 339 post 01

  kap. 5568 post 73

  kap. 340 post 01

  kap. 3340 post 01

  kap. 340 post 21

  kap. 3340 post 02

  kap. 342 post 01

  kap. 3342 postene 01 og 02»

XI

Forslag til romertallsvedtak III under Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

«IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

275,9 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom

32,5 mill. kroner»

XII

Forslag til romertallsvedtak V pkt. 3 under Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

«3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 324 Scenekunstformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 334 Film- og medieformål, post 78 Ymse faste tiltak.»

XIII

Forslag til romertallsvedtak VI pkt. 3 under Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

«3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 527 kroner ekskl. merverdiavgift.

Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8–1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

XIV

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Kulturdepartementet:

«III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2014 kan omdisponere mellom kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328 for bevilgningene på postene 55 og 56.»

XV

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Kulturdepartementet:

«VI

Investeringsramme kirkebygg

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 0,5 mrd. kroner over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg.»

XVI

Nummereringen av forslag til romertallsvedtak under Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2013 – 2014) endres slik:

 1. Forslag til romertallsvedtak III endres til IV

 2. Forslag til romertallsvedtak IV endres til V

 3. Forslag til romertallsvedtak V endres til VII

 4. Forslag til romertallsvedtak VI endres til VIII

XVII

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Justis- og beredskapsdepartementet:

«III

EFFEKT-programmet

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, EFFEKT-programmet med inntil 3,6 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter.»

XVIII

Nummereringen av forslag til romertallsvedtak under Justis- og beredskapsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

 1. Forslag til romertallsvedtak III endres til IV

 2. Forslag til romertallsvedtak IV endres til V

 3. Forslag til romertallsvedtak V endres til VI

 4. Forslag til romertallsvedtak VI endres til VII

 5. Forslag til romertallsvedtak VII endres til VIII

 6. Forslag til romertallsvedtak VIII endres til IX

 7. Forslag til romertallsvedtak IX endres til X

XIX

Prop. 1 S (2013–2014) Svalbardbudsjettet endres slik:

 1. På kap. 3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre, post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre foreslås det bevilget 193 128 000 kroner mot tidligere foreslått 193 418 000 kroner.

 2. På kap. 3035 Tilskot frå statsbudsjettet, post 70 Tilskot foreslås det bevilget 322 955 000 kroner mot tidligere foreslått 323 245 000 kroner.

XX

Forslag til romertallsvedtak II – VIII under Kommunal- og regionaldepartementet i Prop. 1 S (2013 – 2014) tas ut.

XXI

Forslag til romertallsvedtak V under Arbeidsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 555,37 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

695,61 mill. kroner»

XXII

Det foreslås følgende nytt romerstallvedtak under Helse- og omsorgsdepartementet:

«IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

5 277 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner»

XXIII

Forslag til romertallsvedtak III under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.»

XXIV

Forslag til romertallsvedtak V under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«V

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14–17 kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

37 750 kroner per barn»

XXV

Forslag til romertallsvedtak II – XIV under Nærings- og handelsdepartementet i Prop. 1 S (2013 – 2014) tas ut.

XXVI

Forslag til romertallsvedtak II – VII under Fiskeri- og kystdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) tas ut.

XXVII

I forslagene til vedtak i Prop. 1 S (2013–2014) under Samferdselsdepartementet tilføyes følgende forslag til nye romertallsvedtak:

«Kystformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XVI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1360 postene 01 og 45

  kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

  kap. 1361 post 01

  kap. 4361 post 07

 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4360, post 02, til følgende formål under kap. 1360, post 30:

  1. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  2. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1360, post 30.

XVII

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XVIII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

623 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 mill. kroner

XIX

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 mill. kroner»

XXVIII

Nummereringen av forslag til romertallsvedtak under Samferdselsdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

 1. Forslag til romertallsvedtak XVI endres til XX

 2. Forslag til romertallsvedtak XVII endres til XXI

XXIX

Forslag til romertallsvedtak II pkt. 1 under Miljøverndepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

 • «1.

overskride bevilgingen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1420 post 01

kap. 4420 postene 01, 04, 06, 08 og 09

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postene 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postene 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70»

XXX

Forslag til romertallsvedtak IV under Miljøverndepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«III

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

 1. Klima- og miljødepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 2. Klima- og miljødepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4481 Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter. »

XXXI

Forslag til romertallsvedtak VI under Miljøverndepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55,0 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

3,9 mill. kroner

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116,4 mill. kroner

78

Friluftsformål

18,0 mill. kroner

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2,0 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

30,0 mill. kroner

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring

10,0 mill. kroner

74

Tilskudd til fartøyvern

12,0 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

1720,0 mill. kroner»

XXXII

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet:

«VII Kjøp av klimakvoter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481, Kjøp av klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.»

XXXIII

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet:

«VIII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 ved utbetaling av tilskudd til Brasils Amazonasfond (FundoAmazonia) i henhold til avtale med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) som fondsforvalter.»

XXXIV

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet:

«IX

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Klima og miljødepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.»

XXXV

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet:

«X

Klima- og skogsatsingen

Stortinget samtykker i at klima- og skogsatsingen videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen.»

XXXVI

Det foreslås følgende nytt romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet:

«XI

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at kapittel 4481, Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter, opprettes i statsregnskapet for 2014 uten bevilgning.»

XXXVII

Forslag til romertallsvedtak II pkt. 2, III, V pkt. 2 og VIII under Miljøverndepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) tas ut.

XXXVIII

Nummereringen av forslag til romertallsvedtak under Klima- og miljødepartementet endres slik:

 1. Forslag til romertallsvedtak V endres til IV

 2. Forslag til romertallsvedtak VII endres til VI

XXXIX

Forslag til romertallsvedtak II – IX under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i Prop. 1 S (2013 – 2014) tas ut.

XL

Forslag til romertallsvedtak III pkt. 2 under Finansdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres slik:

«2.

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Salg av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.»

XLI

Forslag til romertallsvedtak III pkt. 3 og V under Finansdepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) tas ut.

XLII

Under Finansdepartementet tilføyes følgende forslag til nytt romertallsvedtak:

«VIII

Fullmakt til bestillinger

Stortinget samtykker i at Riksrevisjonen i 2014 kan foreta bestillinger på inntil 3 mill. kroner utover gitte bevilgninger i anledning markeringen av dens 200-årsjubileum i 2016.»

XLIII

Nummereringen av forslag til romertallsvedtak under Finansdepartement endres slik:

 1. Forslag til romertallsvedtak VI endres til V

 2. Forslag til romertallsvedtak VII endres til VI

 3. Forslag til romertallsvedtak VIII endres til VII

XLIV

Forslag til romertallsvedtak XIX og XX under Olje- og energidepartementet i Prop. 1 S (2013–2014) endres til:

«XIX

Realisering av fullskalaanlegg for CO2-håndtering innen 2020

Stortinget samtykker i ambisjonen om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst av CO2 innen 2020, og til at det utarbeides en strategi for å nå denne ambisjonen.»

XLV

Forslag til romertallsvedtak VI under Olje- og energidepartementet i Prop. 1 S (2013–2014), endres til:

«VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

50 mill. kroner

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

10 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF

20 mill. kroner»

Forslag til romertallsvedtak under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

XLVI

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmes følgende forslag til romertallsvedtak:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets alminnelige fullmakter

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgninger under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 500 post 01

  kap. 3500 post 01

  kap. 510 post 01

  kap. 3510 postene 02 og 03

  kap. 525 post 21

  kap. 3525 post 01

  kap. 533 post 01

  kap. 3533 post 02

  kap. 540 post 01

  kap. 3540 postene 03 og 04

  kap. 540 post 21

  kap. 3540 post 03

  kap. 540 post 22

  kap. 3540 post 05

  kap. 540 post 23

  kap. 3540 post 06

  kap. 554 post 01

  kap. 3554 post 01

  kap. 562 post 21

  kap. 3562 post 02

  kap. 563 post 21

  kap. 3563 post 02

  kap. 585 post 01

  kap. 3585 post 01

  kap. 587 post 01

  kap. 3587 post 04

  kap. 595 post 01

  kap. 3595 post 01

  kap. 2412 post 01

  kap. 5312 post 01

 2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubrukte inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av overført beløp.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2015 til kommuner

 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2015 til fylkeskommuner

IV

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

V

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Kommunal- moderniseringsdepartementet i 2014 kan fravike spesifikasjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger av kartgrunnlag over gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

23,6 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

423,7 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

29,9 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

101,8 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å pådra forpliktelser knyttet til sikringstiltak

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser på inntil 197,2 mill. kroner utover budsjettåret, for å gjennomføre sikringstiltak som er omtalt under kap. 534 Erstatningslokaler for departementene.

IX

Kostnadsramme for prosjektet «Jordobservatorium i Ny-Ålesund»

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gjennomføre prosjektet «Jordobservatorium i Ny-Ålesund» innenfor en kostnadsramme på 355 mill. kroner.

Andre fullmakter

X

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

XI

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2014 og senere år.

XII

Husbankens rentemargin

Fra 1. mars 2014 skal Husbankens rentemargin være 1,25 prosentpoeng for lån med flytende rente og for lån med fast rente hvor søknaden er kommet inn fra og med 8. november 2013. Søknader om fastrente kommet inn fra og med 14. oktober 2013 til og med 7. november 2013 skal ha en rentemargin på 0,75 prosentpoeng.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XIII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

XIV

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til post 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til post 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2013–2014), innenfor de kostnadsrammene som der er oppgitt.

XVI

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter.

Andre fullmakter

XVII

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

  1. godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som utgiftsreduksjon.

  2. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  3. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

  4. overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften blir overtatt av kommunen eller fylkeskommunen.

  5. gjøre bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som det er behov for ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

  6. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

  7. avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedspris.

 2. Kongen i 2014 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

Forslag til nye romertallsvedtak under Nærings- og fiskeridepartementet

XLVII

Under Nærings- og fiskeridepartementet fremmes følgende forslag til romertallsvedtak:

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 900 postene 01 og 21

  kap. 3900 post 02

  kap. 901 post 01

  kap. 3901 postene 05, 07 og 08

  kap. 902 post 01

  kap. 3902 postene 01 og 03

  kap. 902 post 21

  kap. 3902 post 04

  kap. 903 post 01

  kap. 3903 post 01

  kap. 904 post 01

  kap. 3904 post 02

  kap. 904 post 22

  kap. 3904 post 03

  kap. 905 post 21

  kap. 3905 postene 01 og 02

  kap. 910 post 01

  kap. 3910 post 03

  kap. 911 post 23

  kap. 3911 post 01

  kap. 917 post 21

  kap. 3917 post 22

  kap. 925 post 21

  kap. 3925 post 03

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 01

  kap. 927 post 21

  kap. 3927 post 01

  kap. 928 post 21

  kap. 5574 post 74

 2. overskride bevilgningen på kap. 919, post 60 med 40 pst. av merinntekt under kap. 3917, post 13.

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 3. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 4. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2014 ikke overstiger 50 mrd. kroner.

V

Fullmakt til overskridelse mot etterfølgende inntekter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 925, post 21, kap. 926, post 21 og kap. 927, post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2015 under henholdsvis kap. 3925, post 03, kap. 3926, post 01 og kap. 3927, post 01. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2015 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal regnes med alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

VI

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 2. utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opp til 39,9 prosent.

 3. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

 4. utgiftsføre eventuelle utbetalinger av likviditetslån i statsregnskapet uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Likviditetslån til SAS-konsernet.

 5. inntektsføre følgende innbetalinger i statsregnskapet uten bevilgning:

  1. gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 71 Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet.

  2. avdrag på lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Avdrag på lån til SAS-konsernet.

  3. renteinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Renter på lån til SAS-konsernet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Forsknings- og utviklingskontrakter

  100 mill. kroner

 2. gi tilsagn om tilskudd på 125,19 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 162,17 mill. euro.

 3. gi tilsagn om likviditetslån til SAS-konsernet innenfor en ramme på 500,5 mill. svenske kroner i perioden fram til 31. mars 2015.

VIII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

IX

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 138 mill. kroner.

 2. Innovasjon Norge fullmakt til å reetablere en garantiavtale med Norges Råfisklag i 2014, på følgende vilkår:

  1. Samlet ramme for garantiavtalen kan være på inntil 320 mill. kroner, hvorav Innovasjon Norge kan forplikte for inntil 240 mill. kroner (75 prosent).

  2. Tapsavsetning skal være en tredjedel av Innovasjon Norges andel av garantiavtalen, og dekkes innenfor tidligere bevilget tapsavsetning.

  3. Ubenyttede tapsavsetninger innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden 31. desember 2014.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og fiskeridepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 6. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

X

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

XI

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

XII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Andre fullmakter

XIII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIV

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 10,0 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.

 3. konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid.

 4. selge samtlige aksjer i Entra Holding AS.

 5. selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning.

 6. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

XV

Fullmakt til å forvalte lån

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan forvalte likviditetslånet til SAS-konsernet innenfor markedsmessige rammer, herunder til å gi sin tilslutning til endringer i låneavtalen og til å innvilge og sette vilkår for eventuelle endringer i lånebetingelser.

Til dokumentets forside