Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for 2014

Utgifter:

i 1000 kroner

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

Det kongelige hus

201 133

19 153

-

181 980

-

Regjering

328 600

328 600

-

-

-

Stortinget og underliggende institusjoner

1 777 700

1 416 400

180 900

180 400

-

Høyesterett

93 158

93 158

-

-

-

Utenriksdepartementet

35 626 400

5 751 053

230 187

28 722 300

922 860

Kunnskapsdepartementet

47 328 642

3 659 651

75 117

43 593 874

-

Kulturdepartementet

12 176 547

2 995 816

35 647

9 145 084

-

Justis- og beredskapsdepartementet

33 219 681

28 058 862

1 740 942

3 419 877

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

171 235 721

4 736 172

1 251 710

165 247 839

-

Arbeids- og sosialdepartementet

52 546 600

22 217 310

954 960

10 974 330

18 400 000

Helse- og omsorgsdepartementet

130 998 893

4 719 868

18 859

126 257 666

2 500

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

34 787 699

7 338 249

60 304

27 389 146

-

Nærings- og fiskeridepartementet

9 538 751

3 707 941

362 000

5 468 810

-

Fiskeri- og kystdepartementet

-

-

-

-

-

Landbruks- og matdepartementet

17 390 009

1 596 239

10 215

15 783 555

-

Samferdselsdepartementet

69 370 277

18 477 217

23 226 980

7 666 080

20 000 000

Klima- og miljødepartementet

7 974 789

2 663 420

613 950

4 697 419

-

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

-

-

-

-

-

Finansdepartementet

41 097 011

8 634 611

228 200

32 234 200

-

Forsvarsdepartementet

43 025 286

31 520 864

10 851 093

653 329

-

Olje- og energidepartementet

14 360 104

1 396 304

10 000

4 703 800

8 250 000

Ymse utgifter

10 800 000

10 800 000

-

-

-

Statsbankene

116 540 163

683 091

118 320

12 653 817

103 084 935

Statlig petroleumsvirksomhet

30 002 000

2 000

30 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

1 494 205

-523 949

2 018 154

-

-

Folketrygden

384 189 420

-

-

384 189 420

-

Statens pensjonsfond utland

314 129 000

-

-

314 129 000

-

Sum utgifter

1 580 231 789

160 292 030

71 987 538

1 197 291 926

150 660 295

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 002 289 406

289 808 290

1 292 097 696

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 045 382 074

384 189 420

1 429 571 494

Driftsutgifter

160 292 030

-

160 292 030

Nybygg, anlegg mv.

71 987 538

-

71 987 538

Overføringer til andre

498 973 506

384 189 420

883 162 926

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

314 129 000

-

314 129 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2)

-43 092 668

-94 381 130

-137 473 798

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

137 473 798

-

137 473 798

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

94 381 130

-94 381 130

-

Inntekter:

i 1 000 kroner

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

249 350 000

-

-

249 350 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

287 800 000

-

-

287 800 000

-

Tollinntekter

3 095 000

-

-

3 095 000

-

Merverdiavgift

251 000 000

-

-

251 000 000

-

Avgifter på alkohol

12 540 000

-

-

12 540 000

-

Avgifter på tobakk

7 000 000

-

-

7 000 000

-

Avgifter på motorvogner

33 472 000

-

-

33 472 000

-

Andre avgifter

47 968 730

-

-

47 968 730

-

Sum skatter og avgifter

892 225 730

-

-

892 225 730

-

Renter av statens forretningsdrift

81 825

-

-

81 825

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

1 815 347

165

1 801 882

13 300

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

1 897 172

165

1 801 882

95 125

-

Renter fra statsbankene

9 323 962

-

-

9 323 962

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

5 918 904

-

-

5 918 904

-

Utbytte ekskl. Statoil

12 483 655

-

-

12 483 655

-

Renteinntekter og utbytte

(ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil)

27 726 521

-

-

27 726 521

-

Inntekter under departementene

26 117 273

18 470 778

334 330

7 312 165

-

Overføring fra Norges Bank

-

-

-

-

-

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

26 117 273

18 470 778

334 330

7 312 165

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

143 200 000

115 500 000

22 800 000

4 900 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

186 510 000

-

-

186 510 000

-

Aksjeutbytte fra Statoil

14 421 000

-

-

14 421 000

-

Sum petroleumsinntekter

344 131 000

115 500 000

22 800 000

205 831 000

-

Tilbakebetalinger

87 862 922

-

-

-

87 862 922

Statens pensjonsfond utland

137 473 798

-

-

137 473 798

-

Sum inntekter

1 517 434 416

133 970 943

24 936 212

1 270 664 339

87 862 922

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån gjeldavdrag, aksjetegning mv. i alt

150 660 295

-

150 660 295

Utlån til statsbanker

103 084 935

-

103 084 935

Gjeldsavdrag

-

-

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

47 575 360

-

47 575 360

7. Tilbakebetalinger mv.

87 862 922

-

87 862 922

8. Utlån mv. (netto) (6–7)

62 797 373

-

62 797 373

9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5)

-31 583 757

94 381 130

62 797 373

Til dokumentets forside