Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer etter Prop. 1 S (2013–2014) (Gul bok)

Utgifter:

i 1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Gul bok 2014

Endringer pga. ny departementsstruktur

Øvrige endringer

Status etter endringene

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

95 600

-

2 700

98 300

Sum endringer Regjering

-

2 700

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

862 000

-

-2 500

859 500

74

Reisetilskudd til skoler

-

-

2 500

2 500

Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner

-

-

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 822 566

-

-10 304

1 812 262

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

71 758

-

-15 000

56 758

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika

2 220 900

-

-40 000

2 180 900

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

225 500

-

-41 500

184 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn

1 467 000

-

-40 000

1 427 000

71

Tilskudd til opplysningsarbeid

101 000

-

-10 000

91 000

72

Demokratistøtte/partier

8 000

-

-8 000

0

73

Kultur

109 000

-

-20 000

89 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

204 000

-

15 000

219 000

75

NORFUND – tapsavsetting

295 000

-

12 500

307 500

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

885 000

-

37 500

922 500

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap)

286 000

-

-40 000

246 000

164

Fred, forsoning og demokrati

71

ODA-godkjente land på Balkan

375 000

-

-20 000

355 000

72

Utvikling og nedrustning

188 000

-

-25 000

163 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

1

Driftsutgifter

71 900

-71 900

-

0

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv.

33 000

-

-10 000

23 000

73

Klima- og skogsatsingen

2 912 500

-2 912 500

-

0

74

Fornybar energi

1 464 000

-

-163 665

1 300 335

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 564 419

-

536 628

2 101 047

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

760 000

-

-50 000

710 000

73

Verdens matvareprogram (WFP)

195 000

-

-25 000

170 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv.

882 800

-

-50 000

832 800

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning

150 000

-

-10 000

140 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken

871 000

-

30 000

901 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner

559 500

-

20 000

579 500

Sum endringer Utenriksdepartementet

-2 984 400

73 159

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

89 474

-

-111

89 363

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

143 848

-

11 694

155 542

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

-

-

579 300

579 300

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

38 798

-

10 000

48 798

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 077 129

-

-295 406

781 723

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

-

-

563 600

563 600

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

84 559

-

9 000

93 559

71

Tilskudd til vitensentre

41 090

-

3 000

44 090

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler

1 606 363

-

-4 370

1 601 993

73

Private grunnskoler i utlandet

111 713

-

-255

111 458

79

Toppidrett

34 184

-

4 780

38 964

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

210 513

-

10 000

220 513

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd

89 593

-

45 000

134 593

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

54 658

-

1 000

55 658

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

27 921 127

-

180 518

28 101 645

70

Private høyskoler

1 139 866

-

1 906

1 141 772

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

73 729

-

-4 050

69 679

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

144 996

-

1 900

146 896

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

112 116

-

48 100

160 216

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

11 523

-

50 000

61 523

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

94 032

-

7 817

101 849

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

1 394 725

-

20 000

1 414 725

53

Overordnede forskningspolitiske prioriteringer

978 605

-

25 000

1 003 605

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

-

1 268 423

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

119 691

16 325

-

136 016

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

252 443

-

500

252 943

314

Kultur og samfunn

78

Ymse faste tiltak

14 938

-

3 500

18 438

79

Til disposisjon

2 143

-

3 200

5 343

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

9 780

-

1 500

11 280

78

Ymse faste tiltak

32 832

-

-600

32 232

320

Allmenne kulturformål

21

Forskning og utredning

8 682

-

2 796

11 478

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd

52 998

-

-4 918

48 080

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd

23 895

-

-2 217

21 678

73

Nasjonale kulturbygg

215 000

-

-13 000

202 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd

240 616

-

-14 500

226 116

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet

37 288

-

-8 000

29 288

78

Ymse faste tiltak

32 505

-

-3 140

29 365

79

Til disposisjon

4 217

-

3 317

7 534

85

Gaveforsterkningsordning

-

-

10 000

10 000

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m.

164 223

-

-15 000

149 223

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

55

Norsk kulturfond

41 037

-

-3 808

37 229

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

165 898

-

-3 800

162 098

55

Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd

171 367

-

-16 462

154 905

56

Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd

32 529

-

-10 037

22 492

78

Ymse faste tiltak

111 302

-

9 519

120 821

324

Scenekunstformål

55

Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd

112 292

-

-6 420

105 872

56

Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd

16 742

-

-1 554

15 188

78

Ymse faste tiltak

150 515

-

2 500

153 015

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

532 785

-

-1 000

531 785

55

Norsk kulturfond

170 067

-

-15 781

154 286

77

Prosjekt- og utviklingstiltak

25 632

-

2 000

27 632

78

Ymse faste tiltak

63 435

-

4 600

68 035

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

10 582

-

-982

9 600

329

Arkivformål

78

Ymse faste tiltak

9 917

-

-2 000

7 917

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

153 721

-

2 000

155 721

50

Filmfondet

441 501

-

-32 500

409 001

79

Til disposisjon

-

-

1 000

1 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

331 759

-

-50 013

281 746

72

Tilskudd til kvalitetsjournalistikk

6 000

-

-6 000

0

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

-

1 155 716

-

1 155 716

21

Spesielle driftsutgifter

-

37 069

-

37 069

71

Tilskudd til kirkelige formål

-

82 035

-

82 035

75

Trosopplæring

-

278 479

-

278 479

77

Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

-

152 200

-

152 200

79

Til disposisjon

-

-

5 000

5 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

-

54 750

-

54 750

60

Rentekompensasjon-kirkebygg

-

-

60 400

60 400

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

-

10 665

-

10 665

Sum endringer Kulturdepartementet

1 787 239

-99 900

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

354 204

-1 000

-

353 204

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 778 565

-

-23 300

1 755 265

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

1

Driftsutgifter

3 662 332

-

2 400

3 664 732

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

31 608

-

-4 000

27 608

70

Tilskudd

17 964

-

2 500

20 464

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

171 386

-

11 000

182 386

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

12 617 275

-

203 200

12 820 475

21

Spesielle driftsutgifter

226 013

-

51 000

277 013

72

Datalagringsdirektivet

220 000

-

-110 000

110 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

560 872

-

7 700

568 572

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

646 783

-

5 400

652 183

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

14 511

-

4 500

19 011

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

82 025

-

10 000

92 025

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

175 533

-

21 500

197 033

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

95 367

-

-2 000

93 367

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

323 245

-

-290

322 955

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

793 234

-

46 560

839 794

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

1 741 702

-

275 459

2 017 161

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

59 546

-

5 000

64 546

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

303 171

-

39 727

342 898

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

513 870

-

101 212

615 082

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

18 497

-

-3 000

15 497

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

-1 000

644 568

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

164 787

229 868

-25 000

369 655

21

Spesielle driftsutgifter

9 300

38 251

30 000

77 551

22

Forskning

-

20 592

-

20 592

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

15 750

13 250

-

29 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

-

159 021

-

159 021

510

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

-

598 239

-

598 239

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

-

129 962

-

129 962

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

39 600

-

39 600

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

-

9 874

-

9 874

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

-

282 809

-39 800

243 009

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

-

33 125

-1 300

31 825

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

-

72 353

-2 800

69 553

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

-

20 567

-800

19 767

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

-

7 684

-300

7 384

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

-

1 492 699

-

1 492 699

21

Spesielle driftsutgifter

-

175 926

-

175 926

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg

-

47 000

-

47 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter

-

80 000

-

80 000

33

Videreføring av byggeprosjekter

-

744 400

-

744 400

36

Kunstnerisk utsmykking

-

13 840

-1 500

12 340

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

6 000

-

6 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

-

24 565

-

24 565

30

Større rehabiliteringsprosjekter

-

12 000

-12 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

11 070

-

11 070

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter

-

300

-

300

30

Investeringer, Fornebu

-

6 800

-

6 800

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

-

19 653

-

19 653

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

24 500

-

24 500

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

-

406 107

-

406 107

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

215 000

-

215 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

-

188 827

-

188 827

21

Spesielle driftsutgifter

-

53 605

-

53 605

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

-

5 560

-

5 560

23

Elektronisk ID og digital post

-

116 263

-

116 263

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken

-

10 472

-

10 472

71

Tilskudd til fri programvare

-

4 500

-

4 500

73

Tilskudd til digital kompetanse

-

3 182

-

3 182

74

Tilskudd til IKT-standardisering

-

725

-

725

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

-

4 477

-

4 477

70

Tilskudd til internasjonale program

-

19 355

-

19 355

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

-

38 264

-

38 264

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

-

1 858

-

1 858

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 596 306

-

-430 000

1 166 306

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

485 287

-

20 000

505 287

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling

40 000

-

-10 000

30 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling

587 300

-

-85 000

502 300

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

33 200

-

-5 000

28 200

560

Sametinget

50

Sametinget

-

265 540

-

265 540

54

Samefolkets fond

-

5 000

-

5 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

-

6 403

-

6 403

51

Divvun

-

5 609

-

5 609

72

Samisk språk, informasjon m.m.

-

4 717

-

4 717

562

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

-

3 370

-

3 370

21

Spesielle driftsutgifter

-

1 800

-

1 800

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

-

4 450

-

4 450

21

Spesielle driftsutgifter

-

1 900

-

1 900

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom

-

5 050

-

5 050

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

-

9 213

-

9 213

71

Romanifolket/taternes kulturfond

-

5 000

-

5 000

72

Det mosaiske trossamfunn

-

1 000

-

1 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

116 469 972

-

-576 000

115 893 972

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

28 337 599

-

414 100

28 751 699

581

Bolig- og bomiljøtiltak

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

185 500

-

-7 000

178 500

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg

487 300

-

-487 300

0

61

Rentekompensasjon – kirkebygg

50 800

-

-50 800

0

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

1 027 600

-

-1 027 600

0

64

Investeringstilskudd

977 300

-

-977 300

0

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

52 600

-

-5 100

47 500

590

Byutvikling og planlegging

21

Spesielle driftsutgifter

-

45 170

-

45 170

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

-

6 400

-

6 400

61

Bærekraftig byutvikling

-

18 000

-

18 000

65

Områdesatsing i byer

-

47 000

-5 000

42 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

-

515

-

515

71

Internasjonale organisasjoner

-

640

-

640

81

Lokal kompetanse og universell utforming

-

3 600

-

3 600

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

-

222 699

24 000

246 699

21

Spesielle driftsutgifter

-

459 834

-

459 834

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

-

65 000

-

65 000

Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

6 570 053

-3 261 500

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

70

Tilskudd

22 860

-

3 000

25 860

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

87 000

-

-12 000

75 000

90

Utlån

26 500 000

-

-8 100 000

18 400 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 310 330

-

-100 000

6 210 330

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære

121 000

-

2 000

123 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd

425 000

-

-5 000

420 000

Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet

-

-8 212 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter

36 488

-

-15 000

21 488

74

Skolefrukt

18 948

-

6 908

25 856

719

Annet folkehelsearbeid

70

Smittevern mv.

19 093

-

2 000

21 093

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

9 202

-

9 400

18 602

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

49 942 055

-

-3 066 944

46 875 111

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

17 567 979

-

-1 068 692

16 499 287

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 264 224

-

-766 130

12 498 094

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

11 783 643

-

-564 034

11 219 609

76

Innsatsstyrt finansiering

17 344 415

-

5 780 200

23 124 615

77

Poliklinisk virksomhet mv.

3 404 908

-

-55 000

3 349 908

733

Habilitering og rehabilitering

72

Kjøp av opptrening mv.

4 978

-

-4 400

578

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

212 192

-

2 000

214 192

60

Kommunale kompetansetiltak

212 888

-

50 000

262 888

63

Investeringstilskudd

-

-

1 069 550

1 069 550

64

Kompensasjon renter og avdrag

-

-

1 084 200

1 084 200

71

Frivillig arbeid mv.

24 839

-

-15 000

9 839

763

Rustiltak

61

Kommunalt rusarbeid

104 068

-

343 000

447 068

764

Psykisk helse

72

Utviklingstiltak

390 615

-

42 800

433 415

770

Tannhelsetjenester

70

Tilskudd

174 841

-

5 000

179 841

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

-

2 839 858

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

194 946

-

-3 700

191 246

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

6 005 522

-

-110 019

5 895 503

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

328 574

-

-409

328 165

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 585 411

-

74 357

1 659 768

841

Samliv og konfliktløsning

70

Tilskudd til samlivstiltak

-

-

4 000

4 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter

221 523

-

3 000

224 523

21

Spesielle driftsutgifter

22 727

-

2 000

24 727

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 165 000

-

50 000

1 215 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 140 000

-

-50 000

15 090 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter

22 159

-

-4 000

18 159

60

Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor

1 963

-

-1 963

0

70

Tilskudd

24 319

-

-12 000

12 319

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

8 245

-

-5 000

3 245

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

84 083

-

1 000

85 083

61

Utvikling i kommunene

29 219

-

1 500

30 719

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

1 122 100

-

-98 566

1 023 534

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

246 470

-

-11 900

234 570

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

29 307

-

-3 000

26 307

Sum endringer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-

-164 700

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

205 200

127 801

-

333 001

21

Spesielle driftsutgifter

53 100

14 565

-

67 665

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 500

10 700

-

31 200

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 100

-

-2 000

18 100

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

23 800

-

4 500

28 300

30

Sikrings- og miljøtiltak

11 000

-

-4 500

6 500

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

-

87 165

-

87 165

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

-

10 310

-

10 310

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

-

375 480

-9 100

366 380

21

Spesielle driftsutgifter

-

7 780

-

7 780

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

-

180 000

-

180 000

71

Sosiale tiltak

-

2 070

-

2 070

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

-

14 150

-7 150

7 000

74

Erstatninger

-

2 140

-

2 140

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

-

67 000

-28 000

39 000

79

Informasjon ressursforvaltning

-

930

-

930

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 452 000

-

70 000

1 522 000

51

Tilskudd marin forskning

-

218 450

20 000

238 450

52

Basisbevilgning primærnæringsinstitutter

-

126 890

-

126 890

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

89 900

-

-35 000

54 900

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

-

358 340

5 000

363 340

21

Spesielle driftsutgifter

-

297 470

-

297 470

70

Erstatningsutbetaling

-

6 000

-

6 000

926

Drift av forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

-

132 480

-

132 480

21

Spesielle driftsutgifter

-

76 750

-

76 750

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

300 000

-

300 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter

-

67 850

10 000

77 850

21

Spesielle driftsutgifter

-

86 650

-

86 650

928

Marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter

-

151 000

-

151 000

50

Tilskudd Veterinærinstituttet

-

47 130

-

47 130

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak

-

10 350

-

10 350

71

Tilskudd til utviklingstiltak

-

6 900

-

6 900

72

Tilskudd til Nofima

-

95 090

-10 000

85 090

74

Tilskudd marin bioteknologi mv.

-

27 000

-

27 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

-

3 860

-

3 860

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

2 912 301

13 750

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Driftsutgifter

132 000

-132 000

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

16 740

-16 740

-

0

71

Tilskudd til kystkultur

10 130

-10 130

-

0

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd

10 950

-10 950

-

0

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

358 340

-358 340

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

297 470

-297 470

-

0

70

Erstatningsutbetaling

6 000

-6 000

-

0

1021

Drift av forskningsfartøyene

1

Driftsutgifter

132 480

-132 480

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

76 750

-76 750

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

300 000

-300 000

-

0

1022

NIFES

1

Driftsutgifter

67 850

-67 850

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

86 650

-86 650

-

0

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

21

Spesielle driftsutgifter

151 000

-151 000

-

0

50

Tilskudd Norges forskningsråd

240 450

-240 450

-

0

51

Tilskudd Veterinærinstituttet

47 130

-47 130

-

0

52

Basisbevilgning forskningsinstitutter

126 890

-126 890

-

0

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak

10 350

-10 350

-

0

71

Tilskudd til utviklingstiltak

5 900

-5 900

-

0

72

Tilskudd Nofima

95 090

-95 090

-

0

74

Tilskudd marin bioteknologi mv.

27 000

-27 000

-

0

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 860

-3 860

-

0

1030

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

373 740

-373 740

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

7 780

-7 780

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 740

-1 740

-

0

1050

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

180 000

-180 000

-

0

71

Sosiale tiltak

2 070

-2 070

-

0

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

14 150

-14 150

-

0

74

Erstatninger

2 140

-2 140

-

0

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

67 000

-67 000

-

0

79

Informasjon ressursforvaltning

930

-930

-

0

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 691 794

-1 691 794

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

62 930

-62 930

-

0

30

Nyanlegg og større vedlikehold

525 860

-525 860

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

191 120

-191 120

-

0

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

61 980

-61 980

-

0

70

Tilskudd Redningsselskapet

78 170

-78 170

-

0

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

44 410

-44 410

-

0

Sum endringer Fiskeri- og kystdepartementet

-5 508 844

-

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

146 277

-

-1 000

145 277

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

87 998

-

-1 300

86 698

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

17 873

-

-1 000

16 873

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 227 673

-

-22 600

1 205 073

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

255 951

-

-13 000

242 951

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 774

-

-20 000

167 774

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

-

-

5 000

5 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

4 379

-

-1 000

3 379

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak

17 898

-

-2 000

15 898

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

24 743

-

-1 000

23 743

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

101 888

-

-5 000

96 888

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

185 880

-

-1 000

184 880

60

Tilskudd til veterinærdekning

134 449

-

-2 000

132 449

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren

5 386

-

-5 386

0

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket

7 048

-

-1 238

5 810

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

23 866

-

10 000

33 866

72

Tilskudd til økt bruk av tre

28 980

-

-8 000

20 980

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak

43 470

-

-30 000

13 470

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

9 939

-

-1 000

8 939

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

-

-101 524

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

141 700

33 408

-

175 108

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

32 800

250

-

33 050

73

Tilskudd til kystkultur

-

9 130

-

9 130

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

15 700

7 375

-

23 075

50

Samferdselsforskning

126 300

22 000

-

148 300

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet

69 600

-

-20 000

49 600

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

9 347 000

-

400 000

9 747 000

30

Riksveginvesteringer

9 764 200

-

896 000

10 660 200

36

E16 over Filefjell

377 000

-

50 000

427 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

176 700

-

59 550

236 250

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

-

-

20 000 000

20 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

5 556 900

-

100 000

5 656 900

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

-

1 691 794

18 000

1 709 794

21

Spesielle driftsutgifter

-

62 930

-

62 930

30

Nyanlegg og større vedlikehold

-

525 860

-46 000

479 860

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

191 120

-

191 120

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

-

61 980

-

61 980

70

Tilskudd til Redningsselskapet

-

78 170

-

78 170

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

-

44 410

-

44 410

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

320 000

-

-50 000

270 000

Sum endringer Samferdselsdepartementet

2 728 427

21 407 550

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

265 914

-47 900

-

218 014

21

Spesielle driftsutgifter

130 875

-44 020

-

86 855

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling

37 000

-18 000

-

19 000

65

Områdesatsing i byer

47 000

-47 000

-

0

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

58 005

-

-5 000

53 005

71

Internasjonale organisasjoner

52 760

-640

-

52 120

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

36 050

-

-3 000

33 050

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming

12 557

-3 600

-

8 957

1407

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

-

-10 000

0

1409

MAREANO

21

Spesielle driftsutgifter

-

-

27 500

27 500

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

182 171

-1 150

-

181 021

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

169 738

-6 400

-

163 338

51

Forskningsprogrammer m.m.

214 718

-13 250

-

201 468

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

34 288

-515

-

33 773

72

Tilskudd til GenØk – Senter for biosikkerhet

13 900

-

-2 000

11 900

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

719 049

-

-10 000

709 049

21

Spesielle driftsutgifter

163 224

-

-26 000

137 224

22

Statlige vannmiljøtiltak

174 700

-

15 000

189 700

25

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

430

-

-430

0

31

Tiltak i verneområder

60 693

-

-10 000

50 693

39

Oppryddingstiltak

19 558

-

4 000

23 558

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

243 000

-

-123 000

120 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv

24 100

-

-5 000

19 100

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

52 700

-

-9 000

43 700

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter

41 735

-

-4 000

37 735

80

Tilskuddsordning for avgiftskompensasjon

7 000

-

-7 000

0

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

222 699

-222 699

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

487 334

-459 834

-27 500

0

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

65 000

-65 000

-

0

1481

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter

-

5 500

-

5 500

22

Kvotekjøp, generell ordning

-

520 000

-

520 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser

-

1 500

-

1 500

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

-

71 900

-

71 900

73

Klima- og skogsatsingen

-

2 912 500

-400 000

2 512 500

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

2 581 392

-595 430

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter

225 102

-225 102

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

43 951

-43 951

-

0

22

Forskning

21 792

-21 792

-

0

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

159 021

-159 021

-

0

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 492 699

-1 492 699

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

175 926

-175 926

-

0

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

598 239

-598 239

-

0

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

129 962

-129 962

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

39 600

-39 600

-

0

1530

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

9 874

-9 874

-

0

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

282 809

-282 809

-

0

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 125

-33 125

-

0

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

72 353

-72 353

-

0

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

20 567

-20 567

-

0

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 684

-7 684

-

0

1533

Sametinget

50

Sametinget

265 540

-265 540

-

0

54

Samefolkets fond

5 000

-5 000

-

0

1534

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

6 403

-6 403

-

0

51

Divvun

5 609

-5 609

-

0

72

Samisk språk, informasjon m.m.

4 717

-4 717

-

0

1535

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 370

-3 370

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

1 800

-1 800

-

0

1536

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 450

-4 450

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

1 900

-1 900

-

0

1540

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom

5 050

-5 050

-

0

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

9 213

-9 213

-

0

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 000

-5 000

-

0

72

Det mosaiske trossamfund

1 000

-1 000

-

0

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

87 165

-87 165

-

0

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 310

-10 310

-

0

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

188 827

-188 827

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

53 605

-53 605

-

0

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

5 560

-5 560

-

0

23

Elektronisk ID og digital post

116 263

-116 263

-

0

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken

11 972

-11 972

-

0

71

Tilskudd til fri programvare

4 500

-4 500

-

0

73

Tilskudd til digital kompetanse

3 182

-3 182

-

0

74

Tilskudd til IKT-standardisering

725

-725

-

0

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

4 477

-4 477

-

0

70

Tilskudd til internasjonale program

19 355

-19 355

-

0

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

38 264

-38 264

-

0

1571

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 858

-1 858

-

0

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg

47 000

-47 000

-

0

31

Igangsetting av byggeprosjekter

80 000

-80 000

-

0

33

Videreføring av byggeprosjekter

744 400

-744 400

-

0

36

Kunstnerisk utsmykking

13 840

-13 840

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

6 000

-6 000

-

0

1581

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

24 565

-24 565

-

0

30

Større rehabiliteringsprosjekter

12 000

-12 000

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

11 070

-11 070

-

0

1582

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter

300

-300

-

0

30

Investeringer, Fornebu

6 800

-6 800

-

0

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

19 653

-19 653

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

24 500

-24 500

-

0

1585

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

406 107

-406 107

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

215 000

-215 000

-

0

1590

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 152 516

-1 152 516

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

37 069

-37 069

-

0

71

Tilskudd til kirkelige formål

82 035

-82 035

-

0

75

Trosopplæring

278 479

-278 479

-

0

77

Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

152 200

-152 200

-

0

1592

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

54 750

-54 750

-

0

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 665

-10 665

-

0

Sum endringer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

-7 556 768

-

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

321 800

-1 400

-

320 400

21

Spesielle driftsutgifter

58 600

-

-2 500

56 100

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

338 200

-

-289

337 911

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 554 000

-

-12 600

4 541 400

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

527 400

-

-2 500

524 900

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

284 500

-

-2 000

282 500

1638

Salg av klimakvoter

1

Driftsutgifter

9 200

-5 500

-

3 700

21

Kvotekjøp, generell ordning

520 000

-520 000

-

0

22

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser

1 500

-1 500

-

0

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld

10 145 600

-

580 000

10 725 600

Sum endringer Finansdepartementet

-528 400

560 111

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

373 483

-

2 804

376 287

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 020 488

-

-7 000

2 013 488

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 183 838

-

7 000

1 190 838

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 014 339

-

13 900

1 028 239

Sum endringer Forsvarsdepartementet

-

16 704

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

247 100

-

6 000

253 100

21

Spesielle driftsutgifter

205 100

-

-55 000

150 100

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

307 000

-

4 000

311 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

487 000

-

-2 000

485 000

21

Spesielle driftsutgifter

79 000

-

-3 000

76 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

120 000

-

-90 000

30 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd

647 600

-

26 000

673 600

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF

164 300

-

-10 000

154 300

72

Lån, TCM DA

150 000

-

-100 000

50 000

Sum endringer Olje- og energidepartementet

-

-224 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend

5 366 145

-

58 175

5 424 320

72

Rentestøtte

960 073

-

1 307

961 380

90

Økt lån og rentegjeld

21 610 805

-

187 130

21 797 935

2412

Husbanken

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

17 100

-

16 000

33 100

90

Lån fra Husbanken

19 889 000

-

48 000

19 937 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

75

Marint verdiskapingsprogram

54 000

-54 000

-

0

2421

Innovasjon Norge

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer

430 000

-

-25 000

405 000

75

Marint verdiskapingsprogram

-

54 000

-34 000

20 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

49 800

-

-5 000

44 800

Sum endringer Statsbankene

-

246 612

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

-483 949

-

-40 000

-523 949

30

Prosjektering av bygg

192 000

-

8 000

200 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

111 500

-

-75 000

36 500

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

166 000

-

-25 000

141 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

-

-

-

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

-

-

-

0

Sum endringer statens forretningsdrift

-

-132 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

17 610 000

-

75 000

17 685 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

360 000

-

25 000

385 000

72

Feriepenger av foreldrepenger

440 000

-

-5 000

435 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon

72 000

-

-4 000

68 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

10 800 000

-

53 500

10 853 500

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

690 000

-

17 000

707 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad

2 380 000

-

1 000

2 381 000

72

Stønad til barnetilsyn

390 000

-

-5 000

385 000

73

Utdanningsstønad

60 000

-

2 000

62 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

34 010 000

-

-240 000

33 770 000

71

Sykepenger for selvstendige

1 730 000

-

-40 000

1 690 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m.

550 000

-

15 000

565 000

75

Feriepenger av sykepenger

1 920 000

-

-10 000

1 910 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger

33 380 000

-

480 000

33 860 000

71

Tilleggsstønad

385 000

-

5 000

390 000

72

Legeerklæringer

345 000

-

5 000

350 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon

24 215 000

-

-180 000

24 035 000

71

Tilleggspensjon

37 470 000

-

-460 000

37 010 000

72

Særtillegg

2 295 000

-

-10 000

2 285 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning

61 000

-

2 000

63 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad

1 790 000

-

10 000

1 800 000

74

Tilskudd til biler

795 000

-

15 000

810 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 559 100

-

38 000

2 597 100

77

Ortopediske hjelpemidler

1 220 000

-

-40 000

1 180 000

78

Høreapparater

490 000

-

-15 000

475 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

25 000

-

30 000

55 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

59 140 000

-

50 000

59 190 000

71

Tilleggspensjon

111 080 000

-

-100 000

110 980 000

72

Ventetillegg

9 000

-

-1 000

8 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

5 810 000

-

-10 000

5 800 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon

1 240 000

-

-30 000

1 210 000

71

Tilleggspensjon

985 000

-

-35 000

950 000

72

Særtillegg

101 000

-

-3 000

98 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad

194 000

-

3 000

197 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 690 000

-

-10 000

1 680 000

71

Psykologhjelp

239 000

-

-2 000

237 000

72

Tannbehandling

2 000 000

-

55 000

2 055 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

694 000

-

20 000

714 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 841 000

-

-175 000

8 666 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 890 000

-

-35 000

1 855 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 990 200

-

-142 000

3 848 200

71

Egenandelstak 2

166 000

-

-1 000

165 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

304 000

-

5 000

309 000

70

Allmennlegehjelp

4 222 400

-

11 000

4 233 400

71

Fysioterapi

1 796 000

-

-30 000

1 766 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 000

-

4 000

14 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

330 000

-

-20 000

310 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

140 000

-

35 000

175 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

235 000

-

-15 000

220 000

Sum endringer Folketrygden

-

-661 500

Sum endringer utgifter

0

13 620 881

Herav 90–99 poster

-

12 172 630

Inntekter:

i 1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Gul bok 2014

Endringer pga. ny departementsstruktur

Øvrige endringer

Status etter endringene

3100

Utenriksdepartementet

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

110 021

-

11 900

121 921

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

51 929

-

21 953

73 882

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

371 850

-

-11 100

360 750

3340

Den norske kirke

1

Ymse inntekter

-

42 610

-

42 610

2

Inntekter ved oppdrag

-

37 069

-

37 069

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter

-

17 467

-

17 467

2

Leieinntekter m.m.

-

3 460

-

3 460

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

6

Gebyr – utlendingssaker

143 000

-

22 300

165 300

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

20 945

-

-3 000

17 945

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

929 413

-

490 889

1 420 302

5

Refusjonsinntekter

11 023

-

1 560

12 583

3510

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter

-

20 500

-

20 500

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

-

75 383

-

75 383

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

-

175 881

-

175 881

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

-

153

-

153

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

-

2 841

-

2 841

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

-

3 048

-

3 048

4

Internasjonale oppdrag

-

2 205

-

2 205

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

-

394

-

394

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

-

1 604

-

1 604

3560

Sametinget

95

Fondskapital Samefolkets fond

-

75 000

-

75 000

3562

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2

Diverse inntekter

-

1 800

-

1 800

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

-

1 900

-

1 900

3567

Nasjonale minoriteter

95

Fondskapital Romanifolket/ taternes kulturfond

-

75 000

-

75 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

-

57 900

-

57 900

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

-

320 000

-

320 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

61 000

-

-12 000

49 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 200 000

-

-200 000

10 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

181 425

-

-34 374

147 051

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

31 511

-

-811

30 700

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

112 288

-

46 431

158 719

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

93 240

-

15 540

108 780

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Refusjoner

-

10

-

10

3911

Konkurransetilsynet

1

Klagegebyr

-

2 049

-

2 049

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

-

109

-

109

5

Saksbehandlingsgebyr

-

17 274

-

17 274

6

Forvaltningssanksjoner

-

932

-

932

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

-

300 000

150 000

450 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

-

7 790

-

7 790

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

-

297 470

-

297 470

3926

Drift av forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

-

76 750

-

76 750

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

-

86 650

-

86 650

3928

Marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

-

4 284

-

4 284

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Refusjoner

10

-10

-

0

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

297 470

-297 470

-

0

4021

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter

76 750

-76 750

-

0

4022

NIFES

1

Oppdragsinntekter

86 650

-86 650

-

0

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284

-4 284

-

0

4030

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

109

-109

-

0

5

Saksbehandlingsgebyr

17 274

-17 274

-

0

6

Forvaltningssanksjoner

932

-932

-

0

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

300 000

-300 000

-

0

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

7 790

-7 790

-

0

4062

Kystverket

2

Andre inntekter

10 747

-10 747

-

0

4070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

7

Refusjoner og andre inntekter

5 213

-5 213

-

0

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

109 993

-

30 000

139 993

4360

Kystverket

2

Andre inntekter

-

10 747

-

10 747

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

7

Refusjoner og andre inntekter

-

5 213

-

5 213

4420

Miljødirektoratet

2

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

567

-

-567

0

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

57 900

-57 900

-

0

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

320 000

-320 000

-

0

4510

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

175 881

-175 881

-

0

4520

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter

20 500

-20 500

-

0

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

75 383

-75 383

-

0

4533

Sametinget

95

Fondskapital Samefolkets fond

75 000

-75 000

-

0

4535

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2

Diverse inntekter

1 800

-1 800

-

0

4536

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

1 900

-1 900

-

0

4540

Nasjonale minoriteter

95

Fondskapital Romanifolket/ taternes kulturfond

75 000

-75 000

-

0

4550

Konkurransetilsynet

4

Klagegebyr

2 049

-2 049

-

0

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

3 048

-3 048

-

0

4

Internasjonale oppdrag

2 205

-2 205

-

0

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

394

-394

-

0

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

1 604

-1 604

-

0

4581

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

153

-153

-

0

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

2 841

-2 841

-

0

4590

Den norske kirke

2

Ymse inntekter

42 610

-42 610

-

0

3

Inntekter ved oppdrag

37 069

-37 069

-

0

4592

Kirkebygg og gravplasser

2

Ymse inntekter

17 467

-17 467

-

0

3

Leieinntekter m.m.

3 460

-3 460

-

0

5312

Husbanken

90

Avdrag

10 540 000

-

34 000

10 574 000

Sum endringer inntekter under departementene

-

562 721

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt

221 500 000

-

-8 500 000

213 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

2 200 000

-

-450 000

1 750 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 500 000

-

40 000

12 540 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 100 000

-

60 000

21 160 000

72

Årsavgift

10 060 000

-

30 000

10 090 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

6 080 000

-

20 000

6 100 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 100 000

-

30 000

11 130 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 200 000

-

-530 000

7 670 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

-

30 655

-

30 655

73

Årsavgift Merkeregisteret

-

9 550

-

9 550

74

Fiskeriforskningsavgift

-

151 000

-

151 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655

-30 655

-

0

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550

-9 550

-

0

74

Sektoravgifter Kystverket

773 453

-773 453

-

0

75

Fiskeriforskningsavgift

151 000

-151 000

-

0

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

-

773 453

-

773 453

Sum endringer skatter og avgifter

-

-10 600 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

16 700

-

-8 900

7 800

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 182 000

-

84 000

2 266 000

5610

Renter av lån til Nofima AS

80

Renter

904

-904

-

0

5615

Husbanken

80

Renter

3 659 000

-

300 000

3 959 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 866 755

-

1 307

3 868 062

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

82

Renter på lån til Nofima AS

-

904

-

904

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

85

Utbytte

10 333 453

-

650 000

10 983 453

Sum endringer Renter og utbytte mv.

-

1 026 407

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

116 400 000

-

5 900 000

122 300 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige

305 000

-

5 000

310 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

2

Dividende

170 000

-

10 000

180 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

65 000

-

-5 000

60 000

4

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

5 000

-

1 000

6 000

Sum endringer Folketrygden

-

5 911 000

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

133 091 675

-

4 382 123

137 473 798

Sum endringer Statens pensjonsfond utland

-

4 382 123

Sum endringer inntekter

0

1 282 251

Herav 90–99 poster

-

-166 000

Til dokumentets forside