Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside