Prop. 122 S (2011–2012)

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksoppgjøret 2012 Fordeling av priser og tilskudd

Tabell 1.1 Hovedtabell

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

241

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

15

=

Nettoeffekt av tilskudd

227

+

Avtalepriser fra 1.7.2012

330

=

Sum avtalepriser og tilskudd 2012/13

557

+

Omdisponering overførte midler fra 2011 til 2012

33

=

Sum til fordeling

590

Økt inntektsverdi jordbruksfradrag

35

+

Styrking av LUF i 2013

275

=

Ramme for oppgjøret inkludert styrking av LUF

900

Omdisponerte ledige midler i 2012 utenfor rammen

86

Tabell 1.2 Målpriser

Målprisendring

Produkt

Kvantum

Mill. l/kg/kr

Målpris

Kr / kg

fra 01.07

Kr/l / kg

fra 01.07

Mill. kr

Melk, ku og geit

1523,7

4,73

0,09

137,1

Gris

133,5

31,21

0,43

57,4

Sau/lam

24,4

61,20

1,80

44,0

Egg

62,5

18,90

0,20

12,5

Poteter

195,7

3,59

0,20

39,1

Grønnsaker og frukt

1808,9

1,4 %

25,1

Norsk matkorn

184,4

2,65

0,08

14,8

Sum markedsprisutslag

330,0

Tabell 1.3 Sum endringer på kap. 1150 og 4150

Post

Endring

Mill. kr

Budsjett 2012

Mill. kr

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

0,000

50

Fondsavsetninger 1

120,000

1 038,653

70

Markedsregulering

11,000

190,900

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

0,000

70,000

73

Pristilskudd

84,000

2 290,100

74

Direkte tilskudd

-9,800

8 351,319

77

Utviklingstiltak

9,500

233,526

78

Velferdsordninger

24,250

1 584,604

SUM KAP. 1150

241,450

13 759,102

KAP. 4150 Post 80

14,820

27,700

1 I tillegg styrkes fondskapitalen med 275 mill. kroner i 2013

Tabell 1.4 Kap. 1150 Jordbruksavtalen:

Post

Benevning

Endring

Mill. kr

Budsjett 2012

Mill. kr1

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

50.11

Tilskudd til LUF 2

120,000

1 038,653

50

Fondsavsetninger

120,000

1 038,653

70.11

Avsetningstiltak

2,000

20,900

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

9,000

170,000

70

Markedsregulering, kan overføres

11,000

190,900

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

70,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

0,000

140,000

73.13

Pristilskudd melk

30,700

554,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

9,000

668,000

73.16

Distriktstilskudd egg

0,000

5,700

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

6,000

81,700

73.18

Frakttilskudd

24,500

318,000

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

0,000

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

13,800

34,600

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

84,000

2 290,100

74.11

Driftstilskudd, melke- og kjøttproduksjon

-6,200

1 365,600

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

38,200

2 389,200

74.16

Beitetilskudd

13,700

737,200

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

-34,100

3 281,119

74.19

Regionale miljøprogram

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

-21,400

135,700

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

-9,800

8 351,319

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

2,700

87,970

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

-1,500

11,520

77.13

Tilskudd til rådgivning

3,500

48,500

77.14

Tilskudd til pelsdyr

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

3,800

52,336

77.17

Tilskudd til fruktlager

1,000

10,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

9,500

233,526

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

12,650

1 155,669

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

13,600

176,900

78.13

Medlemsavgift til folketrygden

0,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

69,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

-2,000

95,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

24,250

1 584,604

SUM KAP. 1150

241,450

13 759,102

1 Saldert budsjett

2 I tillegg styrkes fondet med 111 mill. kroner i 2012 og 275 mill. kroner i 2013

Tabell 1.5 Målpriser for korn

Kvantum

1 000 tonn

Målpris

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Hvete, matkorn

146,3

2,65

0,08

11,7

Rug, matkorn

18,1

2,49

0,08

1,4

Bygg

599,6

2,25

0,07

42,0

Havre

222,0

2,03

0,07

15,5

Förhvete og fôrrug

81,3

0,07

5,7

Erter til modning

7,0

0,07

0,5

Såkorn

54,8

0,07

3,8

Sum norsk korn

1129,1

0,07

80,7

Oljevekster

11,2

5,04

0,14

1,6

Sum korn og oljevekster

1140,3

0,07

82,3

Tabell 1.6 Kap. 4150 Markedsordningen for korn

Post 80

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Sildemel

12,0

0,00

0,0

Soyamel

130,0

0,27

0,11

14,8

Andre fôrstoffer

10,0

0,10

0,0

Sum kap. 4150.80

152,0

14,8

Anslag endring i kraftfôrpris, inkl korn og protein, øre/kg

0,05

Tabell 1.7 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

Kvantum

Mill. kg

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Ull

4,369

31,00

0,0

Tabell 1.8 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Kvantum

Mill. l.

Sats

Kr / l

Endring

Kr / l

Endring

Mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

19,9

3,11

0,00

0,0

Distriktstilskudd

Sone A og 0

194,0

0,00

0,00

0,0

Sone B

323,5

0,11

0,01

3,2

Sone C

234,1

0,28

0,02

4,7

Sone D

510,9

0,39

0,03

15,3

Sone E

119

0,49

0,03

3,6

Sone F

50,9

0,62

0,03

1,5

Sone G

54,5

0,87

0,03

1,6

Sone H

3,8

1,08

0,03

0,1

Sone I

13,6

1,66

0,03

0,4

Sone J

11,1

1,75

0,03

0,3

Sum distriktstilskudd, melk

1 515,4

0,02

30,7

Sum post 73.13 Pristilskudd, melk

30,7

Tabell 1.9 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvantum

Mill. l.

Sats

Kr / l

Endring

Kr / l

Endring

Mill. kr

Grunntilskudd, kjøtt

Sau

23,6

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

0,0

Sum grunntilskudd, kjøtt

23,9

0,0

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone 1

20,7

0,00

0,0

Sone 2

53,3

4,55

0,0

Sone 3

18

7,05

0,30

5,4

Sone 4

7,1

11,00

0,30

2,1

Sone 5

0,8

11,60

0,30

0,2

Sau, sone 4

3,6

13,00

0,30

1,1

Sau, sone 5

0,6

13,50

0,30

0,2

Gris Vestlandet og Agder1

8,7

1,10

0,0

Gris, sone 4

7,5

5,10

0,0

Gris, sone 5

0,3

5,40

0,0

Kylling og kalk., Agd./Vestl. 1

0,3

0,20

0,0

Sum distriktstilskudd, kjøtt

120,9

9,0

Sum pristilskudd kjøtt

9,0

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Tabell 1.10 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Kvantum

Mill. kg

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Vestl.

6,2

0,45

0,0

Trøndelag

10,1

0,22

0,0

Nord Norge

2,1

1,05

0,0

Sum distriktstilskudd egg

0,0

Tabell 1.11 Post 73.18 Frakttilskudd

Endring

Mill. kr

Innfrakt matkorn

-1,5

Sonefrakt korn

-11,0

Frakt av kli og soya

-2,0

Frakt kraftfôr

40,0

Frakttilskudd slakt

0,0

Frakttilskudd egg

0,0

Sum

25,5

Tabell 1.12 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Korn

1 224

0,338

0,0

Økologisk korn

10

0,90

0,0

Oljevekster, lupiner og bønner

10

1,79

0,0

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

2,60

0,0

Fôrerter

7

0,72

0,0

Økologiske fôrerter

0,2

1,20

0,0

Sum

1 251,2

0,0

Tabell 1.13 Post 73.20 Tilskudd til matkorn

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Tilskudd matkorn

344,0

0,100

0,04

13,8

Tabell 1.14 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Antall

Sats

kr/bruk/dyr

Endring

Ny sats

kr/bruk/dyr

Endring

mill. kr

Kumelk Jæren

Antall bruk:

739

106 000

3 000

109 000

2,2

Kumelk Nord-Norge

Antall bruk:

1 127

117 000

5 000

122 000

5,6

Kumelk rest Sør- Norge

Antall bruk:

8 386

111 000

5 000

116 000

41,9

Geitemelk

Antall bruk:

349

117 000

5 000

122 000

1,7

Ammekyr

6-49 kyr

Antall dyr

55208

2 340

-2 340

0

-129,2

50 og flere kyr

Antall bruk

104

117 000

-117 000

0

-12,2

Ammekyr

6-39 kyr

Antall dyr

49 358

2 750

2 750

135,7

40 og flere kyr

Antall bruk

234

110 000

110 000

25,7

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

66 147

-77,6

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

-6,2

Tabell 1.15 Post 74.14 Tilskudd til husdyr

Intervall

Antall

dyr

Sats

kr/dyr

Endring

kr/dyr

Ny sats

kr/dyr

Endring

mill. kr

Fra

Til

Bunnfradrag 35 pst.1

44 256

3 000

3 000

0,0

Mjølkeku

1

16

149 049

3 968

60

4 028

8,9

17

25

40 433

2 012

60

2 072

2,4

26

50

35 794

800

60

860

2,1

Sum

225 276

13,4

Storfe

1

250

547 686

800

800

0,0

Mjølkegeit

1

125

31 991

1320

80

1 400

2,6

126

250

2 999

512

512

0,0

Sum

34 990

2,6

Ammekyr

1

25

58 680

4 080

4 080

0,0

26

50

8 106

1 670

500

2 170

4,1

50 +

1 800

500

500

0,9

Sum

68 585

5,0

Sau over 1 år pr. 1.jan

1

50

488 054

1 105

75

1 180

36,6

51

100

168 850

894

30

924

5,1

og ammegeiter

101

200

61 904

347

0

347

0,0

200

300

7 246

210

210

0,0

Utegangersau (alle)

1

300

34 669

210

210

0,0

Sum

760 723

41,7

Lammeslakt

kval. O og bedre

899 375

185

21

206

18,9

Kjeslakt over 3,5 kg

8 235

80

80

0,0

Tillegg:

Økologiske lammeslakt

30 184

40

40

0,0

Sum

1 021 527

18,9

Avlsgris Sør-Norge 2

1

35

26 697

765

765

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

5 572

615

615

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

2 038

1 052

1 052

0,0

Sum

54 660

0,0

Slaktegris2

1

1400

986 275

20

20

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

203 725

16

16

0,0

Sum

1 190 000

0,0

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

557 162

10

10

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

25 944

24

24

0,0

Verpehøner, landet

1001

5 000

2 017 125

10

10

0,0

Sum

2 600 231

0,0

Unghester < 3 år

5 446

1000

1 000

0,0

Bikuber

1

250

28 102

300

50

350

1,4

Bevaringsverdige husdyrraser

2 700

1300

500

1 800

1,4

Beløpsavgrensing

275 000

5 000

280 000

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-46,2

Sum produksjonstilskudd, husdyr

38,2

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

Tabell 1.16 Post. 74.16 Tilskudd til dyr på beite

 

Antall

dyr

Sats

kr/dyr

Endring

kr/dyr

Ny sats

kr/dyr

Endring

mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

236 917

360

15

375

3,6

Sau, lam, geit

2 004 824

125

4

129

8,0

Beitetilskudd

0

Sone 1-4

Småfe m.m.

439 110

60

0

60

0,0

Sone 5-7

Småfe m.m.

1 898 945

60

0

60

0,0

Sone 1-4

Storfe m.m.

219 305

415

17

432

3,7

Sone 5-7

Storfe m.m.

387 608

415

17

432

6,6

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-8,2

Sum beitetilskudd

5 186 709

13,7

Tabell 1.17 Post. 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

 

Ant.

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 283 794

191

191

0,0

Bunnfradrag, 65 pst. 1

44 256

3 000

3 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 955 459

0,0

Arealtilskudd, korn

3 095 655

0,0

Arealtilskudd, potet

128 636

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

60 941

2,9

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

43 103

6

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-43,1

Sum, AK-tilskudd

9 283 794

-34,1

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. Arealtilskudd

Tabell 1.18 Arealtilskudd, grovfôr

 

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 250

dekar

286 902

90

90

0,0

over 250

dekar

85 183

65

65

0,0

Sum

372 085

0,0

Sone 2

0 – 250

dekar

229 054

0

0

0,0

over 250

dekar

85 504

0

0

0,0

Sum

314 559

0,0

Sone 3

0 – 250

dekar

466 370

124

124

0,0

over 250

dekar

117 840

75

75

0,0

Sum

584 210

0,0

Sone 4

0 – 250

dekar

367 072

124

124

0,0

over 250

dekar

108 470

75

75

0,0

Sum

475 542

0,0

Sone 5

0 – 250

dekar

2 926 432

233

233

0,0

over 250

dekar

448 817

75

75

0,0

Sum

3 375 249

0,0

Sone 6

0 – 250

dekar

559 020

261

261

0,0

over 250

dekar

155 772

75

75

0,0

Sum

714 791

0,0

Sone 7

alt areal

dekar

119 023

291

291

0,0

Sum

119 023

0,0

Sum grovfôr alle soner

5 955 459

0,0

Tabell 1.19 Arealtilskudd, korn

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0-800

dekar

1 228 339

123

123

0,0

801-

dekar

94 708

102

102

0,0

Sone 2

0-800

dekar

29 602

175

175

0,0

801-

dekar

0

152

152

0,0

Sone 3

0-800

dekar

1 073 833

175

175

0,0

801-

dekar

58 292

152

152

0,0

Sone 4

0-800

dekar

425 759

246

246

0,0

801-

dekar

3 137

221

221

0,0

Sone 5

0-800

dekar

176 000

246

246

0,0

801-

dekar

2 086

221

221

0,0

Sone 6

0-800

dekar

3 643

246

246

0,0

Sone 7

0-800

dekar

256

246

246

0,0

Sum korn, alle soner

3 095 655

0,0

Tabell 1.20 Arealtilskudd, potet

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

31 681

65

65

0,0

Sone 2

8 242

65

65

0,0

Sone 3

53 728

65

65

0,0

Sone 4

12 563

65

65

0,0

Sone 5

16 885

65

65

0,0

Sone 6

5 344

915

915

0,0

Sone 7

193

915

915

0,0

Sum poteter, alle soner

128 636

0,0

Tabell 1.21 Arealtilskudd, grønnsaker

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 80

dekar

14 423

450

100

550

1,4

over 80

dekar

18647

0

0

0,0

Sum

33 070

1,4

Sone 2

0 – 80

dekar

3427

450

100

550

0,3

over 80

dekar

4208

0

0

0,0

Sum

7 635

0,3

Sone 3

0 – 80

dekar

4827

450

100

550

0,5

over 80

dekar

6752

0

0

0,0

Sum

11 579

0,5

Sone 4

0 – 80

dekar

3666

450

100

550

0,4

over 80

dekar

1311

0

0

0,0

Sum

4 977

0,4

Sone 5

0 – 80

dekar

2985

450

100

550

0,3

over 80

dekar

344

0

0

0,0

Sum

3 329

0,3

Sone 6

0 – 80

dekar

343

1 550

100

1650

0,0

Sone 7

0 – 80

dekar

8

1 550

100

1650

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

60 941

2,9

Tabell 1.22 Arealtilskudd, frukt

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 40

dekar

3 019

800

200

1000

0,6

over 40

dekar

1 552

0

0

0,0

Sum

4 571

0,6

Sone 2

0 – 40

dekar

20

800

200

1000

0,0

over 40

dekar

0

0

0

0,0

Sum

20

0,0

Sone 3

0 – 40

dekar

2 647

800

200

1000

0,5

over 40

dekar

1 165

0

0

0,0

Sum

3 812

0,5

Sone 4

0 – 40

dekar

96

800

200

1000

0,0

Sone 5

0 – 40

dekar

11 342

1 250

200

1450

2,3

over 40

dekar

1 156

0

0

0,0

Sum

12 498

2,3

Sone 6

0 – 40

dekar

4

1 250

200

1450

0,0

Sone 7

0 – 40

dekar

0

1 250

200

1450

0,0

Sum frukt, alle soner

21 001

3,4

Tabell 1.23 Arealtilskudd, bær

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 40

dekar

4 450

800

200

1000

0,9

over 40

dekar

4 354

0

0

0,0

Sum

8 804

0,9

Sone 2

0 – 40

dekar

346

800

200

1000

0,1

over 40

dekar

181

0

0

0,0

Sum

527

0,1

Sone 3

0 – 40

dekar

2 043

800

200

1000

0,4

over 40

dekar

2 301

0

0

0,0

Sum

4 344

0,4

Sone 4

0 – 40

dekar

737

800

200

1000

0,1

over 40

dekar

495

0

0

0,0

Sum

1 232

0,1

Sone 5

0 – 40

dekar

5 539

1 250

200

1450

1,1

over 40

dekar

1 343

0

0

0,0

Sum

6 882

1,1

Sone 6

0 – 40

dekar

303

1 250

200

1450

0,1

Sone 7

0 – 40

dekar

10

1 250

200

1450

0,0

Sum bær, alle soner

22 102

2,7

Sum frukt og bær, alle soner

43 103

6,1

Tabell 1.24 Post. 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Ant. daa

Sats

kr/daa

Endring

kr/daa

Ny sats

kr/daa

Endring

Mill. kr

Korn til modning

81 085

300

300

0,0

Kornkampanje 2011 og 2012

81 085

100

-100

0

-8,1

Kornkampanje 2013

40 000

100

100

4,0

Grønnsaker, frukt og bær

3 671

1 000

1000

0,0

Poteter

1 333

500

500

0,0

Grønngjødsling

9 605

500

500

0,0

Innmarksbeite

46 836

50

-25

25

-1,2

Annet økologisk areal

296 255

50

-25

25

-7,4

Sum arealtilskudd økologisk areal

478 785

-12,7

Omleggingstilskudd

Alt karensareal minus innmarksbeite

102 877

250

250

0,0

Sum omleggingstilskudd økologisk areal

102 877

0,0

Tabell 1.25 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

 

Antall

dyr

Sats

kr/dyr

Endring

kr/dyr

Ny sats

kr/dyr

Endring

mill. kr

Melkekyr

AK-sone 1-4

5 384

2 000

400

2400

2,2

AK-sone 5-7

3 738

2 252

450

2702

1,7

Ammekyr

AK-sone 1-4

2 417

1 265

253

1518

0,6

AK-sone 5-7

1 558

1 640

328

1968

0,5

Andre storfe

AK-sone 1-4

10 960

335

67

402

0,7

AK-sone 5-7

7 159

470

94

564

0,7

Sau over 1 år

AK-sone 1-4

9 390

285

57

342

0,5

AK-sone 5-7

27 011

345

69

414

1,9

Melkegeit og ammegeit

AK-sone 1-4

73

135

27

162

0,0

AK-sone 5-7

933

155

31

186

0,0

Avlsgris

Landet

269

335

67

402

0,0

Slaktegris

Landet

5 031

217

43

260

0,2

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

9,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-17,7

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-21,4

Tabell 1.26 Post 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Intervall

dyr

Antall

dyr

Sats

kr/dyr

Endring

kr/dyr

Ny sats

kr/dyr

Endring

mill. kr

3,50 %

Mjølkeku

1 – 8

81 741

3 697

129

3 826

(bruk med melkeprod)

over 8

155 691

2 510

88

2 598

Sum

237 432

Ammekyr

alle

71 415

885

31

916

Andre storfe

alle

563 228

534

19

553

Melkegeit og melkesau

1 – 40

14 041

879

31

910

(bruk med melkeprod)

over 40

20 764

588

21

609

Sum

34 805

Sau, ammegeit

alle

727 646

464

16

480

Avlsgris

alle

53 835

1057

37

1 094

Slaktegris

alle

1 556 883

37

1

38

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

alle

3 955 003

9,3

0,33

9,6

Hester

alle

31 231

1057

37

1 094

Avlskaniner

alle

1 545

263

9

272

Gjess, kalkuner

alle

1 126 723

3,24

0,11

3,35

Ender, livkylling

alle

2 379 343

3,24

0,11

3,35

Slaktekylling

alle

60 088 742

0,4

0,01

0,41

Økologisk slaktekylling

alle

60 248

1,55

0,05

1,60

Revetisper

alle

45 855

290

10

300

Mink- og ildertisper

alle

112 214

85

3

88

Hjort

alle

5 585

359

13

372

Sum effekt av satsendringer

20,6

Avkorting

Antall foretak

m. maks. utbetaling

Maks sats

kr/foretak

Endring

kr/foretak

Ny sats

kr/foretak

Endring

mill. kr

Sum effekt av maksimalsatsen

7 920

66 600

2 400

69 000

19,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-25,7

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

12,7

Til forsiden