Prop. 122 S (2011–2012)

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Innledning

Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør omfatter budsjettmessige endringer for budsjettåret 2013, omdisponeringer innenfor budsjettet for 2012, samt omdisponering i 2012 av overførte beløp fra 2011 som engangsbevilgninger.

8.2 Budsjettmessige forhold i 2012

Overførte beløp fra 2011 til 2012

Regnskapet for 2011 viser at 33,6 mill. kroner kan overføres fra 2011 til 2012, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2011 til 2012, mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

74

Direkte tilskudd

33,009

77

Utviklingstiltak

0,588

Sum overførte bevilgninger

33,597

Prognoser for forbruk i 2012

Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning (SLF) ut fra gjeldende satser for alle underposter gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2012 viste et underforbruk på 86,1 mill. kroner, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Udisponerte bevilgninger i 2012. mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

70

Markedsregulering,

4,9

74

Direkte tilskudd

77,7

77

Utviklingstiltak

0,4

78

Velferdsordninger

3,1

Sum

86,1

I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet og det sikkerhetsnivå mot overforbruk som er nødvendig.

Med utgangspunkt i overførte beløp fra 2011 til 2012 og prognoserte innsparinger i 2012 kan det med grunnlag i prognoser av 22. februar 2012, omdisponeres 119,7 mill. kroner i 2012. Reviderte forbruksprognoser fra SLF for RÅK-ordningen har medført at bevilgningsbehovet på post 70 er justert opp med 2,3 mill. kroner. Etter det gjenstår 117,4 mill. kroner for omdisponering.

Omdisponeringer i 2012

Med utgangspunkt i de innsparinger som det er redegjort for ovenfor og omtale av behov for økte midler til LUF, lagring av engfrø og fruktlager, foreslås det følgende prioriterte omdisponeringer i 2012:

  • Post 50.11 Landbrukets utviklingsfond tilføres 111,0 mill. kroner

  • Post 77.12 Tilskudd til frøavl økes med 3,4 mill. kroner. Det er prognosert en innsparing på 2,9 mill. kroner, slik at bevilgningen på posten økes med 0,5 mill. kroner.

  • Post 77.17 Tilskudd til fruktlager styrkes med 3,0 mill. kroner

Ut over dette tilpasses budsjettet i 2012 til det prognoserte bevilgningsbehov med gjeldende satser, overførte beløp fra 2011 og justerte bevilgninger i 2012 i samsvar med oversikten i tabell 8.3.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2012, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 2012

Omdisp. 2012

Justert budsjett 2012

Disp. av overførte midler i 2012

Post

Benevning

50.11

Tilskudd til LUF

1 038,653

111,000

1 149,653

50

Fondsavsetninger

1 038,653

111,000

1 149,653

70.11

Avsetningstiltak

20,900

0,000

20,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

170,000

-2,600

167,400

70

Markedsregulering, kan overføres

190,900

-2,600

188,300

71

Tilskudd til erstatninger (overslagsbevilgning)

70,000

70,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

140,000

140,000

73.13

Pristilskudd melk

554,000

554,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

668,000

668,000

73.16

Distriktstilskudd egg

5,700

5,700

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

81,700

81,700

73.18

Frakttilskudd

318,000

318,000

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

445,700

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

34,600

34,600

73.21

Tilskudd til potetsprit

42,400

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 290,100

0,000

2 290,100

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 365,600

-20,600

1 345,000

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 389,200

-59,009

2 330,191

33,009

74.16

Beitetilskudd

737,200

-7,700

729,500

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 281,119

-6,719

3 274,400

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

0,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

135,700

-15,200

120,500

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

-1,500

12,500

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 351,319

-110,728

8 240,591

33,009

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,970

1,932

89,902

0,588

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

11,520

0,500

12,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

48,500

0,000

48,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

0,000

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,336

0,000

52,336

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

3,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

233,526

5,432

238,958

0,588

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 155,669

-1,669

1154,000

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

176,900

0,100

177,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

69,000

0,000

69,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

95,035

-1,535

93,500

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 584,604

-3,104

1 581,500

SUM KAP. 1150

13 759,102

0,000

13 759,102

33,597

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

27,000

27,000

SUM KAP. 4150

27,000

0,000

27,000

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

13 732,102

0,000

13 732,102

8.3 Budsjettmessige forhold i 2013

I regjeringens forslag til jordbruksoppgjør er nettovirkningen av bevilgningsendringene over kap. 1150 og kap. 4150 en økning på ca. 227 mill. kroner i 2013, jf. tabell 8.4. På kap. 4150 økes målprisen på protein tilsvarende økningen i målprisen på fôrkorn. Det gir en økning i prisutjevningsbeløpet på protein tilsvarende 14,8 mill. kroner som inntektsføres på kap. 4150. Utgiftene på kap.1150 økes med 241,5 mill. kroner. Dette er endringer før konsekvensjusteringer, flyttinger og kvantumsjustering av overslagsbevilgningene, jf. tabell 8.4. Det endelige budsjett for 2013 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av Prop. 1 S (2012-2013).

Tabell 8.4 Utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2013, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 20121

Endring

Budsjett 20132

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

0,000

2,500

2,500

50.11

Tilskudd til LUF

1 038,653

120,000

1 158,653

50

Fondsavsetninger

1 038,653

120,000

1 158,653

70.11

Avsetningstiltak

20,900

2,000

22,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

170,000

9,000

179,000

70

Markedsregulering, kan overføres

190,900

11,000

201,900

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

70,000

0,000

70,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

140,000

0,000

140,000

73.13

Pristilskudd melk

554,000

30,700

584,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

668,000

9,000

677,000

73.16

Distriktstilskudd egg

5,700

0,000

5,700

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

81,700

6,000

87,700

73.18

Frakttilskudd

318,000

24,500

342,500

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

445,700

0,000

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

34,600

13,800

48,400

73.21

Tilskudd til potetsprit

42,400

0,000

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 290,100

84,000

2 374,100

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 365,600

-6,200

1 359,400

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 389,200

38,200

2 427,400

74.16

Beitetilskudd

737,200

13,700

750,900

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 281,119

-34,100

3 247,019

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

0,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

135,700

-21,400

114,300

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

0,000

14,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 351,319

-9,800

8 341,519

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,970

2,700

90,670

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

11,520

-1,500

10,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

48,500

3,500

52,000

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

0,000

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,336

3,800

56,136

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

1,000

11,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

233,526

9,500

243,026

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 155,669

12,650

1 168,319

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

176,900

13,600

190,500

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

69,000

0,000

69,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

95,035

-2,000

93,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 584,604

24,250

1 608,854

SUM KAP. 1150

13 759,102

241,450

14 000,597

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

27,000

14,820

41,820

SUM KAP. 4150

27,000

14,820

41,820

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

13 732,102

226,630

13 958,777

1 Saldert budsjett 2012

2 Før evt. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene

8.3.1 Post 01 Driftskostnader til utredninger og evalueringer (mill. kroner)

Post 01

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

Driftskostnader til utredninger og evalueringer – Ny

0,000

2,500

2,500

8.3.2 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

50.11

Tilskudd til LUF 1

1 038,653

120,000

1 158,653

Styrking av fondet i 2013

275,000

Sum

1 038,653

395,000

1 433,653

1 I tillegg økes bevilgningen til fondet med 111,0 mill. kroner i 2012.

8.3.3 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

Avsetningstiltak hagebruk

3,900

Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk

12,000

2,000

Tilskudd til kadaverhandtering

5,000

70.11

Avsetningstiltak

20,900

2,000

22,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

170,000

9,000

179,000

Sum

190,900

11,000

201,900

8.3.4 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

58,500

Erstatning ved tap av bifolk

0,300

Erstatning for svikt i honningproduksjon

3,000

Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng

5,000

Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon

0,200

Erstatning ved tap av sau på beite

3,000

Sum

Tilskudd til erstatninger m.m.

70,000

0,000

70,000

8.3.5 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

73.11

Tilskudd til norsk ull

140,000

140,000

Grunntilskudd melk

65,000

Distriktstilskudd melk

489,000

30,700

73.13

Pristilskudd melk

554,000

30,700

584,700

Grunntilskudd kjøtt

94,700

Distriktstilskudd kjøtt

572,900

9,000

Distriktstilskudd fjørfekjøtt

0,400

73.15

Pristilskudd kjøtt

668,000

9,000

677,000

73.16

Distriktstilskudd egg

5,700

0,000

5,700

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,200

0,300

DK-tilskudd frukt, bær og grønt

77,500

5,700

73.17

Distrikts- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak

81,700

6,000

87,700

Frakttilskudd kjøtt

130,000

Frakttilskudd egg

8,000

Frakttilskudd kraftfôr

81,000

38,000

Fraktilskudd korn

99,000

-13,500

73.18

Frakttilskudd

318,000

24,500

342,500

73.19

Prisnedskriving korn

445,700

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

34,600

13,800

48,400

73.21

Tilskudd til potetsprit/potetstivelse

42,400

42,400

Sum

2 290,100

84,000

2 374,100

8.3.6 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

Driftstilskudd melk

1 212,700

-30,300

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

152,900

24,100

74.11

Driftstilskudd

1 365,600

-6,200

1 359,400

Tilskudd til husdyr

2 385,950

36,050

Tilskudd bevaringsverdige storferaser

3,250

2,150

74.14

Tilskudd til husdyr

2 389,200

38,200

2 427,400

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

341,500

8,100

Tilskudd til beitende dyr

395,700

5,600

74.16

Beitetilskudd

737,200

13,700

750,900

Kulturlandskapstilskudd

1 765,744

-17,024

Arealtilskudd

1 504,000

-5,701

Elektroniske fagsystem, IKT

11,375

-11,375

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 281,119

-34,100

3 247,019

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

428,500

Omleggingstilskudd økologisk landbruk

25,000

-11,500

Husdyrtilskudd økologisk landbruk

51,300

6,200

Arealtilskudd økologisk landbruk

59,400

-16,100

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

135,700

-21,400

114,300

74.22

Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel

14,000

14,000

Sum

8 351,319

-9,800

8 341,519

8.3.7 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

Tilskudd til semin

30,670

Tilskudd til veterinærreiser

44,000

1,800

Tilskudd til organisasjoner

13,300

0,900

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,970

2,700

90,670

Tilskudd til frøforsyning

8,020

1,000

Tilskudd til lagring av såkorn

3,500

-2,500

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

11,520

-1,500

10,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

48,500

3,500

52,000

Frakttilskudd pelsdyrfôr

17,800

Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon)

5,400

77.14

Tilskudd til pelsdyrfôr

23,200

0,000

23,200

Utvikling av plantemateriale – oppformering

10,000

Utvikling av plantemateriale – Graminor

17,096

4,300

Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet

7,500

Kvalitetstiltak settepotetavl

6,540

0,500

Tilskudd til produsentsammenslutninger

0,200

-0,100

Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt

1,000

-0,900

Handlingsplan plantevernmidler

10,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,336

3,800

56,136

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

1,000

11,000

Sum

233,526

9,500

243,026

8.3.8 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 155,669

12,650

1 168,319

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

176,900

13,600

190,500

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

88,000

88,000

Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar)

55,000

55,000

Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste

14,000

14,000

78.15

Andre velferdstiltak

69,000

0,000

69,000

78.16

Tidligpensjonsordningen

95,035

-2,000

93,035

Sum

1 584,604

24,250

1 608,854

8.3.9 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2012

Endring

Budsjett 2013

85

Markedsordningen for korn

27,700

14,800

42,500

Sum

27,700

14,800

42,500

Til dokumentets forside