Prop. 122 S (2011–2012)

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Gjennomføring av forhandlingene

Jordbrukets krav ble lagt fram 27. april 2012. Statens tilbud ble lagt fram 9. mai 2012. I plenumsmøte den 12. mai 2012, meddelte Jordbrukets forhandlingsutvalg at de ikke ønsket å gå i forhandlinger på grunnlag av statens tilbud.

2.1 Jordbrukets krav

Jordbrukets forhandlingsutvalg la den 27. april 2012 fram et krav med en ramme på 2 205 mill. kroner. Iflg. Jordbrukets forhandlingsutvalg skulle kravet legge til rette for en inntektsvekst for jordbruket på i overkant av 50 000 kroner per årsverk etter at kostnadsveksten var dekket inn og økte inntektsmuligheter i markedet utnyttet. I kravet lå det også at Jordbrukets forhandlingsutvalg ville at produktivitetsgevinsten skulle tilbakeføres næringen.

Kravet var på 445 mill. kroner i økte målpriser, 1 537 mill. kroner i økt bevilgning på kap. 1150 i 2013, pluss 33 mill. kroner i disponering av ledige midler og 190 mill. koner i økt verdi av jordbruksfradraget.

Kravet tok utgangspunkt i at ambisjonene i Meld. St. 9 måtte følges opp gjennom konkrete tiltak. Det pekte spesielt på fire områder: (a) økt matproduksjon på norske ressurser (b) inntekt, (c) importvernet og (d) budsjettmidler. På dette grunnlaget hadde kravet fire hovedprioriteringer:

  • Det må legges til rette for å produsere mat i hele landet og på alt areal. Jordbruket legger til grunn at distriktsprofilen i årets oppgjør styrkes og presiserer at fraktordningene er spesielt viktige og må styrkes. Jordbruket krever også at fraktordningen for korn/kraftfôr må legges om etter modell fra kjøttsektoren.

  • En særskilt styrking av økonomien i korn- og storfekjøttproduksjonen.

  • Prioritere virkemidler som stimulerer den aktive bonde til å produsere mer mat og fôr av god kvalitet. Jordbruket nevner spesielt tilskudd til økt beitebruk, klimatilpasset dreneringstiltak (grøfting og profilering av jord), sortsutvikling og friskt plantemateriale som gode tiltak.

  • En styrking av velferdsordningene, for å legge til rette for økt rekruttering til næringa.

2.2 Statens tilbud

Statens tilbud ble lagt fram den 9. mai 2012. Tilbudet hadde en total ramme i 2013 på 900 mill. kroner, inkludert en ekstraordinær avsetning til Landbrukets utviklingsfond på 275 mill. kroner i 2013. Det ble regnet med en inntektsvirkning i 2013 på 625 mill. kroner. Rammen vil gi grunnlag for en inntektsøkning på 4½ prosent i 2013, eller nesten 13 000 kroner per årsverk i forhold til 2012 før årets oppgjør.

Tilbudet var finansiert med 330 millioner kroner i økte målpriser, 227 mill. kroner i økt bevilgning på kap. 1150 i 2013 (utenom den ekstraordinære avsetningen til Landbrukets utviklingsfond), pluss 33 mill. kroner i disponering av ledige midler og 35 mill. kroner i økt verdi av jordbruksfradraget.

Tilbudet fulgte opp Meld. St. 9 på sentrale områder. Det prioriterte storfekjøtt og grøntsektoren, hvor markedsmulighetene er gode. Det ble foreslått å legge til rette for økt produksjon og bedre arealproduktivitet, bl.a. gjennom god agronomi, rådgivning og foredling, og ved å innføre tilskudd til grøfting med en bevilgning på 100 mill. kroner. Samtidig ble det foreslått å styrke distriktsprofilen og å legge til rette for en mer regionalt tilpasset politikk. Styrkingen av Landbrukets utviklingsfond skulle også legge til rette for å prioritere investeringsvirkemidler, slik det ble omtalt i landbruks- og matmeldingen.

2.3 Det videre forløpet av forhandlingene

Ved framleggingen av tilbudet uttrykte Jordbrukets forhandlingsutvalg betydelig skuffelse, men skulle vurdere hvorvidt det ga grunnlag for videre forhandlinger. Det ble avholdt uformelle møter mellom partene 11. og 12. mai 2012.

I plenumsmøte 12. mai 2012 meddelte jordbrukets forhandlingsleder at et samlet forhandlingsutvalg ikke fant å kunne gå i forhandlinger på grunnlag av det tilbudet staten hadde lagt fram. Statens forhandlingsleder konstaterte at det var brudd i forhandlingene. Referat fra plenumsmøtet følger proposisjonen som vedlegg 2. Jordbrukets forhandlingsutvalg overleverte en dagsprotokoll som følger proposisjonen som undervedlegg 2.

Til forsiden