Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.

Lovforslaget er en oppfølging av St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek.Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen).

I meldingen viser regjeringen til at det er behov for utvikling i biblioteksektoren mot mer robuste og omstillingsdyktige bibliotek, som kan tilby alle innbyggerne bedre bibliotektjenester. Det ble varslet at Kulturdepartementet ville vurdere endringer i folkebibliotekloven for å legge til rette for en slik utvikling.

Departementet foreslår en rekke endringer i loven. Formålsparagrafen foreslås justert, slik at bibliotekenes formidlingsansvar og møteplassfunksjon lovfestes. Folkebibliotekloven § 4 foreslås justert, slik at kommunenes frihet til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten tydeliggjøres. Bestemmelsen vil fortsatt fastslå at alle kommuner skal ha folkebibliotek. Det foreslås å beholde krav om at biblioteksjefen skal ha bibliotekfaglig kompetanse, og beholde adgangen til å gi fast dispensasjon fra kravet dersom det ikke har meldt seg kvalifisert fagutdannet søker. Videre foreslås det endringer i bestemmelsene om fylkesbibliotek, for bedre å legge til rette for en utvikling av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

Det er også foretatt en oppdatering av lovteksten uten innholdsmessige endringer, med sikte på å forenkle regelverket. Det foreslås dessuten mindre språklige endringer i lovteksten.