Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Til innholdsfortegnelse

7 Andre endringer

7.1 Innledning

I dag har loven bestemmelser som fremhever en tjeneste fremfor en annen, uten at dette var tilsiktet, eller hvor frivillige løsninger er lovfestet som «kan»-løsninger, uten at de er ment som obligatoriske eller pålagte.

7.2 Høringen

I høringen ble det foreslått å endre bestemmelsen i folkebibliotekloven § 2 slik at ikke bibliotektjenester til pasienter fremheves blant de som har spesielle vansker med å bruke biblioteket. Videre er det foreslått å endre bestemmelsen i folkebibliotekloven § 4 slik at kommunen stilles friere med hensyn til å fastsette bibliotekreglementet. Det er også foreslått å endre folkebibliotekloven § 14 slik at det fremdeles fremgår hva som er statlige folkebibliotekoppgaver, men at det ikke lenger står i teksten at staten kan gi særlige statstilskudd.

Ingen av høringsinstansene hadde substansielle merknader til disse forslagene.

I høringsnotatet ble det foreslått å fjerne folkebibliotekloven § 6, som fastslår at det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. I høringsrunden har 33 av høringsinstansene, herunder Norsk Bibliotekforening,Bibliotekarforbundet, Norsk fagbibliotekforening, Skolebibliotekforeningen, flere fylkeskommuner og kommuner, tatt til orde for at denne bestemmelsen bør beholdes. En rekke av høringsinstansene mener at bestemmelsen er nødvendig for å sikre samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Norsk Bibliotekforening uttaler:

NBF (…) har erfaring med at særskilte bestemmelser kan være til nytte i møte med forvaltningsmessige skiller, for eksempel mellom bibliotek- og utdanningssektoren» og videre at det kun er «i folkebibliotekene det finnes bibliotekfaglig kompetanse, en kompetanse skolebibliotekene drar nytte av gjennom blant annet veiledning, litteraturforsyning og bibliotekbesøk.

En del påpeker imidlertid at samarbeidsplikten bør gjøres gjensidig. Flere høringsinstanser påpeker at folkebibliotekene burde ha et veilednings- og koordineringsansvar for skolebibliotek. Blant annet skriver Norsk Bibliotekforening at:

«Folkebibliotekene må ha et overordnet bibliotekfaglig veilednings- og koordineringsansvar for all kommunal bibliotekvirksomhet, inkludert barnehage og skole».

7.3 Departementets vurdering og forslag

Departementet foreslår å endre bestemmelsen i folkebibliotekloven § 2 slik at bibliotektjenester til pasienter ikke fremheves særskilt blant dem som har spesielle vansker med å bruke biblioteket. Pasientbibliotek skal likevel fremdeles være en del av folkebibliotekvirksomheten. Dette er kun en lovteknisk endring.

Videre foreslås det å endre bestemmelsen i folkebibliotekloven § 4 slik at kommunen stilles friere med hensyn til å fastsette bibliotekreglementet. Det bør altså fremdeles være et krav at kommunen fastsetter reglement. Nasjonalbiblioteket ga nye veiledende retningslinjer i 2010. Disse vil kunne legges til grunn når kommunene utarbeider nye retningslinjer.

Det foreslås også å endre folkebibliotekloven § 14 slik at det fremdeles fremgår hva som er statlige folkebibliotekoppgaver. Det er ikke nødvendig å lovfeste departementets adgang til å støtte bibliotekene via statlige tilskudd. Departementet kan gi, og gir, tilskudd til overordnede bibliotekformål og bibliotekutvikling gjennom tildelinger via Nasjonalbiblioteket.

Begrunnelsen for å fjerne folkebibliotekloven § 6 om samarbeid mellom folkebibliotek og de kommunale skolebibliotekene, er at kommunene bør ta ansvar for hensiktsmessig samarbeid internt i kommunen og at det er unødvendig å pålegge to enheter i samme organisasjon å samarbeide. Departementet mener at det er hensiktsmessig at kommunen sørger for et samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek, for å sikre forsvarlige og gode bibliotektjenester i kommunen. Det bør imidlertid være opp til kommunen å optimalisere bruken av kommunens ressurser, ved å etablere et godt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Det er et tilleggsmoment at samarbeidskravet i dag er ensidig, siden det ikke er noe tilsvarende krav om samarbeid i opplæringslova for skolebibliotekene. Departementet vil derfor foreslå at kravet om at folkebibliotek skal samarbeide med skolebibliotek fjernes.

Bestemmelsen i nåværende § 6 andre ledd om at «[d]epartementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid.» foreslås fjernet, da slike retningslinjer vil kunne gis uten at det følger av loven. Få høringsinstanser har problematisert dette forslaget.