Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1:

Forslaget til endring av § 1 tydeliggjør bibliotekenes formidlingsansvar for alle typer medier og lovens teknologinøytralitet. Både den fysiske og digitale møteplassfunksjonen og formidlingsansvar for alle typer medier, omfattes av loven ved at bestemmelsen holdes teknologinøytral.

Formålsbestemmelsen gir en tydelig ramme for hvilke funksjoner og bibliotektjenester innbyggerne i hver enkelt kommune kan forvente seg, ved at den også reflekterer bibliotekenes møteplassfunksjon og ansvar for aktiv formidling av kunnskap og kultur. Bibliotekenes uavhengighet er viktig for å fylle funksjonen som en demokratisk arena, som skal være tilgjengelig for alle. Dette aspektet ved folkebibliotekenes funksjon bidrar til oppfyllelse av ytringsfriheten, og sikrer at det legges til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det skal ikke legge føringer på aktivitetene ved et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks program.

Forslaget innebærer at bibliotekenes ansvar for aktiv formidling presiseres.

Til § 2:

Forslaget til endring sikrer at en type tjeneste (bibliotektjenester til pasienter) ikke fremheves blant dem som har spesielle vansker med å bruke biblioteket. Endringen sikrer at virkeområdet kommer klarere frem av teksten.

Til § 3:

Forslag til endring av bestemmelsen skyldes at det ikke lenger er behov for felles regler for utarbeidelse av årsmelding. Krav til årsmelding blir ivaretatt av den enkelte kommune.

Til § 4:

Forslaget til endring i tredje ledd sikrer at loven reflekterer kommunens plikter og rettigheter. Det er kommunene selv som utarbeider og fastsetter reglement for sin folkebibliotekdrift. Staten kan fremdeles utarbeide en veiledning for hvordan slike retningslinjer bør utformes, som ledd i gjennomføringen av en nasjonal bibliotekpolitikk.

Til § 5:

Kompetansekravet for biblioteksjefer videreføres, og det vil være anledning til å søke om fast dispensasjon fra kravet dersom det ikke melder seg fagutdannet søker til en utlyst stilling. Det vil fortsatt være mulig å dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner med godt utbygd bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig kompetanse. Bestemmelser om kvalifikasjonskrav og dispensasjon fastsettes i forskrift.

Til § 6:

Det er viktig at loven tar høyde for de organisatoriske forskjellene som eksisterer i de forskjellige fylkeskommunene. Den foreslåtte endringen i § 6 knytter fylkeskommunens ansvar til hvilke bibliotekoppgaver som skal ivaretas i fylket og ikke til organisasjonsform. Fylkeskommunen må selv ta stilling til hva som er den beste organisatoriske løsningen.

Et velfungerende samarbeid forutsetter fellestenkning for eksempel om transportordninger, tekniske løsninger og samlingspleie. Begrepet lånesamarbeid er derfor mer dekkende enn «fjernlån» når det gjelder fylkesbibliotekenes aktivitet på området.

Til § 7:

Forslag til ny § 7 skal sikre at fylkeskommunen har nødvendig fagkompetanse til å sikre at bibliotekoppgavene ivaretas på en faglig forsvarlig måte. Dersom fylkeskommunen skal kunne yte god, relevant veiledning både til kommunen som bibliotekeier og til folkebibliotek og skolebibliotek, er det viktig at fylkeskommunen har bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå.