Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for forslaget

2.1 Innledning

Regjeringens bibliotekpolitikk er skissert i St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek.Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen), som ble lagt frem i 2009. I meldingenble det vist til at det er behov for å utvikle mer robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggerne bedre bibliotektjenester. Det ble varslet at Kulturdepartementet ville vurdere endringer i folkebibliotekloven for å legge til rette for en utvikling av biblioteksektoren i tråd med prinsippene i meldingen. Stortinget sluttet seg til forslagene i meldingen, jf. Innst. S. nr. 320 (2008-2009).

Kulturdepartementet sendte forslag til endringer i folkebibliotekloven på høring 8. april 2012, med høringsfrist 8. juni 2012.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser, i tillegg til departementene, fylkeskommunene og kommunene:

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Bibliotekarforbundet

 • Biblioteksentralen A/L

 • BIBSYS

 • Bokhandlerforeningen

 • CRISTIN

 • Delta

 • Den norske Forleggerforening

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen Les!

 • Forskerforbundet

 • Fylkesmennene

 • Helseforetakene

 • Høyskolene

 • Kulturforbundet

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • LNU Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Leser søker bok

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk fagbibliotekforening

 • Norsk kulturråd

 • Norsk tjenestemannslag

 • NOKUT

 • Tekna

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsforbundet

 • Universitetene

 • Universitets- og høyskolerådet

Det er kommet inn 121 høringssvar, og over 100 av dem med innholdsmessige merknader.

Følgende høringsinstanser hadde merknader til forslaget:

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Norsk Kulturråd

 • Akershus fylkeskommune

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Finnmark fylkeskommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Troms fylkesråd

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Alvdal kommune

 • Arendal kommune

 • Bamble kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Eid kommune

 • Eidsvoll kommune

 • Eigersund kommune

 • Elverum kommune

 • Fjell kommune

 • Fjell, Sund og Øygarden kommune

 • Fet kommune

 • Førde kommune

 • Gaular kommune

 • Gjøvik kommune

 • Gloppen kommune

 • Hamar kommune

 • Haram kommune

 • Hemne kommune

 • Hitra kommune

 • Horten kommune

 • Høyanger kommune

 • Karmøy kommune

 • Kristiansand kommune

 • Lenvik kommune

 • Lillehammer kommune

 • Masfjorden kommune

 • Meland kommune

 • Meldal kommune

 • Meråker kommune

 • Modum kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Nissedal kommune

 • Nord-Odal kommune

 • Oslo kommune

 • Radøy kommune

 • Randaberg kommune

 • Rendalen kommune

 • Råde kommune

 • Sande kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skaun kommune

 • Skedsmo kommune

 • Stavanger kommune

 • Steinkjer kommune

 • Stord kommune

 • Sør-Odal kommune

 • Sørum kommune

 • Tolga kommune

 • Trondheim kommune

 • Tynset kommune og bibliotekene i Nord-Østerdalen

 • Tysvær kommune

 • Tønsberg kommune

 • Vestre Toten kommune

 • Voss kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Øygarden kommune

 • Agdenes hovedbibliotek

 • Harstad bibliotek

 • Kristiansand kulturstyre

 • Tromsø bibliotek og byarkiv

 • Bibliotekarforbundet

 • Biblioteksentralen

 • Bibsys

 • Delta

 • Den norske forfatterforening

 • Fagforbundet

 • KS

 • Kulturforbundet

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk Bibliotekforening region Nord-Norge

 • Norsk fagbibliotekforening

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 • Skolebibliotekarforeningen

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Ørland kultursenter

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Høgskolen i Buskerud

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Østfold

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetsbiblioteket i Agder

 • Universitetsbiblioteket i Oslo

 • Universitetsbiblioteket i Tromsø

Følgende høringsinstanser hadde ikke merknader til forslaget:

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Østfold fylkeskommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Hareide kommune

 • Helse Midt-Norge

 • CRISTIN

2.2 Sammendrag av høringsforslagene

Departementets forslag til lovendring tok utgangspunkt i bibliotekmeldingens omtale av lovrevisjonen. Følgende forslag ble sendt på høring:

 • Formålsparagrafen ble foreslått endret slik at den også spesifiserer krav om bibliotekenes møteplassfunksjon og formidlingsansvar.

 • Folkebibliotekloven § 4 ble foreslått justert slik at kommunenes frihet til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten kommer bedre frem. Bestemmelsen pålegger fortsatt alle kommunene å ha folkebibliotek.

 • Det ble hørt to alternativer for endring av kompetansekrav til biblioteksjefer:

  • Beholde kompetansekravet og fjerne dispensasjonsmuligheten dersom det ikke melder seg en kvalifisert, fagutdannet søker.

  • Fjerne kompetansekravet, men fastsette funksjonskrav knyttet til biblioteksjefstillingen i forskrift

 • Det ble foreslått en rekke endringer i bestemmelsene om fylkesbibliotek:

  • Endring av loven slik at fylkeskommunen har plikt til å ivareta regionale bibliotekoppgaver, men fjerne kravet om å ha eget fylkesbibliotek.

  • Fylkeskommunens bibliotekoppgaver knyttes til veiledning og utvikling, samt regionale bibliotekoppgaver.

  • Fylkeskommunen skal ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå for å kunne gjennomføre fylkeskommunale bibliotekoppgaver.

  • Fylkesbibliotekenes plikt til å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, og til å ha felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur, ble foreslått fjernet.

  • Bestemmelsen om at fylkesbiblioteket kan drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt ble foreslått fjernet.

  • Formuleringen om at fylkeskommunen skal gi uttalelser om fordeling av statlige midler ble foreslått fjernet.

  • Bestemmelsen som regulerer samarbeid mellom fylkesbibliotek og fylkeskommunens skoleledelse, ble foreslått fjernet.

 • Det ble også foreslått enkelte tekniske endringer i lovteksten.

I bibliotekmeldingen ble det gjort en vurdering av behovet for en felles lov for alle typer bibliotek, altså både universitets- og høyskolebibliotek og folke- og fylkesbibliotek. I meldingen ble det konkludert med at ett felles lovverk ikke ville være tjenlig, men at det ved revisjon av lov om folkebibliotek skulle vurderes nærmere om det er et behov for å harmonisere regelverkene for hele sektoren.

Høringsnotatet konkluderte med at det ikke er nødvendig med harmonisert regelverk for alle typer bibliotek.