Prop. 152 S (2010–2011)

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

13 millioner mennesker på Afrikas horn er rammet av tørke. Værfenomenet La Nina har ført til sviktende regn gjennom de to siste regntidene. Bare i Somalia befinner 4 millioner mennesker seg i krise. Av disse er 3 millioner i Sør. Hvis ikke matsikkerhetssituasjonen forbedres radikalt de neste ukene vil resten av Sør-Somalia bli rammet av hungersnød. Selv med en normal nedbør i perioden oktober til desember vil matsikkerhetssituasjonen i Somalia forbli kritisk langt inn i 2012. Dyrkingssesongen startet i månedsskiftet september/oktober, og det er avgjørende at jorda blir dyrkningsklar og såfrø distribuert. Bøndene må også være tilstede på jordene sine og ikke i flyktningleire langt hjemmefra. En annen fare er det at regntiden kan føre til flom og oppblomstring av sykdommer blant en allerede svekket befolkning.

Tørken må forstås som nok en belastende faktor for befolkningen i Somalia snarere enn grunnen til dagens alvorlige situasjon. Hovedårsaken er den langvarige væpnede konflikten som har gjort lokalsamfunnene svært sårbare selv for naturlige og tilbakevendende klimavariasjoner. I tillegg til konflikt og tørke er også andre faktorer viktige for mangel på lokal motstandskraft i Somalia særlig den globale økningen i matvarepriser og betydelig nedgang i pengebidrag fra den somaliske diasporaen som følge av finanskrisen.

Situasjonen er verst i de deler av Sør-Somalia hvor Al Shabaab har kontrollen. Al Shabaab har gjennom flere år nektet FN og andre humanitære aktører å gi assistanse til sivilbefolkningen, inkludert matutdeling og innsats innen helse, skole og landbruk. Shabaab har også aktivt bidratt til å svekke matmarkedene i området. Noen aktører har hatt begrenset tilgang, men på ingen måte tilstrekkelig til å forebygge eller redusere den aktuelle krisen.

Svært mange har flyktet fra disse områdene til Etiopia og Kenya. Mange flykter også til den krigsherjede hovedstaden Mogadishu. Dette skaper et betydelig press på allerede sårbare samfunn og fulle flyktningleire, både i Kenya, Etiopia og Mogadishu. FN frykter epidemiutbrudd i de store leirene og evnen til å gi effektiv beskyttelse til sårbare grupper (kvinner og barn) er sterkt redusert under disse omstendighetene.

Kvinner og jenter på flukt fra de hardest rammede områdene blir utsatt for seksualisert vold under flukten, men også i flyktningleirene. Norge støtter tiltak for å beskytte kvinner mot seksuell vold i leirene spesielt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg er det avgjørende for beskyttelse av sårbare grupper at innretningen på den humanitære assistansen bidrar til å forebygge flukt.

Regjeringen ble varslet om at tørken ville ramme Afrikas Horn allerede i oktober 2010. Det ble derfor planlagt for og gjennomført tiltak som skulle bidra til å styrke beredskapen i forhold til tørken. Kenya og Etiopia har hatt langt bedre forutsetninger for å forbygge virkningen av tørke, selv om dette ikke har vært nok. Forebygging har vært viktig for den norske humanitære støtten til disse to landene. Konflikten har imidlertid gjort det vanskelig både å lage langsiktige strategier for tørkeberedskap og å gjennomføre konkrete tiltak for å bygge lokal motstandskraft i Somalia. Dette er en viktig årsak til den dramatiske humanitære situasjonen i Somalia.

FN og øvrige internasjonale humanitære organisasjoner har bidratt med nødhjelp til Afrikas Horn. FN koordinerer det humanitære arbeidet, men har på grunn av sikkerhetssituasjonen problemer med å bevege seg utenfor Mogadishu.

Hittil har regjeringen bidratt med 320 millioner til de tørkerammede, hvorav 210 mill. kroner var fordelt og utbetalt i løpet av februar 2011. Budsjettmidlene ble disponert over kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter, post 70 Naturkatastrofer og post 71 Humanitær bistand og ble utbetalt til humanitære programmer administrert av FN, Røde Korsbevegelsen og frivillige humanitære organisasjoner.

Selv om de fleste store giverne nå har bidratt med betydelige midler, er det fortsatt store behov. FNs nødhjelpsappell for hele Afrikas Horn er på 2,4 mrd. USD hvorav 62 % er dekket av giverne.

De ekstremt store behovene gjør at regjeringen foreslår å øke det norske bidraget til tørkeofre med ytterligere 300 mill. kroner over bistandsbudsjettet for 2011.

Det samlede bidraget fra Norge til de tørkerammede på Afrikas Horn i 2011 vil etter dette utgjøre 620 mill. kroner.

Til dokumentets forside