Prop. 152 S (2010–2011)

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon om hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside