Prop. 19 L (2010–2011)

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder, lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949, lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter, lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse, lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera og lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten.

Forslagene i denne proposisjonen følger dels av at pensjonsordningene som omfattes må tilpasses pensjonsreformen, og dels av forslag fra et utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap som avga innstilling 9. juni 2009, jf. Dokument nr. 19 (2008-2009).

I kapittel 2 redegjøres det for pensjonsreformen, herunder vedtatte endringer i folketrygdens alderspensjon og vedtatte tilpasninger i ordinær offentlig tjenestepensjon. Videre beskrives hvordan de vedtatte endringene i folketrygden og ordinær offentlig tjenestepensjon får betydning for tjenestepensjonsordningene som behandles i proposisjonen her.

Det framgår av kapittel 3 at forslagene i proposisjonen her er første fase i oppfølgingen av et anmodningsvedtak fra Stortinget av 10. desember 2009, som lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til ny lovgivning om pensjonsordninger for stortingsrepresentanter, regjeringens medlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor basert på de retningslinjer som er trukket opp i Innst. 83 S (2009–2010), jf. Dokument nr. 19 (2008–2009).»

Innst. 83 S (2009-2010) fra Stortingets presidentskap bygger på forslag fra et utvalg nedsatt av Presidentskapet som avga innstilling 9. juni 2009, Dokument nr. 19 (2008-2009). Det framgår av Innst. 83 S (2009-2010) at det skal innføres en ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (byggeklossmodellen). Opptjeningen i dagens pensjonsordninger for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal avsluttes 1. oktober 2009, og opptjeningen i den nye pensjonsordningen skal starte fra samme tidspunkt. Videre skal dagens særordninger for høyesterettsdommere, Sivilombudsmannen og Riksrevisor avvikles for personer som utnevnes fra og med 1. januar 2011. Disse skal ha ordinær offentlig tjenestepensjon etter lov om Statens pensjonskasse.

I proposisjonen her fremmer departementet forslag til nødvendige lovendringer for å tilpasse dagens pensjonsordninger for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere mv. til de vedtatte endringene i folketrygden og ordinær offentlig tjenestepensjon fra 1. januar 2011. Departementet tar sikte på å fremme forslag til lov om ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i løpet av 2011. Videre fremmer departementet i proposisjonen her forslag om avvikling av dagens særordninger for høyesterettsdommere mv. Departementet foreslår at det gjøres tilsvarende tilpasninger i enkelte andre lovfestede tjenestepensjonsordninger.

Kapittel 4 beskriver gjeldende regelverk for tjenestepensjonsordningene som behandles i proposisjonen her, mens kapittel 5 gir en oversikt over antall medlemmer og utbetalte pensjoner fra ordningene.

I kapittel 6 gjør departementet rede for hovedtrekkene i forslagene til tilpasninger av de særskilte offentlige tjenestepensjonsordningene. Det foreslås at dagens særordninger for høyesterettsdommere mv. avvikles. Det foreslås videre at det i ordningene som omfattes av proposisjonen her innføres levealdersjustering og ny regulering på samme måte som i folketrygden og i de ordinære offentlige tjenestepensjonsordningene. De konkrete forslagene til lovendringer fremmes i senere kapitler.

Departementet foreslår i kapittel 7 endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder i tråd med forslagene i kapittel 6. Det foreslås at det innføres levealdersjustering og en individuell garanti som tilsvarer garantien som blant annet er vedtatt innført i Statens pensjonskasse. Videre foreslås det nye reguleringsbestemmelser, blant annet at alderspensjon under utbetaling skal reguleres som alderpensjon i folketrygden og alderspensjon i de ordinære offentlige tjenestepensjonsordningene, det vil si i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent.

I kapittel 8 foreslår departementet endringer i lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949, lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse, lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera og lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten i tråd med forslagene i kapittel 6. Det foreslås at dagens særordninger for høyesterettsdommere, Sivilombudsmannen, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten avvikles for personer som utnevnes fra og med 1. januar 2011. Videre foreslås det at den individuelle garantien for høyesterettsdommere, Sivilombudsmannen og ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett tilpasses gruppenes særskilte opptjenings- og/eller beregningsregler. Det foreslås videre nye reguleringsbestemmelser i pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten. Siden reglene om pensjonsordning for Riksrevisor er bestemt av Stortinget, forutsetter departementet at Stortinget gjør tilsvarende endringer i denne ordningen som foreslått i proposisjonen her for pensjonsordningene for høyesterettsdommere mv.

I kapittel 9 illustreres økonomiske konsekvenser for den enkelte av departementets forslag til tilpasninger i tjenestepensjonsordningene.

I kapittel 10 gjøres det rede for økonomiske og administrative konsekvenser i departementets forslag.

Til dokumentets forside