Prop. 19 L (2010–2011)

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i lovene om tjenestepensjon for høyesterettsdommere m. fl.

8.1 Innledning

Stortingets vedtak innebærer at høyesterettsdommere, Sivilombudsmann og Riksrevisor som utnevnes/velges etter 1. januar 2011 skal ha ordinær offentlig tjenestepensjon etter lov om Statens pensjonskasse. Det vil si at dagens særregler for disse gruppene avvikles i sin helhet for nytilsatte etter 1. januar 2011. Dette innebærer at de gunstige reglene for tjenestetid, beregningsgrunnlag og pensjonsprosent avvikles, og at full pensjon skal utgjøre 66 prosent av sluttlønn inntil 12 G. Som omtalt i punkt 6.4 foreslår departementet dessuten at disse pensjonene skal reguleres som andre offentlige tjenestepensjoner.

De som er utnevnt/valgt før 1. januar 2011 skal beholde dagens særregler. Det er imidlertid behov for å tilpasse reglene for levealdersjustering til de særlige opptjenings- og beregningsreglene. Departementet foreslår at også disse pensjonene skal ha ny regulering.

Som omtalt i punkt 3.5 foreslår departementet at dagens særregel for beregning av tjenestetid for Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten skal avvikles for de som utnevnes fra og med 1. januar 2011, på samme måte som for eksempel for høyesterettsdommere. I tillegg foreslås enkelte tilpasninger i pensjonsordningen for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett og i pensjonsordningen som gjelder for ledsagere i utenrikstjenesten.

Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. januar 2011.

8.2 Pensjonsordningen for medlemmer av Høyesterett

Departementet foreslår at loven om pensjonsordning for dommere i Høyesterett, jf lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse, avgrenses til å gjelde dem som før 1. januar 2011 er utnevnt til slik stilling. De som utnevnes i 2011 og senere omfattes dermed av den ordinære pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 1.

Siden dagens særlov for høyesterettsdommere er en tilleggslov til lov om Statens pensjonskasse, vil sistnevnte lov gjelde så lenge det ikke er gitt særlige bestemmelser i tilleggsloven. Dette innebærer at de lovendringer som er gjort gjeldende i lov om Statens pensjonskasse når det gjelder levealdersjustering, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 29, også vil omfatte høyesterettsdommer som skal beholde dagens særregler. Som omtalt i punkt 6.3 må imidlertid reglene for levealdersjustering og den individuelle garantien tilpasses at pensjonsprosenten i pensjonsordningen for høyesterettsdommere avviker fra pensjonsprosenten i lov om Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 3 andre og tredje ledd.

Departementet foreslår som omtalt i punkt 6.4 at pensjon fra pensjonsordningen for høyesterettsdommere fra 1. januar 2011 skal reguleres på samme måte som ordinær pensjon fra Statens pensjonskasse. Dette innebærer at alderspensjon under utbetaling skal reguleres i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Pensjonsgrunnlaget for oppsatt pensjon skal reguleres i samsvar med lønnsveksten fram til uttak av pensjon. Uføre- og etterlattepensjon skal reguleres på samme måte fram til 67 år, og deretter som alderspensjon.

Det vises til lovforslaget § 3 fjerde ledd.

For at ny regulering skal kunne gjennomføres må det innføres pensjonsgrunnlag i pensjonsordningen. Departementet foreslår at dette gjennomføres på samme måte som i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og statsråder, jf. punkt 7.3.

Det vises til lovforslaget § 1.

Ellers foreslås en endring av skrivemåten av Statens pensjonskasse i lovtittelen.

8.3 Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Departementet foreslår at lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen avgrenses til å gjelde dem som før 1. januar 2011 er utnevnt til slik stilling. De som utnevnes i 2011 og senere omfattes dermed av den ordinære pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 1.

På samme måte som for høyesterettsdommere vil de lovendringer som er gjort gjeldende i lov om Statens pensjonskasse når det gjelder levealdersjustering, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 29, også omfatte sivilombudsmenn. Reglene for levealdersjustering og den individuelle garantien må imidlertid tilpasses at pensjonsprosenten i ordningen er 44 prosent etter fire års opptjeningstid, og deretter øker med 3,5 for hvert ytterligere år inntil maksimalt åtte år.

Departementet foreslår at den individuelle garantien utformes på en slik måte at det garanterte pensjonsnivået ved fire, fem, seks og sju års opptjening blir henholdsvis 44, 47,5, 51 og 54,5 prosent av pensjonsgrunnlaget. Ved en opptjening på åtte år eller mer blir det garanterte pensjonsnivået 58 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Det vises til lovforslaget § 2 nytt fjerde og nytt femte ledd.

Departementet foreslår som omtalt i avsnitt 6.4 at pensjon fra pensjonsordningen for sivilombudsmannen fra 1. januar 2011 skal reguleres på samme måte som ordinær pensjon fra Statens pensjonskasse. Dette innebærer at alderspensjon under utbetaling skal reguleres i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Pensjonsgrunnlaget for oppsatt pensjon skal reguleres i samsvar med lønnsveksten fram til uttak av pensjon. Uføre- og etterlattepensjon skal reguleres på samme måte fram til 67 år, og deretter som alderspensjon.

Det vises til lovforslaget § 2 nytt sjette ledd.

For at ny regulering skal kunne gjennomføres må det innføres pensjonsgrunnlag i pensjonsordningen. Departementet foreslår at dette gjennomføres på samme måte som i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og statsråder, jf. punkt 7.3.

Det vises til lovforslaget § 2 andre og tredje ledd.

8.4 Pensjonsordningen for Riksrevisor

Som omtalt i punkt 4.6 er pensjonsordningen for Riksreviser ikke lovbestemt. Det følger av lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen at Riksrevisors lønn og pensjonsforhold skal fastsettes av Stortinget. Gjeldende pensjonsordning for Riksrevisor er fastsatt av Stortingets presidentskap.

Departementet forutsetter at Stortingets presidentskap endrer pensjonsordningen for Riksrevisor på samme måte som de øvrige pensjonsordningene som behandles i denne proposisjonen.

8.5 Pensjonsordningen for Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten

Departementet foreslår at loven om pensjonsordning for Regjeringsadvokat og Arbeidsrettens leder, jf. lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949, avgrenses til å gjelde dem som før 1. januar 2011 er utnevnt til slik stilling. De som utnevnes i 2011 og senere omfattes dermed fullt ut av den ordinære pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 1.

De som fortsatt omfattes av tilleggsloven vil som i dag følge reglene i lov om Statens pensjonskasse, med unntak av bestemmelsen om tillegging av tjenestetid. De vedtatte endringene i lov om Statens pensjonskasse med hensyn til levealdersjustering, individuell garanti og ny regulering vil dermed gjelde også for disse, og det er ikke behov for særlig tilpassede regler.

For øvrig justeres skrivemåten av Statens pensjonskasse i lovens tittel. Videre justeres skrivemåten av tittelen på Arbeidsrettens leder i § 2 første ledd.

8.6 Pensjonsordningen for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett

De som omfattes av lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsanger ved Den Norske Opera & Ballett er medlemmer i Statens pensjonskasse, men har visse særregler knyttet til tjenestetid og pensjonsalder. Dette innebærer at disse vil omfattes av de lovendringer som er gjort gjeldende i lov om Statens pensjonskasse når det gjelder levealdersjustering og ny regulering, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 29. Som omtalt i punkt 6.3 må imidlertid reglene for den individuelle garantien tilpasses at kravet til tjenestetid for full pensjon for ballettdansere, sangsolister og korsangere er kortere enn kravet for ordinære medlemmer i Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 4 nytt tredje ledd.

Ellers foreslås en oppdatering slik at navnet Den Norske Opera & Ballett framgår i lovtittelen og lovteksten.

8.7 Pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten

Pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten gir rett til en netto alderpensjon som fastsettes som en andel av grunnbeløpet i folketrygden. Det vil si at pensjonene i dag reguleres med den årlige endringen i grunnbeløpet. Departementet foreslår at pensjoner under utbetaling fra 2011 skal reguleres som alderspensjon fra blant annet folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger, det vil si i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent.

Det vises til lovforslaget § 3 nytt sjuende ledd.

Til dokumentets forside