Prop. 19 L (2010–2011)

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske effekter for den enkelte

9.1 Innledning

I dette kapitlet illustreres de økonomiske konsekvensene for den enkelte av departementets forslag i proposisjonen her. Beregningseksemplene er begrenset til de årskull som vil omfattes av regelverksendringene, det vil si årskull til og med 1953-kullet. I punkt 9.2 illustreres hvordan innføringen av levealdersjustering og individuell garanti påvirker pensjonene til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere m.fl. I punkt 9.3 illustreres virkningene av den foreslåtte avviklingen av de særlig gunstige opptjeningsreglene for høyesterettsdommere m.fl. som utnevnes fra og med 1. januar 2011. I alle eksempler er det forutsatt at det bare er opptjent tjenestetid i den aktuelle tjenestepensjonsordningen. De fleste vil imidlertid ha opptjening også i andre offentlige og/eller private tjenestepensjonsordninger slik at samlet pensjon ofte vil bli høyere enn det som framgår av eksemplene.

Det benyttes gjennomsnittlig grunnbeløp (G) for 2010 på 74 721 kroner. Alle inntekter og pensjoner uttrykkes i 2010 kroner. For de fleste gruppene er det lagt til grunn faktiske inntekter i 2010. For kunstnerisk personale ved operaen er det lagt til grunn en antatt inntekt på 6 G. I alle eksemplene er det forutsatt at det gjelder enslig pensjonist født i 1953. Beregningseksemplene i dette kapitlet bygger på Arbeids- og velferdsdirektoratets prognose for framtidige forholdstall som ble publisert 1. juli 2010, det vil si at forholdstallet 1,055 benyttes i levealdersjusteringen.

9.2 Effekten av levealdersjustering og individuell garanti

I dette punktet illustreres departementets forslag til gjennomføring av levealdersjustering og individuell garanti for stortingsrepresentanter, statsråder, høyesterettsdommere m.fl. Beregningene er foretatt ved 67 år. Fra denne alderen blir tjenestepensjonene levealdersjustert selv i de tilfeller de er tatt ut tidligere. Det er forutsatt at alderspensjon fra folketrygden tas ut fra 67 år.

Relevante eksempler på hvordan pensjonene påvirkes av uttak av alderspensjon fra folketrygden før uttak av tjenestepensjon og uttak av tjenestepensjon etter 67 år framgår av Prop. 107 L (2009-2010), kapittel 11.

Tabell 9.1-9.10 viser beregnet pensjon før og etter levealdersjustering for de ulike gruppene. Se kapittel 4, tabell 4.1, for en oversikt over regler for beregning av pensjon og gjeldende godtgjørelse/lønn i de ulike ordningene.

Alle årskullene som berøres av departementets forslag i proposisjonen her, omfattes også av en individuell garantiordning som sikrer at samlet pensjon etter levealderjustering og samordning er minst på nivå med det definerte pensjonsnivået i pensjonsordningen.

I tabell 9.1 beregnes først bruttopensjon for en stortingsrepresentant med 12 års opptjening tilsvarende 477 906 kroner (66 prosent av godtgjørelsen på 724 100 kroner). Alderspensjonen fra folketrygden utgjør 298 895 kroner (enslig pensjonist). Samordningsfradraget for folketrygden blir 280 215 kroner. Netto tjenestepensjon blir da 197 691 kroner. Samlet pensjon før levealdersjustering blir 496 586 kroner, noe som tilsvarer en kompensasjonsgrad på 68,6 prosent. Med kompensasjonsgrad menes samlet pensjon (tjenestepensjon og folketrygd etter samordning) i prosent av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.

Levealdersjusteringen reduserer samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden med totalt 25 888 kroner. Kompensasjonsgraden reduseres da til 65,0 prosent av pensjonsgrunnlaget. Samlet pensjon blir 7 218 kroner lavere enn pensjonsnivået på 66 prosent som er sikret gjennom den individuelle garantien. Pensjonisten vil dermed få økt tjenestepensjonen med et garantitillegg på 7 218 kroner. Stortingsrepresentanter med kortere opptjeningstid enn 12 år vil i dette eksempelet ikke få garantitillegg.

Tabell 9.1 Pensjon for stortingsrepresentanter ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 6 og 12 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

6 år

12 år

6 år

12 år

Brutto tjenestepensjon

238 953

477 906

226 496

452 991

Samordningsfradrag

-140 108

-280 215

-132 803

-265 607

Netto tjenestepensjon

98 845

197 691

93 692

187 385

+ Folketrygd

298 895

298 895

283 313

283 313

= Samlet pensjon

397 741

496 586

377 006

470 698

Kompensasjonsgrad

54,9 %

68,6 %

52,1 %

65,0 %

Individuell garanti*

33,0 %

66,0 %

Garantitillegg

-

7 208

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Pensjon for statsråder og statsminister er illustrert i tabellene 9.2-9.3. Ved tre års tjenestetid utgjør pensjonen 42 prosent av den årlige bruttogodtgjørelsen på henholdsvis 1 071 600 kroner og 1 317 900 kroner. For hvert år utover tre år økes prosentsatsen med fem prosentpoeng. Full alderspensjon oppnås etter seks års opptjeningstid, og utgjør 57 prosent av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for statsminister og statsråder. Også for disse gruppene vil garantien kun slå inn ved full opptjeningstid i dette eksempelet.

Tabell 9.2 Pensjon for statsråder ved fylte 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 3 og 6 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

3 år

6 år

3 år

6 år

Brutto tjenestepensjon

450 072

610 812

426 609

578 969

Samordningsfradrag

-152 591

-305 181

-144 636

-289 271

Netto tjenestepensjon

297 481

305 631

281 973

289 698

+ Folketrygd

323 861

323 861

306 978

306 978

= Samlet pensjon

621 343

629 492

588 951

596 675

Kompensasjonsgrad

58,0 %

58,7 %

55,0 %

55,7 %

Individuell garanti*

42,0 %

57,0 %

Garantitillegg

-

14 137

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Tabell 9.3 Pensjon for statsminister ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 3 og 6 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

3 år

6 år

3 år

6 år

Brutto tjenestepensjon

553 518

751 203

524 662

712 041

Samordningsfradrag

-152 591

-305 181

-144 636

-289 271

Netto tjenestepensjon

400 927

446 022

380 026

422 770

+ Folketrygd

323 861

323 861

306 978

306 978

= Samlet pensjon

724 789

769 883

687 004

729 747

Kompensasjonsgrad

55,0 %

58,4 %

52,1 %

55,4 %

Individuell garanti*

42,0 %

57,0 %

Garantitillegg

-

21 456

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Pensjon for Sivilombudsmannen er illustrert i tabell 9.4. Pensjonen utgjør 44 prosent av godtgjørelsen for høyesterettsdommere (1 361 200 kroner) ved fire års tjenestetid. For hvert år utover fire år økes prosentsatsen med 3,5. Full alderspensjon oppnås etter åtte års opptjeningstid, og utgjør 58 prosent av den til enhver tid gjeldende godtgjørelsen for høyesterettsdommere. Tabellen viser at garantien i dette eksempelet slår inn ved full tjenestetid, 8 år.

Tabell 9.4 Pensjon for Sivilombudsmannen ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 4 og 8 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

4 år

8 år

4 år

8 år

Brutto tjenestepensjon

598 928

789 496

567 704

748 337

Samordningsfradrag

-152 591

-305 181

-144 636

-289 271

Netto tjenestepensjon

446 337

484 315

423 069

459 066

+ Folketrygd

323 861

323 861

306 978

306 978

= Samlet pensjon

770 199

808 176

730 046

766 044

Kompensasjonsgrad

56,6 %

59,4 %

53,6 %

56,3 %

Individuell garanti*

29,0 %

58,0 %

Garantitillegg

-

23 452

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

I tabell 9.5-9.8 illustreres pensjon for høyesterettsdommere, Høyesterettsjustitiarius, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten. For de tre første gruppene beregnes pensjonen ut fra gruppenes bruttogodtgjørelse, som utgjør henholdsvis 1 361 200 kroner, 1 578 500 kroner og 1 199 700 kroner. For Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten er pensjonsgrunnlaget 12 G (896 652 kroner).

Som beskrevet i kapittel 4, får alle disse gruppene tillagt tjenestetid dersom de står i stilling til 67 år eller senere. For høyesterettsdommere, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten vil den individuelle garantien i dette eksempelet slå inn når opptjeningstiden er henholdsvis 28, 29, 30 og 30 år.

Tabell 9.5 Pensjon for høyesterettsdommere ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 20, 25 og 30 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

20 år

25 år

30 år

20 år

25 år

30 år

Brutto tjenestepensjon

517 256

646 570

775 884

490 290

612 863

735 435

Samordningsfradrag

-203 454

-254 318

-305 181

-192 847

-241 059

-289 271

Netto tjenestepensjon

313 802

392 252

470 703

297 443

371 803

446 164

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

306 978

306 978

306 978

= Samlet pensjon

637 663

716 114

794 564

604 420

678 781

753 141

Kompensasjonsgrad

46,8 %

52,6 %

58,4 %

44,4 %

49,9 %

55,3 %

Individuell garanti*

38,0 %

47,5 %

57,0 %

Garantitillegg

-

-

22 743

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Tabell 9.6 Pensjon for Høyesterettsjustitiarius ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 20, 25 og 30 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

20 år

25 år

30 år

20 år

25 år

30 år

Brutto tjenestepensjon

599 830

749 788

899 745

568 559

710 699

852 839

Samordningsfradrag

-203 454

-254 318

-305 181

-192 847

-241 059

-289 271

Netto tjenestepensjon

396 376

495 470

594 564

375 712

469 640

563 568

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

306 978

306 978

306 978

= Samlet pensjon

720 237

819 331

918 425

682 689

776 617

870 545

Kompensasjonsgrad

45,6 %

51,9 %

58,2 %

43,2 %

49,2 %

55,2 %

Individuell garanti*

38,0 %

47,5 %

57,0 %

Garantitillegg

-

-

29 200

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Tabell 9.7 Pensjon for Riksrevisor ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 15 og 30 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

15 år

30 år

15 år

30 år

Brutto tjenestepensjon

341 915

683 829

324 090

648 179

Samordningsfradrag

-152 591

-305 181

-144 636

-289 271

Netto tjenestepensjon

189 324

378 648

179 454

358 908

+ Folketrygd

323 861

323 861

306 978

306 978

= Samlet pensjon

513 185

702 509

486 432

665 886

Kompensasjonsgrad

42,8 %

58,6 %

40,5 %

55,5 %

Individuell garanti*

28,5 %

57,0 %

Garantitillegg

-

17 943

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Tabell 9.8 Pensjon for Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 15 og 30 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

15 år

30 år

15 år

30 år

Brutto tjenestepensjon

295 895

591 790

280 469

560 939

Samordningsfradrag

-152 591

-305 181

-144 636

-289 271

Netto tjenestepensjon

143 305

286 609

135 834

271 667

+ Folketrygd

323 861

323 861

306 978

306 978

= Samlet pensjon

467 166

610 471

442 811

578 645

Kompensasjonsgrad*

52,1 %

68,1 %

49,4 %

64,5 %

Individuell garanti**

33,0 %

66,0 %

Garantitillegg

-

13 145

* Kompensasjonsgradene i tabellen er målt i forhold til pensjonsgrunnlaget (896 652 kroner). Faktisk godtgjørelse for Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten er henholdsvis 1 240 000 kroner og 1 361 200 kroner. Ved full opptjening (30 år) er kompensasjonsgradene målt i forhold til den faktiske godtgjørelsen for Regjeringsadvokat henholdsvis 49,2 prosent og 46,7 prosent før og etter levealdersjustering. For leder i Arbeidsretten er kompensasjonsgradene henholdsvis 44,8 prosent og 42,5 prosent før og etter levealdersjustering.

** Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Levealdersjustering av pensjon til ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett illustreres i tabell 9.9-9.10. Det er lagt til grunn for beregningene at disse har et pensjonsgrunnlag på 6 G, tilsvarende 448 326 kroner. For ballettdansere er kravet for rett til full pensjon 20 år, mens det er 23 år for sangsolister og korsangere. Reglene om den individuelle garantien tilpasses den særskilte opptjeningstiden i pensjonsordningen for ballettdansere, sangsolister og korsangere.

Tabell 9.9 Pensjon for ballettdansere ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 10 og 20 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

10 år

20 år

10 år

20 år

Brutto tjenestepensjon

147 948

295 895

140 235

280 469

Samordningsfradrag

-109 279

-218 559

-103 582

-207 165

Netto tjenestepensjon

38 668

77 336

36 652

73 304

+ Folketrygd

237 239

237 239

224 871

224 871

= Samlet pensjon

275 907

314 575

261 523

298 175

Kompensasjonsgrad

61,5 %

70,2 %

58,3 %

66,5 %

Individuell garanti*

33.0 %

66,0 %

Garantitillegg

-

-

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

Tabell 9.10 Pensjon for sangsolister og korsangere ved 67 år. Pensjon før og etter levealdersjustering. Tjenestetid 15 og 23 år. 1953-kullet. Forholdstall 1,055. Kroner per år

Før levealdersjustering

Etter levealdersjustering

Tjenestetid

15 år

23 år

15 år

23 år

Brutto tjenestepensjon

192 975

295 895

182 915

280 469

Samordningsfradrag

-142 538

-218 559

-135 108

-207 165

Netto tjenestepensjon

50 437

77 336

47 807

73 304

+ Folketrygd

237 239

237 239

224 871

224 871

= Samlet pensjon

287 676

314 575

272 679

298 176

Kompensasjonsgrad

64,2 %

70,2 %

60,8 %

66,5 %

Individuell garanti*

43,0 %

66,0 %

Garantitillegg

-

-

* Garantert pensjon i prosent av sluttlønn

9.3 Effekten av at særlige regler om pensjonsberegning for nye høyesterettsdommere m.v. avvikles

I tabell 9.11-9.15 illustreres effektene av å avvikle særreglene for opptjening og beregning av tjenestepensjon for høyesterettsdommere, sivilombudsmenn, riksrevisorer, regjeringsadvokater og ledere i Arbeidsretten som utnevnes fra og med 1. januar 2011. Tabellene sammenligner tjenestepensjon for tjenestemenn utnevnt før 1. januar 2011 (dagens ordning) og tjenestepensjon for tjenestemenn som utnevnes fra og med 1. januar 2011 (ny ordning). For å isolere effekten av avviklingen av dagens særregler, illustrerer tabellene pensjonsnivåer før levealdersjustering.

Full opptjening i dagens ordning for høyesterettsdommere gir i eksempelet her en samlet pensjon på 58,4 prosent av godtgjørelsen til høyesterettsdommere. Når denne ordningen erstattes av de ordinære reglene i Statens pensjonskasse, skal pensjonen utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. I Statens pensjonskasse er pensjonsgrunnlaget begrenset til inntekt tilsvarende 12 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dagens godtgjørelse til høyesterettsdommere er høyere enn 12 G. Ved full opptjening vil bruttopensjonen i dette eksempelet tilsvare 44,8 prosent av godtgjørelsen til høyesterettsdommere.

En dommer i Høyesterett som utnevnes som 52 åring, og som går av med pensjon fra dagens ordning ved 67 år vil få en tjenestetid på 30 år (15 år fram til 67 år + 15 år i tillagt tjeningstid ved fratreden 67 år). Det fremgår av tabell 9.11 at vedkommende vil få en kompensasjonsgrad på 58,4 prosent av godtgjørelsen til høyesterettsdommere i dagens ordning. Når høyesterettsdommerne går over til de ordinære reglene i Statens pensjonskasse, blir opptjeningstiden i dette tilfellet 15 år. Samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden vil da utgjøre 34,3 prosent av godtgjørelsen til høyesterettsdommere.

Tabell 9.11 Pensjon for høyesterettsdommere med dagens regelverk og nytt regelverk for nyutnevnte fra 1. januar 2011. Alder ved utnevnelse 37 og 52 år. Pensjon før levealdersjustering. Uttak ved 67 år. Kroner per år

Dagens ordning

Ny ordning

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

52 år/30 år

37 år/30 år

52 år/15 år

37 år/30 år

Brutto tjenestepensjon

775 884

775 884

295 895

591 790

Samordningsfradrag

-305 181

-305 181

-152 591

-305 181

Netto tjenestepensjon

470 703

470 703

143 305

286 609

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

323 861

= Samlet pensjon

794 564

794 564

467 166

610 471

Kompensasjonsgrad

58,4 %

58,4 %

34,3 %

44,8 %

Tabell 9.12 Pensjon for Høyesterettsjustitiarius med dagens regelverk og nytt regelverk for nyutnevnte fra 1. januar 2011. Alder ved utnevnelse 37 og 52 år. Pensjon før levealdersjustering. Uttak ved 67 år. Kroner per år

Dagens ordning

Ny ordning

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

52 år/30 år

37 år/30 år

52 år/15 år

37 år/30 år

Brutto tjenestepensjon

899 745

899 745

295 895

591 790

Samordningsfradrag

-305 181

-305 181

-152 591

-305 181

Netto tjenestepensjon

594 564

594 564

143 305

286 609

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

323 861

= Samlet pensjon

918 425

918 425

467 166

610 471

Kompensasjonsgrad

58,2 %

58,2 %

29,6 %

38,7 %

Ordningen for Sivilombudsmannen (se tabell 9.13) gir i dag en bruttopensjon på 789 496 kroner ved full tjenestetid (8 år). I ny ordning blir bruttopensjonen ved 8 års opptjeningstid 8/30 ganger 66 prosent av 12 G (157 811 kroner). Etter samordning reduseres samlet pensjon i dette eksempelet fra 808 176 kroner etter dagens regler til 400 290 kroner med de ordinære reglene i Statens pensjonskasse.

Pensjonen øker i dagens system ikke dersom opptjeningstiden overstiger 8 år. I ny ordning vil en imidlertid få økt pensjon inntil 30 års opptjening. Tabellen viser at dersom opptjeningstiden øker fra 8 til 20 år i ny ordning, øker samlet pensjon fra 400 290 kroner til 514 934 kroner.

Tabell 9.13 Pensjon for Sivilombudsmannen med dagens regelverk og nytt regelverk for nyutnevnte fra 1. januar 2011. 8 og 20 års opptjeningstid. Pensjon før levealdersjustering. Uttak ved 67 år. Kroner per år

Dagens ordning

Ny ordning

Opptjeningstid

Opptjeningstid

8 år

20 år

8 år

20 år

Brutto tjenestepensjon

789 496

789 496

157 811

394 527

Samordningsfradrag

-305 181

-305 181

-81 382

-203 454

Netto tjenestepensjon

484 315

484 315

76 429

191 073

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

323 861

= Samlet pensjon

808 176

808 176

400 290

514 934

Kompensasjonsgrad

59,4 %

59,4 %

29,4 %

37,8 %

Pensjon til Riksrevisor i dagens og ny ordning illustreres i tabell 9.14. Pensjonen beregnes i dag som for høyesterettsdommere, men ut fra Riksrevisors gjeldende godtgjørelse. Dette eksempelet forutsetter at gjeldende særregler avvikles for Riksrevisor som utnevnes fra og med 1. januar 2011, jf. punkt 6.2.

Tabell 9.14 Pensjon for Riksrevisor med dagens regelverk og nytt regelverk for nyutnevnte fra 1. januar 2011. Alder ved utnevnelse 37 og 52 år. Pensjon før levealdersjustering. Uttak ved 67 år. Kroner per år

Dagens ordning

Ny ordning

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

52 år/30 år

37 år/30 år

52 år/15 år

37 år/30 år

Brutto tjenestepensjon

683 829

683 829

295 895

591 790

Samordningsfradrag

-305 181

-305 181

-152 591

-305 181

Netto tjenestepensjon

378 648

378 648

143 305

286 609

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

323 861

= Samlet pensjon

702 509

702 509

467 166

610 471

Kompensasjonsgrad

58,6 %

58,6 %

38,9 %

50,9 %

Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten følger de ordinære reglene i Statens pensjonskasse, med unntak av en særregel om at opptjeningstiden forlenges med inntil 10 år for personer som fratrer etter 67 år. Tabell 9.15 illustrerer effektene av en avvikling av denne regelen.

Tabell 9.15 Pensjon for Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten med dagens regelverk og nytt regelverk for nyutnevnte fra 1. januar 2011. Alder ved utnevnelse 37 og 47 år. Pensjon før levealdersjustering. Uttak ved 67 år. Kroner per år

Dagens ordning

Ny ordning

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

Alder ved utnevnelse/ opptjeningstid

47 år/30 år

37 år/30 år

47 år/20 år

37 år/30 år

Brutto tjenestepensjon

591 790

591 790

394 527

591 790

Samordningsfradrag

-305 181

-305 181

-203 454

-305 181

Netto tjenestepensjon

286 609

286 609

191 073

286 609

+ Folketrygd

323 861

323 861

323 861

323 861

= Samlet pensjon

610 471

610 471

514 934

610 471

Kompensasjonsgrad – Regjerings- advokat*

49,2 %

49,2 %

41,5 %

49,2 %

Kompensasjonsgrad – leder i Arbeidsretten*

44,8 %

44,8 %

37,8 %

44,8 %

* Kompensasjonsgrader målt i forhold til faktisk godtgjørelse. For Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten utgjør godtgjørelsene henholdsvis 1 240 000 kroner og 1 361 200 kroner. Kompensasjonsgrad målt i forhold til pensjonsgrunnlaget (896 652 kroner) er ved 20 og 30 års opptjening henholdsvis 57,4 prosent og 68,1 prosent.

Til dokumentets forside