Prop. 19 L (2010–2011)

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om antall medlemmer og utbetalte pensjoner

Tjenestepensjonsordningene som behandles i denne proposisjonen er alle ordninger som omfatter et begrenset antall medlemmer. Flere av ordningene, for eksempel tjenestepensjonsordningen for Sivilombudsmannen, omfatter kun én person. Tabell 5.1 gir en oversikt over antall medlemmer i de aktuelle tjenestepensjonsordningene pr. 30. juni 2010. Tabellen viser at totalt antall aktive medlemmer i de aktuelle ordningene er 349 personer. Totalt 330 personer har en oppsatt pensjonsrett som ikke har kommet til utbetaling. Det finnes ikke tilgjengelig statistikk over hvor mange personer som opptjener eller har en oppsatt pensjonsrett i pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten.

Tabell 5.1 Antall medlemmer i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, mv. pr. 30.06.2010

Pensjonsordning

Aktive medlemmer

Medlemmer med oppsatt pensjonsrett*

Totalt

Stortingsrepresentanter

169

187

356

Regjeringsmedlemmer

20

84

104

Høyesterettsdommere

20

2

22

Ordninger for enkeltpersoner**

4

1

5

Ballettdansere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera & Ballett

136

56

192

Ledsagere i utenrikstjenesten***

Totalt

349

330

679

* Medlemmer med minst tre års tjenestetid.

** Sivilombudsmannen, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten.

*** Ikke tilgjengelig statistikk.

Kilde: Statens pensjonskasse

Tabell 5.2 gir en oversikt over hvor mange personer som mottar pensjon av ulik art fra tjenestepensjonsordningene pr. 31. desember 2009. Det går fram av tabellen at det er flest mottakere av alders- og etterlattepensjon. Samlet er det registrert 549 mottakere av alderspensjon, 14 mottakere av uførepensjon, 175 mottakere av etterlattepensjon, og 7 mottakere av barnepensjon. Flere får imidlertid pensjon fra to eller flere av ordningene samtidig. For eksempel er det vanlig at statsråder i tillegg til opptjeningen i statsrådsordningen har opptjening i stortingspensjonsordningen. Dette innebærer at det totale antall personer som mottar pensjonsytelser fra de aktuelle tjenestepensjonsordningene er lavere enn summen av antall mottakere i de enkelte ordningene kan gi inntrykk av.

Tabell 5.2 Antall personer som mottar pensjon fra pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, mv. pr. 31.12.2009

Pensjonsordning

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Barnepensjon

Totalt

Stortingsrepresentanter

245

10

123

3

381

Regjeringsmedlemmer

60

1

32

3

96

Høyesterettsdommere

16

8

24

Ordninger for enkeltpersoner*

5

12

Ballettdansere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera & Ballett

133

3

7

1

144

Ledsagere i utenrikstjenesten

88

88

Totalt

549

14

175

7

745

* Sivilombudsmannen, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten.

Kilde: Statens pensjonskasse

Tabell 5.3 gir en oversikt over samlede pensjonsutbetalinger i tjenestepensjonsordningene i 2009. Det går fram av tabellen at i overkant av 80 prosent av de totale pensjonsutbetalingene går til alderspensjon.

Tabell 5.3 Totale pensjonsutbetalinger i 2009. Tusen kroner

Pensjonsordning

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Barnepensjon

Totalt

Stortingsrepresentanter

41 118

1 938

11 960

317

55 333

Regjeringsmedlemmer

9 841

76

2 665

153

12 734

Høyesterettsdommere

7 032

-

2 440

-

9 472

Ordninger for enkeltpersoner *

2 596

-

-

-

2 596

Ballettdansere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera & Ballett

26 711

311

398

56

27 475

Ledsagere i utenrikstjenesten

2 863

-

-

-

2 863

Totalt

90 521

2 325

18 103

526

111 475

* Sivilombudsmannen, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten.

Kilde: Statens pensjonskasse

Tabell 5.4 gir en oversikt over gjennomsnittlige pensjonsytelser. Det går fram av tabellen at pensjonene er klart høyest i ordningene for høyesterettsdommere og i ordningene for enkeltpersoner (Sivilombudsmannen mv.). Dette skyldes trolig hovedsaklig at pensjonsgrunnlaget er høyere i disse ordningene enn i de øvrige ordningene. De gunstige opptjeningsreglene i ordningene innebærer dessuten at de fleste pensjonistene har høy opptjening (lang opptjeningstid). Dette bidrar trolig også til å forklare størrelsen på de gjennomsnittlige pensjonsutbetalingene i disse ordningene.

Tabell 5.4 Gjennomsnittlige pensjonsytelser pr. pensjonsytelse i 2009. Kroner

Pensjonsordning

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Barnepensjon

Stortingsrepresentanter

167 829

193 765

97 233

105 690

Regjeringsmedlemmer

164 012

76 029

83 273

50 916

Høyesterettsdommere

439 478

-

305 062

-

Ordninger for enkeltpersoner *

519 154

-

-

-

Ballettdansere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera & Ballett

200 833

103 641

56 808

56 105

Ledsagere i utenrikstjenesten

32 535

-

-

-

Totalt

164 883

166 043

103 448

75 132

* Sivilombudsmannen, Riksrevisor, Regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten.

Kilde: Statens pensjonskasse

Til dokumentets forside