Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

4 Nærmere om den nye forretningsplanen 4XNG

SAS presenterte sin nye forretningsplan 12. november 2012.

Gjennom planen skal selskapets resultat før skatt årlig forbedres med om lag 3,0 mrd. svenske kroner fra og med regnskapsåret 2013/141. I tillegg skal planlagte salg av eiendeler styrke likviditeten med om lag tre mrd. svenske kroner. Planen innebærer overgang til innskuddspensjon for grupper av ansatte som ikke allerede er på en slik ordning. Dette vil redusere usikkerheten knyttet til selskapets pensjonskostnader og den regnskapsmessige effekten av nye regnskapsregler for føring av eksisterende pensjonsforpliktelser. Planen skal gi selskapet en lavere og mer fleksibel kostnadsstruktur, tilfredsstillende lønnsomhet og konkurransedyktighet innen 2015. Gjennomføring av planen skal muliggjøre en videreutvikling og styrking av SAS og skal gjøre selskapet mer attraktivt både for strategiske partnere og i lånemarkedet. Det siste er nødvendig for å refinansiere obligasjonsgjeld og for å finansiere kjøp av nye fly.

Planen har følgende hovedelementer:

  • Sentralisering av administrative funksjoner. Det gjennomføres betydelige reduksjoner i administrasjonen som i all hovedsak samles i Stockholm. Kun nødvendige lokale administrative funksjoner beholdes i Norge og Danmark. Det legges opp til å avvikle om lag 800 stillinger, rundt 250 av disse er administrative stillinger i Norge. I tillegg kan det skje ytterligere nedbemanninger i Norge i forbindelse med outsourcing av call center.

  • Nye kollektive overenskomster og markedstilpassede lønns- og arbeidsvilkår. SAS ønsker fortsatt å basere seg på skandinaviske flymannskaper som er ansatt i SAS, men det vil kreve grunnleggende endringer i overenskomstene.

  • Nye pensjonsvilkår. Planen inneholder endringer i de fleste ansattes pensjonsvilkår fra ytelsesbaserte ordninger til innskuddspensjon.

  • Outsourcing og salg av virksomheter. Det skal gjennomføres flere salg, blant annet av fast eiendom, SAS bakketjenester og det heleide datterselskapet Widerøe Flyveselskap AS. Flere funksjoner vil bli vurdert outsourcet.

I alt vil om lag 60 prosent, eller vel 3000, av SAS sine ansatte i Norge kunne miste sitt ansettelsesforhold i SAS som følge av overtallighet, outsourcing eller salg av virksomhet.

Styret gir uttrykk for at SAS også i fremtiden skal være et såkalt ”premium brand” og en stor aktør i Skandinavia. Dette innebærer at man gjennom flere virkemidler legger opp til fortsatt å kunne be om en noe høyere billettpris enn den enkelte konkurrenter tar. Planen skal imidlertid sette SAS i stand til å konkurrere på skandinavisk-baserte vilkår. I motsetning til de tidligere planene er 4XNG basert på en forventning om ytterligere fall i billettprisene. På sikt skal selskapet bli i stand til å øke produksjonen av tjenester og kunne investere i nye og flere fly.

Styrking av selskapets finansielle situasjon er et viktig element av planen. Dette skjer blant annet gjennom salg av virksomheter og streng styring av kontantstrømmen. I tillegg er det ifølge styret nødvendig med en tilstrekkelig finansiell beredskapsfasilitet til for eksempel å kunne møte uforutsette hendelser.

Fotnoter

1.

Regnskapsåret løper fra 1. november 2013 til 31. oktober 2014. SAS innførte avvikende regnskapsår på generalforsamlingen 2012, og dette trådte i kraft fra 1. november 2012.