Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om den foreslåtte trekkfasiliteten

Nærings- og handelsdepartementet foreslår gjennom denne proposisjonen at den norske staten sammen med de andre statlige eierne, KAW og syv banker på bestemte vilkår skal bidra til å sikre SAS nødvendig beredskapslikviditet til å gjennomføre forretningsplanen.

Det er oppnådd enighet om å stille en kredittfasilitet på i alt 3,5 mrd. svenske kroner til rådighet for selskapet. Statene bidrar med 50 prosent. Den norske statens andel i trekkfasiliteten er på 500,5 mill. svenske kroner.

Den foreslåtte kredittfasiliteten er en refinansiering av SAS’ eksisterende fasilitet samt bilaterale kredittlinjer. Den er et tilsagn om lån på bestemte vilkår og ikke et kapitaltilskudd. Trekkfasiliteten har likhetstrekk med en kassekreditt: Den vil ikke nødvendigvis benyttes, men skal gi sikkerhet for at SAS i likviditetsmessig tunge perioder, for eksempel ved uforutsette hendelser, har tilgjengelig likviditet til å fortsette driften. Selskapet gir uttrykk for at fasiliteten trolig ikke vil måtte trekkes på.

Fasiliteten vil være en beredskapsfasilitet, der SAS kan trekke lån i ulike valutaer, og hvor långiverne bidrar med sin pro rata-andel av de enkelte lånene. Selskapet kan foreta tilbakebetalinger og be om nye trekk i fasilitetens løpetid. I tråd med rammeavtalen som ligger til grunn for statenes beslutning om fasiliteten, deltar statene på like vilkår med bankene, vilkår som for øvrig følger markedspraksis for denne typen avtaler.

Av rammeavtalen fremgår blant annet at:

  • kredittfasiliteten løper frem til 31. mars 2015.

  • SAS betaler for kredittfasiliteten gjennom (i) et såkalt upfront gebyr, (ii) et gebyr for den utrukne andelen av fasiliteten, (iii) rente dersom det trekkes på fasiliteten og (iv) et såkalt exitgebyr når fasiliteten utløper.

  • for å kunne trekke på kredittfasiliteten må SAS oppfylle en rekke vilkår (covenants), herunder visse finansielle nøkkeltall som må oppfylles regelmessig.

  • SAS stiller sikkerhet for deler av den eksponeringen som lånegiverne får ved trekk på fasiliteten.

  • flere eiendeler, herunder Widerøe, skal selges.

  • SAS forpliktes til løpende å informere lånegiverne om en rekke forhold vedrørende for eksempel implementeringen av 4XNG-planen.

  • avtalen opphører dersom den viser seg å være i brudd med statsstøtteregelverket.

Flere betingelser skal være oppfylt før SAS får tilgang til kredittfasiliteten. Det er forutsatt at selskapet har inngått nye kollektive overenskomster med de ansatte som gir kostnadsbesparelser minst tilsvarende de som er forutsatt i 4XNG-planen. Som en del av dette vil det før undertegning av avtalen om en kredittfasilitet kreves bekreftelse fra en uavhengig part på at de nye overenskomstene som inngås gir de innsparingene som planen legger til grunn. Videre er det satt som betingelse at det oppnås parlamentarisk godkjennelse i hver av de tre statene. Det er også en forutsetning at alle parter skal ha tiltrådt avtalegrunnlaget for kredittfasiliteten senest 20. desember 2012.