Prop. 39 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til norsk rett

Innlemming av EFC-direktivet i EØS-avtalen krever ikke lovendring. Det kreves ingen endring i den norske personopplysningsloven som bygger på personverndirektivet og vil gjelde for all behandling av personopplysninger som ledd i EETS.

Gjennomføring av EFC-direktivet i norsk rett vil skje ved forskrift med hjemmel i vegloven av 21. juni 1963, § 62, jf. § 27. Vegloven inneholder nærmere regler for innkreving av bompenger på offentlig veg i Norge. Vegloven § 27 gjelder vedtak om at det skal kreves bompenger, størrelsen på bompengene samt vilkår om bestemt bruk av inntektene. Ifølge vegloven § 62 kan det utformes forskrifter til gjennomføring og utfylling av reglene i loven.