Prop. 39 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Til innholdsfortegnelse

6 Vurdering

Behandling av personopplysninger ved bruk av EETS skal skje i henhold til Europaparlaments- og Rådsdirektiv 95/46/EØF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i samband med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger (personverndirektivet) og i tråd med Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EØS av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og vern av privatlivets fred i den elektroniske kommunikasjonssektor (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon).

AutoPASS-brikkene har en teknologi som innebærer at kjøretøy som passerer gjennom spesielle felt med antenner og avlesningsutstyr, blir registrert. Avlesing av passering kan skje uten at trafikanten er kjent med det. Det er derfor viktig å informere godt om dette.

Behandling av personopplysninger i AutoPASS-anlegg skal skje i henhold til det samtykket som brukeren gir ved inngåelse av avtale med sitt selskap. Trafikanter som har inngått en avtale, skal alltid få informasjon om formålet med registrering i samband med passering. Denne informasjonen formidles i forbindelse med avtaledokumentet. Informasjonen er også tilgjengelig i forkant av avtaleinngåelsen. Registrering i samband med passering skjer i samsvar med forutsetningene i personopplysningsloven.

Det understrekes at kundene står fritt til å velge å bruke EETS. For de som knytter seg til EETS, må personvernhensyn ivaretas.

Samferdselsdepartementet er i gang med å gjennomgå rutiner for bl.a. registrering, lagring, utlevering og sletting av data i AutoPASS-anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med berørte departementer, Statens vegvesen og Datatilsynet. Herunder vurderes muligheten for å utvikle løsninger som gir reelle alternativ for anonym ferdsel. Brukere som velger ikke å knytte seg til EETS, vil kunne velge nasjonale løsninger som tilbys.