Prop. 39 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Til innholdsfortegnelse

8 Konklusjon og tilrådning

Innlemming av EFC-direktivet i EØS-avtalen vil innebære en videreføring av prinsipp som allerede gjelder for bompengeinnkreving i Norge. Norge er et foregangsland når det gjelder samordnet elektronisk betalingstjeneste på veg gjennom AutoPASS Samordnet Betaling (ASB), da opp mot 90 pst. av alle bompenger i Norge allerede kreves inn med AutoPASS. ASB er blitt godt mottatt av et flertall av trafikantene.

EFC-direktivet og den europeiske bompengetjenesten EETS vil være viktig for norske trafikanter. Ikke minst næringstransporter vil ha stor nytte av denne typen samordning av betalingssystem som gir forenklinger i forhold til bl.a. administrasjon av avtaler og forretningsdrift. EETS vil gjøre det enklere for trafikanter å betale i ulike system uten å måtte stoppe. Økt andel elektronisk betaling vil gi reduserte driftskostnader. EETS vil også kunne bidra til at en oppnår betaling fra en større andel utenlandske kjøretøy enn i dag.

Både systemer basert på mikrobølgeteknologi og systemer som er basert på satellitt-/mobilkommunikasjonsteknologi, benyttes i Europa i dag. Det legges til grunn at de to teknologiene skal kunne nyttes i sameksistens uten tidsavgrensning. Sameksistens mellom systemene var under utarbeidelsen av EFC-direktivet et viktig prinsipp for Norge, ettersom det åpner for fortsatt bruk av AutoPASS-systemet. Samtidig blir det fremhevet en klar satsing innenfor satellitt-/mobilbaserte system, og det anbefales at en nytter slike løsninger ved etablering av nye systemer. Det gjenstår mye arbeid innenfor standardisering og teknologiutvikling før satellitt-/mobilbaserte systemer vil være konkurransedyktige med mikrobølgebaserte systemer. For eksempel er det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo en viktig forutsetning for at denne satsingen skal kunne lykkes.

Samferdselsdepartementet understreker at det foreligger usikkerhet om de økonomiske og administrative konsekvenser. Departementet har likevel ingen grunn til å anta at økonomiske konsekvenser vil kunne ligge i en helt annen størrelsesorden enn det som er angitt i denne proposisjonen. Det legges til grunn at kostnader knyttet til direktivet dekkes av bompengeselskapene. Implementering av direktivet vil ikke medføre behov for økte statlige bevilgninger. Departementet legger til grunn at hensynet til personverninteresser må stå sentralt ved implementeringen av EFC-direktivet i Norge

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet vil fortsette å arbeide for norske interesser i den videre prosessen med konkretisering av sentrale forhold knyttet til EFC-direktivet og EETS, bl.a. gjennom deltakelse i komitologikomiteen.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer.

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.