Prop. 39 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Til innholdsfortegnelse

4 Beslutningen i EØS-komiteen

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 skal EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) endres.

Artikkel 1 slår fast at europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/527EF av 29. april 2004 tas inn i EØS-avtalens vedlegg XIII

Artikkel 2 bestemmer at teksten til direktiv 2004/52/EF, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.