Prop. 39 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  • 1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 20061.

  • 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkningsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet2, rettet ved EUT L 200 av 7.6.2004, s. 50, skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 18a (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF) skal nytt nr. 18b lyde:

  • ”18b. 32004 L 0052: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkningsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet (EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124), rettet ved EUT L 200 av 7.6.2004, s. 50.”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2004/52/EF som rettet ved EUT L 200 av 7.6.2004, s. 50, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 13.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. juli 2006

For EØS-komiteen

Oda Helen Sletnes

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 245 av 7.9.2006, s. 18, og EØS-tillegget til EUT nr. 44 av 7.9.2006, s. 15.

2.

EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.