Prop. 42 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) ble vedtatt i EU 11. desember 2013, og omhandler etablering og drift av EUs satellittnavigasjonsprogrammer for perioden 2014–2020.

Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem under sivil kontroll. EGNOS er et støttesystem for GPS, men vil på sikt også bli et støttesystem for Galileo. Galileo og EGNOS bygges og driftes i regi av EU, og vil virke sammen med det amerikanske GPS-systemet og bidra til å gi en vesentlig forbedring i tilgjengelighet og nøyaktighet.

Norge har vært med på utviklingen av Galileo og EGNOS siden midten av 1990-tallet gjennom deltakelse i ESA og EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling. EU besluttet i 2007 å fullfinansiere Galileo og ble samtidig eier av systemet. EØS-avtalens regler om programsamarbeid vil utgjøre det rettslige grunnlag for videre norsk deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer. Deltakelsen vil således være basert på de samme prinsippene som ble lagt til grunn for Norges deltakelse i Galileo og EGNOS i 2009, jf. St.prp. nr. 54 (2008–2009) Om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008–2013). Liechtenstein har valgt å stå utenfor programmene, mens Islands deltakelse inntil videre er på vent.

Siden EØS-avtalen ikke omfatter Svalbard, Jan Mayen og bilandene, hvor det er etablert bakkestasjoner for Galileo og EGNOS, er det inngått en egen samarbeidsavtale om satellittnavigasjon mellom Norge, Den europeiske union og dens medlemsstater undertegnet 22. september 2010. Samarbeidsavtalen omhandler spørsmål som ikke er regulert i EØS-avtalen, herunder sikkerhet og eksportkontroll.

Ettersom norsk deltakelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig og for å sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2014, blir det lagt opp til at stortingsproposisjonen blir fremmet før avgjørelse er tatt i EØS-komiteen. Avgjørelse i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2014.

Utkast til EØS-komiteens beslutning, samt Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 i dansk oversettelse, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningen vil bli ferdigstilt før beslutningen i EØS-komiteen.