Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 42 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […]/[…] av […] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «EØS-avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske satellittnavigasjonssystemene og om endring av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/20081.

 2. EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2014. På grunn av økonomiske begrensninger bør imidlertid Islands deltaking i programmet midlertidig oppheves –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 etter nr. 8a skal nytt nr 8aa lyde:

«8aa.
 1. EFTA-statene skal fra 1. januar 2014 delta i virksomhet som kan følge av følgende unionsrettsakt:

  • 32013 R 1285: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om gjennomføring og utnytting av europeiske satellittnavigasjonssystemer og om endring av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 1).

 2. EFTA-statene skal bidra finansielt til virksomheten nevnt i bokstav a), i samsvar med artikkel 82 nr. 1 bokstav a) i avtalens protokoll 32.

 3. EFTA-statene skal delta fullt ut, uten å ha stemmerett, i alle unionskomiteene som bistår Europakommisjonen med hensyn til ledelse, utvikling og gjennomføring av virksomheten nevnt i bokstav a).

  Uten at det berører dette kan EFTA-statenes deltakelse i unionskomiteer som bistår Europakommisjonen spesifikt i sikkerhetsaspektene av virksomheten omhandlet i bokstav a) være underlagt særskilte ordninger som avtales mellom EFTA-statene og Europakommisjonen. Slike ordninger skal bidra til en enhetlig beskyttelse i Den europeiske union og EFTA-statene av data, informasjon og teknologi i europeiske GNSS-programmer, og til overholdelse av avtalepartenes internasjonale forpliktelser i denne sektoren.

 4. Dette nummer får ikke anvendelse for Liechtenstein.

 5. Med henblikk på Island skal dette nummer suspenderes inntil EØS-komiteen treffer annen beslutning.»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens EØS-artikkel 103 nr. 12.

Den får anvendelse fra 1. januar 2014.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen

[…]

Fotnoter

1.

EUT 347 av 20.12.2013, s. 1.

2.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]