Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 42 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS)

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

EØS-komiteen vil vedta å endre EØS-avtalens protokoll 31 ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 om gjennomføring og utnyttelse av europeiske satellittnavigasjonssystemer.

Artikkel 1 fastslår at Norge skal delta fullt ut, uten stemmerett, i alle komiteer som bistår Kommisjonen i administrasjon, utvikling og gjennomføring av aktivitetene under forordningen, og bidra finansielt i henhold til artikkel 82 (1) (a) og protokoll 32 i EØS-avtalen. Vedrørende sikkerhetsaspekter fastslås at det kan være nødvendig med egne avtaler mellom EFTA-statene og EU. Norge har en egen sikkerhetsavtale med EU fra 2004 som er relevant for Galileo. En egen avtale som regulerer Norges forhold til de offentlige regulerte tjenestene i Galileo (PRS) er under utarbeidelse.

Artikkel 2 fastslår at beslutningen trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 og at beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2014.

Artikkel 3 fastslår at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-tillegget til, «Den europeiske unions tidende».

Liechtenstein deltar ikke i EØS-komiteens beslutning. Islands deltakelse er suspendert inntil EØS-komiteen treffer ny beslutning. Dette har bakgrunn i at landet ikke har mulighet til å bidra økonomisk til en eventuell deltakelse i Galileo og EGNOS, og av dette følger at Island heller ikke har rett til å delta i disse programmene.

EØS-avtalens geografiske virkeområde omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Etablering og bruk av EUs bakkeinfrastruktur for satellittnavigasjon utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, samt andre forhold som ikke hører naturlig inn under EØS reguleres gjennom samarbeidsavtalen med EU og dets medlemsland av 22. september 2010. Denne samarbeidsavtalen vurderes som tilstrekkelig til å dekke samarbeidet som følger av forordning (EU) nr. 1285/2013. Samarbeidsavtalen anvendes på midlertidig basis i kraft av sin artikkel 12 nr. 4, og vil formelt tre i kraft når alle medlemslandene har ratifisert avtalen. Det pågår dialog mellom partene for å få fortgang i ratifiseringsarbeidet.