Prop. 46 L (2012–2013)

Endringer i vergemålsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i annen lovgivning som følge av at det er vedtatt en ny vergemålslov, jf. lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål § 102. Den nye loven er ikke satt i kraft, men det tas sikte på ikrafttredelse 1. juli 2013. Når loven trer i kraft, vil den erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye vergemålsloven nødvendiggjør en rekke endringer i annen lovgivning, blant annet som følge av omorganiseringen av vergemålsmyndigheten og nye regler om at vergemålet skal være individtilpasset. Disse endringene bør være på plass før loven trer i kraft.

I Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven) ble det ikke lagt frem noe fullstendig forslag til endringer i annen lovgivning, men det ble uttalt at Regjeringen vil fremme et forslag om dette på et senere tidspunkt, se merknaden til § 102 på side 227.

Endringene som må foretas i annen lovgivning, er i stor grad av teknisk art. Begreper som «umyndig», «umyndiggjøring», «hjelpeverge» og «overformynderiet» mv. må erstattes av begreper som innholdsmessig er i samsvar med den nye vergemålsloven. Videre må henvisninger til bestemmelser i umyndiggjørelsesloven 1898 og vergemålsloven 1927 erstattes av henvisninger til den nye loven.

I proposisjonen foreslås det også enkelte innholdsmessige endringer i vergemålsloven 2010. Etter vedtakelsen av loven har departementet sett behov for justering av noen av bestemmelsene i loven. Blant annet foreslås det endringer av overgangsreglene.

Departementet foreslår også å rette noen henvisninger i hundeloven til dyrevernloven på bakgrunn av at dyrevernloven nå er erstattet av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.