Prop. 46 L (2012–2013)

Endringer i vergemålsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

I høringsnotat 9. februar 2011 sendte Justisdepartementet forslag om forskrift til den nye vergemålsloven og forslag om endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. på høring. Høringsnotatet hadde frist 9. mai 2011 og ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Bioteknologinemnda

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Domstolene

 • Finanstilsynet

 • Folkeregisteret

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helseforetakene

 • Kommunene

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

 • Norges Bank

 • Norsk Pasientskadeerstatning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Oppgaveregisteret

 • Overformynderiene i kommunene

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Senter for statlig økonomistyring

 • Statens helsetilsyn

 • Statens Innkrevingssentral

 • Statens seniorråd

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatene

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Støttesenter for fornærmede i straffesaker

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda (UDI)

 • Økokrim

 • Adopsjonsforum

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • Autismeforeningen i Norge

 • Bedriftsforbundet

 • Creditreform

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Revisorforening

 • Det Kongelige Selskap for Norges Vel

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansklagenemnda

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen for overformynderier med fast formann

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gjeldsoffer-Alliansen

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

 • Handikappede barns foreldreforening

 • InorAdopt

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • JUSS-BUSS

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Juss-hjelpa i Midt-Norge

 • Juss-hjelpa i Nord-Norge

 • Kirkerådet

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nettverk for overformynderiene i Norge

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bondelag

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

 • Norsk Helse og Velferdsforum

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • OBOS

 • Oslo Børs

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk Forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samvirkesenteret

 • Seniorsaken

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Spekter

 • Stiftelsesforeningen

 • ULOBA

 • Verdens Barn

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirsentralen ASA

 • YS

Følgende høringsinstanser har hatt realitetsmerknader til lovendringsforslagene:

 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Kristiansand tingrett

 • Sør-Trøndelag tingrett

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Eidskog kommune

 • Oslo kommune

 • Rana kommune

 • Skedsmo kommune

 • Bærum overformynderi

 • Grenland overformynderi

 • Oslo overformynderi

 • Tinn overformynderi

 • Østre Agder overformynderi

 • Overformynderiene i Larvik, Sandefjord og Tønsberg (fellesuttalelse)

 • Nettverk for Overformynderiene i Norge

 • Den norske legeforening

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

 • Hedmark Revisjon IKS

 • KS

 • Seniorsaken