Prop. 46 L (2012–2013)

Endringer i vergemålsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget gjelder i hovedsak rent tekniske tilpasninger til den nye vergemålsloven og antas dermed ikke å medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

I punkt 4.4 foreslås det at sikkerhetsfondene etter § 73 i nåværende vergemålslov samles i et nasjonalt sikkerhetsfond for midler som forvaltes av fylkesmannen. Det legges til grunn at en slik endring gjennomføres innenfor de budsjettrammer som besluttes for den nye organiseringen av vergemålsmyndigheten.

Det antas at den foreslåtte endringen av ordlyden i vergemålsloven § 54 tredje ledd om rett til innsyn i opplysninger hos skattemyndighetene og meldeplikt for skattemyndighetene, jf. punkt 4.5, ikke vil føre til nevneverdig merarbeid for skattemyndighetene.