Prop. 54 S (2011–2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Til innholdsfortegnelse

3 Spesielt om ikrafttredelse av Solvens II-direktivet og forholdet til kommende Omnibus II-direktiv

Europakommisjonen la 19. januar 2011 frem et forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv, omtalt som Omnibus II-direktivet, om endringer i bl.a. direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet). Forslaget til Omnibus II-direktiv er til behandling i Rådet og Parlamentet. Etter Kommisjonens forslag skal de nye bestemmelsene om solvenskrav mv. i direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) tre i kraft 1. januar 2013, og ikke 1. november 2012 som det står i Solvens II-direktivet, og Kommisjonen får vide fullmakter til å fastsette overgangsregler. Omnibus II-direktivet vil trolig bli vedtatt av Rådet og Parlamentet i første del av 2012. Forhandlingene så langt tyder på at Kommisjonens foreslåtte fullmakter vil bli betydelig moderert i det endelige direktivet, og at det også bl.a. kommer en generell utsettelse av ikrafttredelsestidspunktet for sentrale deler av regelverket til 1. januar 2014. Omnibus II-direktivet vil trolig innebære at fristen for å gjennomføre Solvens II-direktivet i nasjonalt regelverk blir 1. januar 2013, og at enkelte deler av regelverket vil tre i kraft i 2013, bl.a. direktivbestemmelser om godkjenning av interne modeller for beregning av solvenskapitalkravet.

Forslaget til Omnibus II-direktiv er EØS-relevant. Departementet legger til grunn at direktivet innlemmes i EØS-avtalen på vanlig måte, om nødvendig med forfatningsrettslig forbehold.

Kommisjonen startet arbeidet med gjennomføringstiltakene til Solvens II-direktivet i 2009. Det er ventet at Kommisjonen vil vedta gjennomføringstiltakene som en forordning i løpet av første halvår 2012. Forordningen vil gjelde direkte i medlemslandene uten mulighet for bearbeiding eller tilpasning til øvrig nasjonalt regelverk. Gjennomføringstiltakene skal etter planen gjennomføres og tre i kraft samtidig med rammedirektivet (direktiv 2009/138/EF), slik at de enkelte bestemmelsene trer i kraft samtidig med de korresponderende bestemmelsene i rammedirektivet.

Forordningen med gjennomføringstiltak til Solvens II-direktivet vil trolig være EØS-relevant, og departementet legger til grunn at forordningen dermed vil innlemmes i EØS-avtalen på vanlig måte.