Prop. 54 S (2011–2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Til innholdsfortegnelse

4 Beslutningen i EØS-komiteen

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 skal EØS-avtalens vedlegg IX endres ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II-direktivet). Beslutningen inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen, og særlig til artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen. I artikkel 1 angis hvilke endringer som gjøres i EØS-avtalens vedlegg IX, og med hvilke tilpasninger bestemmelsene i direktiv 2009/138/EF skal gjelde. Artikkel 2, 3 og 4 slår fast at teksten til direktiv 2009/138/EF på islandsk og norsk skal gis gyldighet, at EØS-komiteens beslutning trer i kraft 2. juli 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1, og at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.