Prop. 54 S (2011–2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til norsk rett

Gjennomføring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) vil medføre vesentlige endringer i rammebetingelsene for norske forsikringsselskap, herunder bestemmelsene i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven). For livsforsikringsselskapene vil endringene i rammebetingelsene som følge av direktiv 2009/138/EF komme omtrent samtidig med endringene som følger av tilpasningen til ny alderspensjon i folketrygden.

Finansdepartementet legger opp til å gjennomføre de nødvendige endringer i lovgivningen for forsikringsselskaper i en ny finansforetakslov, basert på et utkast utarbeidet av Banklovkommisjonen, som skal samle lovgivningen om finansforetak og finanskonsern mv. i én lov.