Prop. 54 S (2011–2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Solvens II vil medføre en del merarbeid for Finanstilsynet, særlig i en overgangsperiode i 2012 og 2013, som følge av de vesentlige endringer i reglene for forsikringsselskapene. Det legges til grunn at Finanstilsynets merarbeid kan utføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

For forsikringsselskapene innebærer de nye reglene bl.a. at eiendeler og forpliktelser skal vurderes til markedsverdi. For norske livsforsikringsselskaper, som i dag diskonterer forpliktelser med en fast beregningsrente, blir dette en vesentlig endring. Markedsverdien på forsikringsforpliktelsene kan ikke observeres direkte, og vil måtte beregnes bl.a. ved bruk av diskontering til en markedsrente. Faller markedsrenten, vil nåverdien av forsikringsselskapenes forsikringsforpliktelse (selskapenes gjeld) øke. Enkelte selskaper vil trolig ha behov for mer kapital for å klare overgangen til de nye reglene. Innføring av Solvens II-reglene vil også kreve betydelige endringer i selskapenes systemer og kapitalforvaltning.